Ισολογισμός 31/12/2013

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29497/70/Β/93/96
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως
Β.
ΙΙ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα -Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις
& λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητ/σεων (Γ ΙΙ)
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.806,31
251.806,31
899.060,39
4.521.963,21
1.911.671,42
899.060,39
2.610.291,79
10.230.888,99
427.909,29
204.623,37
16.284.445,25
8.590.580,20
339.313,78
144.660,09
10.986.225,49
1.640.308,79
88.595,51
59.963,28
5.298.219,76
251.806,31
251.806,31
0,00
0,00
899.060,39
4.477.216,51
1.775.078,23
899.060,39
2.702.138,28
9.909.024,67
427.909,29
203.334,87
15.916.545,73
8.366.068,28
301.149,23
132.152,45
10.574.448,19
1.542.956,39
126.760,06
71.182,42
5.342.097,54
Ι.
Δ.
Ι.
ΙΙ.
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3.α. Ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά Ε.Π.Α.Ν.
3.β. Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά Ε.Σ.Π.Α.
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
48.590,74
6.200,06
54.790,80
5.353.010,56
48.590,74
5.174,24
53.764,98
5.395.862,52
118.534,59
107.046,44
0,00
51.700,95
I.
917.775,28
32.657,95
1.176.014,26
1.066.767,12
17.951,15
1.136.419,22
ΙΙ.
2.277.206,21
2.589.509,65
767.816,64
526.665,15
2.173.569,16
2.510.674,61
757.936,36
642.411,34
2.499,99
6.163.697,64
2.499,99
6.087.091,46
1.179,75
1.179,75
1.179,75
1.179,75
9.824,67
520.542,96
530.367,63
7.871.259,28
96.287,15
767.840,57
864.127,72
8.088.818,15
13.224.269,84
13.484.680,67
190,00
190,00
94.380,13
94.380,13
V.
Γ.
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών
και πιστώσεων
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(137.610 μετ. των 15,20 Eυρώ)
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1. Μετοχές
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Α.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Γ.
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
2.091.672,00
2.091.672,00
2.091.672,00
2.091.672,00
420,19
420,19
420,19
420,19
490.008,32
73.000,00
90.000,00
467.017,64
73.000,00
90.000,00
7.503.666,16
8.156.674,48
7.155.666,16
7.785.683,80
3.499,52
10.252.266,19
2.963,80
9.880.739,79
500.003,97
500.003,97
500.000,00
500.000,00
618.802,10
30.623,22
933.186,46
11.179,69
1.232.845,31
16.560,99
137.275,80
54.969,09
308.311,79
72.611,38
2.471.999,68
2.972.003,65
1.458.739,01
18.209,56
115.394,89
53.139,97
347.766,32
166.324,98
3.103.940,88
3.603.940,88
13.224.269,84
13.484.680,67
190,00
190,00
94.380,13
94.380,13
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λoγαριασμοί τάξεως
4. Λοιποί λoγαριασμοί τάξεως
Σημείωσεις: 1.Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε την χρήση 2008 σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
ΙΙ.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
7.321.393,00
5.131.234,26
2.190.158,74
78.742,00
2.268.900,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
367.773,17
1.083.613,82
1.332,75
172.706,04
1.451.386,99
817.513,75
-171.373,29
646.140,46
1.500,00
309,34
666,83
367.358,71
1.082.392,63
1.094,95
155.935,63
1.449.751,34
838.142,87
(154.840,68)
683.302,19
1.702,00
523,83
646.664,29
411.777,30
411.777,30
7.395.440,40
5.125.451,53
2.269.988,87
17.905,34
2.287.894,21
10.098,00
0,00
(8.396,00)
674.906,19
χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως
+ Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
6.Αφορoλόγητα αποθεματικά
-Ν. 3299/2004
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
646.664,29
2.963,80
674.906,19
4.689,25
0,00
649.628,09
95.720,26
(31.253,94)
648.341,50
83.106,19
25.295,42
528.613,40
6.134,40
559.100,91
22.990,60
154.123,20
25.500,71
170.636,40
348.000,00
3.499,52
528.613,32
360.000,00
2.963,80
559.100,91
677.322,44
0,00
646.664,29
677.322,44
0,00
674.906,19
Γέργερη, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΑΚΗΣ ANTΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457958
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 369201
ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 79335 Α ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1.Στις απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 1.350 χιλ. περίπου . Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη ποσού ευρώ 650 χιλ. . Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 650 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και
των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 100 χιλ. και ευρώ 550 χιλ. περίπου αντίστοιχα.
2.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό
ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 130 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 130 χιλ. ευρώ περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 130 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα
χρήσης αυξημένα κατά 13 χιλ. ευρώ περίπου. 3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η
εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΜΠΟΥΝΤΑΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11451
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125