close

Enter

Log in using OpenID

17 eylül 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
İLGİLİ
KONU
1
T.C. ANKARA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI MUHABERE
BÜROSU
2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
3
T.C. ANKARA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI MUHABERE
BÜROSU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'ndan alınan ……
tarih ve ……….. gelen evrak sayılı,
Ankara ………. Nolu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Avukat ………….. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
tutuklusu ………..'ın Avukat
………… hakkındaki 21.07.2014
tarihli dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi'nce
görevlendirilen Avukat ........ 'nın Adli
Yardım Merkezi'nin 2013/1595 sayılı Avukat ........ hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
dosyasının disiplin işlemleri
soruşturma sonucu kesinleşene kadar adli yardımdan yeni görevlendirme
yönünden değerlendirilmesi
yapılmamasına, eski görevlendirmelerinin devam etmesine,
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
raporunun değerlendirilmesi.
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'ndan alınan ........
tarih ve ........ gelen evrak sayılı,
Ankara ........ Nolu L Tipi Kapalı
Avukat ........ hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
Ceza İnfaz Kurumu Hükümlüsü
........'in Avukat ........ hakkındaki
18.07.2013 tarihli dilekçesini içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
4
Günü: 17/09/2014
Avukat ........'ın T.C. Ankara
Batı......... Tüketici Mahkemesi'nin
04.07.2014 tarihli yazısına cevaben
vermiş olduğu 01.09.2014 tarihli
dilekçesinin görüşülmesi
AVUKAT ........
5
ANKARA ......... AĞIR CEZA
MAHKEMESİ
6
AVUKAT ........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ........'ın beyan dilekçesi doğrultusunda, her hangi bir işlem
yapılmasına yer olmadığına,
Ankara ......... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ........ Esas, ........ Karar sayılı,
........ ve ........ ek karar tarihli Avukat ........ hakkında "görevi kötüye
kullanma" suçundan mahkumiyet cezası verildiği, kararın 05.09.2014
Ankara ......... Ağır Ceza
tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla Avukat ........ hakkında Avukatlık
Mahkemesi'nin ........ E. sayılı dosyası
Kanunu'nun 5/a , 72 ve 74. maddeleri uyarınca işlem yapılması
üzerinden Avukat ........ hakkında
ihtimaline binaen, aynı kanunun 71. maddesi uyarınca yazılı cevabı
verilen kararın değerlendirilmesi.
istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere 05.11.2014 Çarşamba
günü 16:30'da yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısına davet
edilmesine,
Avukat ........'ın 15.09.201415.09.2015 tarihleri arasında yurt
dışında bulunacağı sebebiyle mesleki
Konuya ilişkin olarak Avukat Gökhan Candoğan'ın görevlendirilmesine,
faaliyetine bu süre boyunca ara verme
talebi hakkındaki 12.09.2014 tarihli
dilekçesinin görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
7
8
9
69281
10
69202
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 17/09/2014
Avukat ........ 'ın Avukat ........ vefatı
nedeniyle Avukatlık Kanunun 42.
madde gereğince Ankara .........
AVUKAT ........
Asliye Ceza Mahkemesi'nin ........ E. Bilgi edinildi, bu aşamada yapılacak bir işlem olmadığına,
sayılı dosyasında yapılan
görevlendirme hakkındaki 16.09.2014
tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
Avukat ........'ın Avukat ........'nin
vefatı nedeniyle Avukatlık Kanunun
42. madde gereğince Ankara .........
AVUKAT ........
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ........ Bilgi edinildi, bu aşamada yapılacak bir işlem olmadığına,
E. sayılı dosyasında yapılan
görevlendirme hakkındaki 11.09.2014
tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
Avukat İlknur Sezgin Temel'in 6553 Avukat İlknur Sezgin Temel’e ait 15.09.2014 tarihli dilekçe
Sayılı Yasa'nın 30. maddesinin
doğrultusunda 6553 sayılı Torba Kanun'un 30. maddesi ile 3201 sayılı
kısmen iptali için başvuruda
Kanun'a eklenen geçici madde 8 hükmünün Anayasa'ya aykırılığı ile
AVUKAT İLKNUR SEZGİN TEMEL
bulunulması talebi hakkındaki
ilgili değerlendirme yapmak ve akabinde gerekli işlemlerin tesisi ve
15.09.2014 tarihli dilekçesinin
Yönetim Kurulu'na rapor sunulması için (süreler dikkate alınarak)
görüşülmesi.
