Οικονομικά Στοιχεία 2012

ΑΜΠΠΕ ΑΤΕ
Ισολογισμός της 31/12/2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
15.000,00
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
αξία
1.334,37
7.930,64
9.265,01
1.334,37
7.930,64
9.265,01
0,00
0,00
0,00
778,37
778,37
778,37
778,37
0,00
0,00
15.000,00
Αξία Κτήσης
1.334,37
7.930,64
9.265,01
15.000,00
15.000,00
Αποσβέσεις
1.334,37
7.930,64
9.265,01
100.877,33
89.290,11
63.411,71
86.156,17
37.465,62
3.133,94
84.720,49
87.761,59
43.484,78
83.284,21
71.602,97
43.832,02
466.513,37
66.502,52
35.044,71
5.100,45
8.787,31
466.513,37
71.602,97
43.660,88
464.517,86
62.422,20
31.277,05
787.115,80
787.894,17
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Αποσβέσεις
251.115,11
251.893,48
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και
Υπολείμματα
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
536.000,69
536.000,69
767.263,79
767.263,79
220.468,24
220.468,24
536.000,69
3.169,02
11.320,00
0,00
16.827,32
ΙI Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
11. Χρεώστες διάφοροι
57.051,69
79.329,53
57.051,69
28.320,00
79.329,53
3.360,00
0,00
22.072,62
104.762,15
3.246,06
88.617,75
ΙΙΙ Χρεόγραφα
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) ( 9000 μετοχές των 20,00
0,00 Ευρώ)
0,00 1. Καταβλημένο
0,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(41.00)
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων Δωρεές παγίων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
15.000,00 περιουσιακών στοιχείων
41.235,71 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
4.477,38 1. Τακτικό αποθεματικό
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση
9.180,77 συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό
12.383,83 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
464.517,86 νόμων
546.795,55 V Αποτελέσματα είς νέο
546.795,55 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
546.795,55 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
33.754,92 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
14.450,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
48.205,74 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
159.786,16
940,44
940,44
676.282,78
1.270,64
1.270,64
707.852,35
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
16.062,75
14.788,97
16.062,75
14.788,97
21.690,77
21.690,77
3.421,13
3.421,13
25.111,90
25.111,90
0,00
-1.349,74
-37.560,43
-1.349,74
-37.560,43
219.824,91
182.340,44
266.250,75
266.250,75
0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
6.818,27 1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
17.739,79
16.156,79
33.896,58
139.341,65
1.568,01
3.321,00
43.710,72
24.703,73
4.184,66
113.441,97
-722,97
190.207,12
456.457,87
1.177,21
28.016,00
316.211,00
0,00
60.919,15
4.352,25
113.441,97
1.394,33
525.511,91
525.511,91
676.282,78
707.852,35
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
51.646,91
6.585,52
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2011
21.690,77
3.853,16 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.965,11 2. Δάνεια Τραπεζών
2.338,30
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη
αξία
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
363.998,81
257.338,78
106.660,03
259.322,75
192.634,08
66.688,67
18.935,24
125.595,27
21.676,38
88.365,05
43.116,96
1.519,06
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
Ζημίες εις νέο
46.163,89
-37.560,43
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2011
-39.433,97
16.042,00
-14.168,46
8.603,46
9.336,42
616,78
-37.560,43
9.953,20
-1.349,74
-37.560,43
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)
58.232,43
44.636,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
εκμεταλλεύσεως
67.362,84
43.729,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
Σύνολο
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
61,50
61,50
20.826,32
20.826,32
111,69
111,69
-20.764,82
46.598,02
14.980,66
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
-14.868,97
28.860,06
128,91
128,91
434,13
83,45
68.339,49
434,13
16.542,18
16.542,18
-434,13
46.163,89
0,00
46.163,89
ΛΑΓΚΑΔΑΣ , 31/12/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14.980,66
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠ. ΒΑΣΙΛΗΣ
68.422,94
14.646,12
14.646,12
-68.294,03
-39.433,97
0,00
-39.433,97
-1.349,74
-37.560,43