ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33096/04/Β/95/105
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
Γ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
80.731,29
80.731,29
79.611,33
79.611,33
79.611,31
79.611,31
0,02
0,02
0,00
2.116.236,41
3.008.184,76
106.807,34
3.008.184,76
2.218.498,21
0,00
2.106.649,04
3.008.184,76
111.849,17
8.867.544,28
259.861,39
298.538,16
7.435.557,06
212.208,05
284.620,18
1.431.987,22
47.653,34
13.917,98
8.314.970,74
244.861,39
284.023,59
7.246.727,15
199.402,73
272.092,91
1.068.243,59
45.458,66
11.930,68
850,00
14.658.022,34
10.048.621,70
850,00
4.609.400,64
850,00
14.071.388,69
9.824.871,83
850,00
4.246.516,86
14.658.022,34
10.048.621,70
4.609.400,64
14.071.388,69
9.824.871,83
4.246.516,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα
και Υπολείμματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα
υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
19.326,30
19.326,30
15.646,30
15.646,30
4.628.726,94
4.262.163,16
6.284,29
4.813,50
1.261.940,42
1.002.476,49
610.305,75
1.140,91
1.879.671,37
372.302,96
861,61
1.380.454,56
Ι.
25.187,78
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
553.617,44
549.117,21
80.086,26
-25.187,78
237.398,36
19.804,58
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
ενεργητικού
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης
χρήσεως
Γ.
0,00
1.359.465,72
21.883,89
136.745,65
158.629,54
30.181,74
1.862,02
32.043,76
3.433.832,40
2.771.964,04
12.066,60
0,00
12.066,60
11.764,20
5.135,04
16.899,24
8.074.625,98
7.051.026,46
1.492,50
0,00
1.180,00
0,00
2.050.101,56
2.052.774,06
1.492,50
0,00
1.532.734,75
1.534.227,25
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVI)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
486.597,13
669.266,62
80.086,26
-19.804,58
143.320,29
500,00
1.395.531,49
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(42800 μετοχές των 74 €)
1. Καταβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Ι.
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
Ε.
0,04
0,04
3.008.184,76
2.223.043,75
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ι.
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α.
80.731,33
80.731,33
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές
Δ.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Δ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
433.939,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
5.039.523,13
3.450.707,17
1.588.815,96
40.762,46
4.018.604,27
3.028.315,50
990.288,77
47.048,05
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Μη Ενσωματωμένοι στο
1.629.578,42
1.037.336,82
Λειτουργικό Κόστος Φόροι
327.271,97
725.415,61
500.961,27
2.738.000,00
2.738.000,00
1.252.800,00
0,00
883.318,25
883.318,25
3.875,80
887.194,05
21.889,71
905.207,96
194.653,66
166.947,68
1.336.364,14
1.531.017,80
818.997,33
985.945,01
8.527,67
54.932,15
0,00
8.527,67
-113.952,57
-59.020,42
6.846.739,52
4.570.132,55
6.000,00
6.000,00
6.176,08
6.176,08
265.279,77
13.950,00
184.986,69
190.905,14
495.481,55
165.768,05
56.331,74
107.000,00
48.075,35
1.151.886,46
1.771.864,84
123.667,86
47.783,37
50.000,00
105.509,93
2.474.717,83
1.157.886,46
2.480.893,91
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
8.074.625,98
7.051.026,46
1.492,50
0,00
1.180,00
0,00
2.050.101,56
2.052.774,06
1.492,50
0,00
1.532.734,75
1.534.227,25
904.162,81
Κέρδη προς διάθεση
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
845.592,51
-59.020,42
786.572,09
88.209,88
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
132.653,11
-113.952,57
18.700,54
29.489,51
37.761,75
48.231,45
660.600,46
-59.020,42
27.705,98
0,00
107.000,00
517.366,81
8.527,67
660.600,46
0,00
0,00
-59.020,42
-59.020,42
828.233,24
209.103,58
ΠΛΕΟΝ:
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
3.167.200,00
3.167.200,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
291.476,55
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
85.864,15
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
71,29
0,00
1. Τακτικό αποθεματικό
71,29
0,00
2. Πρώτο μέρισμα
6. Αφορολόγητα αποθεματικά
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
85.864,15
-85.792,86
818.369,95
114.028,52
52.779,82
52.779,82
114.028,52
-114.028,52
95.075,06
ΠΑΙΑΝΙΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2014
58.782,97
58.782,97
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
369,48
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
25.187,78
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
25.557,26
27.222,56
845.592,51
381.532,06
1.400,34
19.804,58
21.204,92
37.578,05
132.653,11
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚ. ΣΥΖ. Ι. ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗ
ΑΔΤ Χ 723736
ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΒ285101
430.447,19
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
381.532,06
0,00
845.592,51
430.447,19
0,00
132.653,11
ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 600389 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14351 Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ AE