Hukuk Müşavirliği'nin görevlendirilmesine,
N. Dilek Tükel'den alınan, kızı Nehir
Tükel'in 28.11.2015 - 13.12.2015
Başvuru sahibi N. Dilek Tükel'e cevap yazılarak sergi salonunun 2015
tarihleri arasında 2. kişisel resim
N. DİLEK TÜKEL
yılı ücretinin belirlenmediğinin, anılan tarihler arasında belirlenecek
sergisini açmak istedikleri hakkındaki
ücreti kabul etmesi halinde salon tahsisi yapılacağının bildirilmesine,
12.09.2014 tarihli dilekçenin
görüşülmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
11
69490
12
69354
13
14
15
69103
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 17/09/2014
Kaleli İş Hanı Yöneticiliği'nin, iş
Baromuzun dairesinin bulunduğu Necatibey Caddesi 82 numarada
hanında bulunan asansörlerin
bulunan kat malikleri kurulu kararı çerçevesinde yapılan işlemler ile
KALELİ İŞ HANI YÖNETİCİLİĞİ
revizyonu için toplanan teklifler
ilgili talep edilen tutarın ödenmesine, ödeme konusunda Sayman Avukat
hakkındaki 12.09.2014 tarihli
Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
yazısının görüşülmesi.
Sinerji Hukuk Yazılımları'nın
18-19.10.2014 tarihlerinde
Talebin kabulü ile günlük 2.000,00.TL+KDV bedel ile 18-19.10.2014
gerçekleştirilecek olan Ankara Barosu tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ankara Barosu 63. Olağan Genel
SİNERJİ HUKUK YAZILIMLARI
63. Olağan Genel Kurulu'nda stant Kurulu'nda stant açmasına, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık
açma talepli dilekçesinin
Divanı'na yetki verilmesine,
görüşülmesi.
İstanbul Barosu Başkanlığı'nın ........
tarihli yazısı ekinde alınan, ........
........'dan gelen dilekçe ile ilgili olarak Avukat ........ 'dan bilgi
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Savcısı ........'nın Avukat
istenilmesine,
........ hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi.
Avukat ........'ın, ........'ten e-mail
yoluyla Türkiye Barolar Birliği
AVUKAT ........
Başkanlığı'na gönderilen ........ tarihli Avukat ........ hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçeye karşı beyanlarını içerir
........ tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
1 - İlana ilişkin olarak çalışma yapmak üzere Adli Yardım Merkezi'nden
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hatice Korkmaz'a yetki
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
adli yardım ödenekleri hakkındaki
verilmesine,
BAŞKANLIĞI
2014/79 sayılı duyurusunun
2 - Duyurunun başta Adli Yardım Merkezi üyeleri olmak üzere tüm
görüşülmesi.
meslektaşlara duyurulmasına, web sayfasında ilanına,
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
16
68909
Günü: 17/09/2014
STAJYER AVUKAT ........
17
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
18
AVUKAT ........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Stajyer Avukat ........'nın ........
numaralı kartından 29.08.2014 günü Var ise iadesi gereken miktarın tespiti ve iadesi için Sayman Avukat
çekilen 918,00-TL'nin iadesi talepli Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
dilekçesinin görüşülmesi.
Ankara Barosu Disiplin Kurulu
Başkanlığı'nın Avukat ........ hakkında Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın ........ Esas, ........ Karar sayılı ........
18.04.2014 gün ve ........ E., ........ K. tarihli Avukat ........ hakkında vermiş olduğu 6 ay süre ile işten çıkarma
sayılı kararla verilen altı ay süreyle cezasının 31.07.2014 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği
işten çıkarma cezası hakkındaki
anlaşılmakla, işten yasaklama kararının 24.10.2014 tarihinden itibaren
26.08.2014 günlü yazısının
infazına, kararın mahkemeler ve ilgili yerlere tebliğine,
görüşülmesi.
Avukat ........ın ........ Danışmanlık
Merkezi adı altında tüketici hakem
Dilekçede belirtilen Avukatlık Mevzuatı'na aykırı iş ve işlemleri yapan
heyetlerinden dosya masraflarının
kişilerin tespiti ile bu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet
geri alınması konusunda 99,00-TL
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere Hukuk
karşılığında danışmanlık hizmeti
Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
yapıldığı hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
19
69487
Günü: 17/09/2014
BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE
ARABULUCULAR DERNEĞİ
20
RE’SEN
21
RE’SEN
22
AVUKAT ........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular
Derneği Başkanlığı'nın 2014 yılı
Kasım ayı içerisinde "Borçların
Günlük 1.000,00.TL+KDV bedel karşılığında 22.11.2014 tarihinde
İfasında İhtirazi Kayıt" konulu panel
"Borçların İfasında İhtirazi Kayıt" konulu panel düzenlemek üzere
düzenlenmek üzere bir
Avukat Rahmi Magat Konferans Salonu'nun Bilirkişiler Hakemler ve
Başkanlığımızca uygun görülecek bir
Arabulucular Derneği'ne tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda
cumartesi günü konferans salonunun
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
tahsis edilmesi talebi hakkındaki
16.09.2014 günlü yazısının
görüşülmesi.
