Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 10.02.2014
Revizyon No : 001
weber.dry PUR coat
Poliüretan esaslı, UV dayan›ml›, son kat kaplama ürünü
n Tan›m›
Alifatik poliüretan esasl›, tek bileflenli kullan›ma haz›r, UV
dayan›ml›, yaya trafi¤ine dayan›ml› süper elastik dekoratif,son
kat kaplama ve koruma ürünü.
n Avantajlar›
• Alt katman weber.dry PUR seal su yal›t›m ürününü
uzun süreli koruma.
• Parlak, kal›c› renkli ve temizlenmesi kolay bir kaplama
yüzeyi oluflturma.
• UV radrasyonuna, yaya trafi¤ine, su göllenmesine ve
donmaya karfl› yüksek dayan›m.
• Ürün atefl kaynaklar›ndan uzak tutulmal› sigarayla
yaklafl›lmamal›d›r.
• Uygulama esnas›nda, mutlaka eldiven ve gözlük kullan›lmal›,
göz ve deri temas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Malzemenin gözle
temas› halinde bol su ile durulanmal› ve derhal doktora
baflvurulmal›d›r.
• Uygulama alan›nda mutlaka yeterli derecede hava
sirkülasyonu bulunmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
• Tüm yap›lar›n iç ve d›fl mekanlar›nda weber.dry PUR seal
ve benzeri poliüretan esasl› su yal›t›m malzemelerinin
korunmas› için üst kaplama malzemesi olarak
uygulanmal›d›r.
n Uygulama yüzeyleri
• Poliüretan esasl› su yal›t›m malzemesi
• Di¤er uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Yüzey haz›rl›¤›
• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
• Ürüne kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
n Uygulama flartlar›
• Yüzey ve ortam s›cakl›¤› +5°C ile +35°C aras› olmal›d›r.
• Nemli ve/veya s›cak havalarda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içersinde ya¤mur
veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama
nUygulama s›n›r›
• Nem oranı % 5’den fazla yüzeylere uygulanmamalıdır.
n Uygulama özellikleri
• weber.dry PUR seal’e yap›flma bafllama süresi: 1-3 saat
• Uygulanabilecek kat adeti : 2 kat
• Katlar aras› bekleme süresi : En az 3 saat;
en fazla 6 saat
• Hafif yaya trafi¤ine dayan›m süresi:12 saat
• Tam kürlenme süresi
: 7 gün.
• Uygulama öncesi weber.dry PUR coat iyice kar›flt›r›lmal›
ve weber.dry PUR seal uygulanm›fl yüzeylere rulo veya
havas›z sprey ile uygulanmald›r.
• Uygulama en az 1 veya 2 kat olmal›, katlar aras›nda en
az 3 saat beklenmelidir. (bekleme süresi 6 saati
geçmemelidir).
n Tüketim
Ortalama 150 -250 gr/m2 ( 1 veya 2 kat olarak).
n Ambalaj
Net10 kg metal kova.
n Performans
• Yap›s›
: Alifatik Poliüretan
• Servis S›cakl›¤›
: -30 °C ile +90 °C
• weber.dry PUR seal’a yap›flma: > 2 N/mm2
• Kopmada uzama
: > % 280 (DIN 527)
• Yaflland›rma sonras› kopmada uzama:
> % 300 (DIN 527)
• Çekme Dayan›mı
: > 3,50 N/mm2 (DIN EN ISO 52455)
n Uyar›lar ve öneriler
• Uygulama yüzeyi nem oran› % 5’den fazla olmamal›.
• Uygulama öncesi yüzey haz›rl›¤›nda yüzey su ile
y›kanmamal›d›r.
n Renk
Beyaz.
n Uygulama aletleri
Rulo, sprey.
n Raf ömrü
• Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 9
ayd›r.Depolama s›cakl›¤› +5°C ile +30°C aras› olmal›d›r.
• Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r. Ambalajlar donmaktan korunmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
1/1 weber.dry PUR coat