Alınan teklifler değerlendirildi, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj
Faaliyet Raporu Basımı için açılan
Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi teklifini 10.000,00.TL+KDV bedel ile
ihalenin sonuçlandırılması
yaptırılmasına, bu konuda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
TNB Kep ile Ankara Barosu arasında imzalanan protokolün Barolar
TNB Kep'le imzalanan sözleşmenin Birliği TNB Kep arasında imzalanan protokoldeki fiyatlar çerçevesinde
değerlendirilmesi.
revize edilmesine ve sözleşmenin devamına, bu konuda Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
1 - Avukat ........'ün dilekçesinde bahsettiği tüm iddialara ilişkin olarak
Avukat ........ hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
Tüketici Hakları Kurulu üyesi Avukat
2 - Dilekçedeki iddialara ilişkin olarak ayrıca ........ Kaymakamlığı, T.C.
........'ün ........ Kaymakamlığı Hakem
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı'na yazılı
Heyeti'nde yaşanan sorunlar
başvuruda bulunulmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi.
3 - Ayrıca konuya ilişkin yapılacak başkaca bir işlem olup olmadığı
hususunda Tüketici Hakları Kurulu'ndan görüş alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
1 - Pursaklar Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yedek
Tüketici Hakları Kurulu Başkanı
üyeliğinin istifa üzerine boşalması nedeniyle Avukat Nur Türkmen'in
Avukat Nehir Miray Bedük'ün
(Baro Sicil: 25150) atanmasına,
Pursaklar Kaymakamlığı Hakem
2 - Şereflikoçhisar Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK Heyetine yedek üye, Şereflikoçhisar yedek ve asil üyelikleri görev süreleri dolduğundan Baromuzu temsilen
Kaymakamlığı Hakem Heyetine asil asil üyeliğe Avukat Haluk Kutlu'nun (Baro Sicil : 8549), yedek üyeliğe
ve yedek üye belirlenmesi hakkındaki Avukat Abdulkadir Yıldız'ın (Baro Sicil:7910) atanmalarına,
dilekçesinin görüşülmesi.
3 - Tüm atama kararlarının ilgili Kaymakamlıklara ve Avukatlara
tebliğine,
Avukat ........'nun dilekçesi ve ekindeki facebook ekran çıktısı
Avukat ........'nun Avukat........
doğrultusunda Avukat ........'ndan paylaşımla ilgili yazılı bilgi
AVUKAT ........
hakkındaki 15.09.2014 tarihli
istenilmesine, bilginin gelmesinden sonra konunun tekrar Yönetim
dilekçesinin görüşülmesi.
Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,
Avukat ........'ın Avukat ........
Avukat ........'ın 15.09.2014 tarihli dilekçesi hakkında Avukat ........'ndan
AVUKAT ........
hakkındaki 15.09.2014 tarihli
yazılı bilgi istenilmesine, bilginin gelmesinden sonra konunun tekrar
dilekçesinin görüşülmesi.
Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,
Eskişehir Barosu Başkanı Avukat
27.09.2014 tarihinde gerçekleşecek Eskişehir Barosu hizmet binası
Rıza Öztekin'in 27.09.2014 tarihinde açılışına Baromuzu temsilen Başkan Yardımcısı Avukat Orhan Şimşek,
ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI gerçekleştirilecek olan Baro Hizmet Avukat Hüseyin Mehan'ın katılmalarına, yol ve konaklama giderlerinin
Binasının açılışına davetinin
Baromuzca karşılanmasına, Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
görüşülmesi.
yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1466 Adli Yardım Merkezinin 2014/1466 sayılı dosyasında görevlendirilen
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........ tarafından Ankara ......... Aile Mahkemesi'nin 2014/679
ADLİ YARDIM
Avukat ........'ın icazet verilmesi
Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Av. ........'a verilen yetki belgesinin
talebinin görüşülmesi
onaylanmasına,
23
24
25
26
27
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
28
Günü: 17/09/2014
Adli Yardım Merkezinin 2013/2626
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........'in tevkil yetkisi
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2012/2531
sayılı dosyasında talepçi ........
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2764
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........'in tevkil yetkisi
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/203
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........'ın tevkil yetkisi
talebinin görüşülmesi
ADLİ YARDIM
29
ADLİ YARDIM
30
ADLİ YARDIM
31
ADLİ YARDIM
32
STJ. AV. ........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2013/2626 sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........ tarafından Ankara Batı ........ . Aile Mahkemesi'nin ........
Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Av. ........ 'e verilen yetki belgesinin
onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2012/2531 sayılı dosyasında talepçi ........
hakkında görevli avukatı haksız olarak azlettiği anlaşıldığından Adli
Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2764 sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........ tarafından Ankara ........ . Aile Mahkemesi'nin ........ Esas
sayılı dosyası ile ilgili olarak Av. ........ ve Av. ........'ye verilen yetki
belgesinin onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2013/203 sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ........ tarafından Ankara ......... Aile Mahkemesi'nin ........ Esas
sayılı dosyası ile ilgili olarak Av. ........'e verilen yetki belgesinin
onaylanmasına,
Staj Kurulu’nun kararı doğrultusunda 25 saat devamsızlık yaptığı
........ staj sicil sayılı ........'nın stajının
anlaşılan Stajyer Avukat ........’nın, TBB Staj Yönetmeliği’nin 28,
ABEM bölümünün devamsızlık
Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca
nedeniyle 2 (iki) hafta uzaması
Avukatlık Stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılmasına, uzama
konusunun görüşülmesi
süresini tamamladıktan sonra tekrar görüşmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
33
STJ.AV. ........
34
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
35
HUKUK M ÜŞAVİRLİĞİ
Staj Kurulu’nun kararı doğrultusunda 24 saat devamsızlık yaptığı
........ Staj sicil sayılı ........ 'un stajının
anlaşılan Stajyer Avukat ........’un, TBB Staj Yönetmeliği’nin 28,
ABEM bölümünün devamsızlık
Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca
nedeniyle 2 (iki) hafta uzaması
Avukatlık Stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılmasına, uzama
konusunun görüşülmesi
süresini tamamladıktan sonra tekrar görüşmeye alınmasına,
Hukuk Müşavirliği'nin ........
tarafından Avukat ........ hakkında
........ tarafından Avukat ........ hakkında vekil sıfatıyla yapılan işlemlerin
vekil sıfatıyla yapılan işlemlerin Baro
Baro uygulamaları ve meslek kriterleri bakımından değerlendirilmesi
uygulamaları ve meslek kriterleri
hakkındaki dilekçesi doğrultusunda yapılacak her hangi bir işlem
bakımından değerlendirilmesi
olmadığına,
hakkındaki 15.09.2014 tarihli
görüşünün değerlendirilmesi.
Hukuk Müşavirliği'nin ........
Başkanlığı'ndan Avukat ........
........ Barosu Başkanlığı'ndan Avukat ........ hakkında alınan 13.05.2014
hakkında alınan 13.05.2014 günlü
günlü yazısı ve Avukat ........'nın yanıtları hakkındaki 15.09.2014 tarihli
yazısı ile Avukat ........'nın yanıtları yanıtı doğrultusunda Avukat ........ hakkında işlem yapılmasına yer
hakkındaki 15.09.2014 tarihli
olmadığına,
görüşünün değerlendirilmesi.
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
36
37528
GÜNAY YÖNET
37
69420
CEYDA İLHAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
38
69288
FATMA JALE KAYNAR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
39
68987
TURAN UĞUR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
40
69539
HALİL İBRAHİM KİREÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
41
69055
AYŞEGÜL TOKATLIOĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
42
69540
YASİN ÖZDENER
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
43
69312
TUĞÇE YÜKSEL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
44
69457
HACER NURDAN YILDIZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
45
69184
HİLAL ALTAŞ
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
46
69455
MEHMET EMİN OKYAY
Hatay Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Hatay Barosu'na
gönderilmesine,
47
69091
ÖZGÜR SÖZEN
İzmir Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İzmir Barosu'na
gönderilmesine,
48
69183
SULTAN GÜMÜŞ KANDİL
Samsun Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Samsun Barosu'na
gönderilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
49
27593
TUĞÇE DERİN EREL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
50
30024
ELMAS BEKTUR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
51
30015
MECİT KORKUT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
52
29842
SAMET CAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
53
29030
GİZEM ÖZDEMİR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
54
29819
MİNE TONBUL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
55
65187
ZEYNEP KARATAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
56
29643
ONUR TURAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
57
30032
MUHAMMET DAMLAYICI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
58
29340
İREM TUĞÇE DÖNGÜL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
59
28775
SAVAŞKAN ATA YILMAZER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
60
29403
MERVE TUNÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
61
27126
YUSUF CAN ALTINSOY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
62
27570
TUBA BOYACIOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
63
29798
SELİN GÜLBAHAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
64
28617
NECMİ CAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
65
29572
SELÇUK DIBIRDIK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
66
29602
FEYZA NUR KAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
67
27005
FATMA DİLARA ÇİFTÇİ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
68
27892
AZMİ CAN SAPMAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
69
29112
MEHMET SEFA CEYHAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
70
28862
MERVE YERLİKAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
71
27598
ARMAĞAN ÜÇER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
72
27127
FATMA KANIK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
73
29405
YUSUF ŞAHİN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
74
29684
ATALAY ARSLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
75
24942
BERFUAKGÜN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
76
28901
YAŞAR YÜCE
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
77
29286
GÖZDE BAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
78
28860
ŞEYMA NUR ÇELİK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
79
23907
BURCU YETİŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
80
27006
FURKAN MAŞACIOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
81
29215
SATI HİLAL BENLİ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
82
29445
ARMAĞAN YAVAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
83
28463
BAŞAK VAROL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
84
14801
BEREN BERRAK AKÇALI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
85
28861
OZAN MOYAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
86
28187
AYŞEGÜL ÖZALTUN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
87
28886
GONCA KOÇAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
88
30025
AHMET BABA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
89
28658
HAZAL CEREN ÖZİLHAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
90
29296
KADİR BARLAS ÖZÜAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
91
28770
CANSU ÖZMEN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
92
27292
YUSUF ALPER TALHA ÖZCAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
93
29446
İREM KAPAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
94
29443
FULYA ESEN BABAOĞLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
95
29287
ÖZGE CANSU ÇELİKHAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
96
27600
EMRE SUBAŞI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
97
28867
MELTEM KURU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
98
26924
EBRU PEHLİVAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
99
29885
HİLAL YÜCEER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
100
26218
NAZLI DENİZ DİKKAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
101
27260
GÜLİZ GENÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
102
29311
GÜNEŞ ECE TOPBAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
103
30018
ÖYKÜ SARIASLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
104
29551
NİDA OCAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
105
30009
KUBİLAY KÖSEOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
106
28920
NARİN CEREN DİNÇER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
107
29673
MEHMET GÖKBERK PANAYIR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
108
29622
DERYA ÖNEMLİ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
109
28657
BÜŞRA MUHİT
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
110
29840
YAHYA ONUR BOZKURT
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
111
29323
TUĞÇE ALPER
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
112
27254
MUSTAFA ÖZALP
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
113
27780
NEVRUZ SÖNMEZ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
114
29342
NİLAY TESİN YORULMAZ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
115
8336
ŞEYMA BALABAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
116
29019
NURDAN GÜNEY
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
117
28191
BERNA BİLAL
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
118
28384
AHMET KINA
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
119
29534
SELİN AKGÜL
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
120
26282
TUNA DOLANBAY
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
121
66948
GÜLSEREN DİLAN KUZYAKA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
122
67985
HAKAN VURAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
123
67989
ERTUĞRUL ALKILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
124
67861
YASİN GÜRBÜZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
125
67988
ABDÜSSAMET KÜÇÜK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
126
67594
BURCU GÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
127
67681
GÜLCE YAMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
128
67515
ESRA SULTAN AKDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
129
67687
BENSU YANIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
130
67789
ESEN ESENER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
131
67780
NURSENAYAYLA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
132
67810
GÖKÇE FİDAN BÜLBÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
133
68111
SEDA BEKAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
134
67356
MUSTAFA ÇAÇA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
135
68114
MERVE ARGIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
136
68104
İREM İNAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
137
67674
HATİCE MERVE TAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
138
67996
TARIK KIRAÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
139
67857
FUNDA TEKMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
140
67592
SERHAT GÖKSU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
141
67418
BURCU YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
142
67673
ALİ SARIKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
143
67991
ASLI EKİN YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
144
67593
RUKİYE TURAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
145
68113
ALİ MURAT BÜLBÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
146
67683
SÜMEYYE MELİS MERT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
147
67554
BÜŞRA ARSLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
148
67682
MEHMET CAN ILIMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
149
68116
KAAN HANAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
150
67993
ERŞAN ÇAKICI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
151
67676
TUĞBA YALÇINKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
152
67685
MUHAMMED NURULLAH
BOZTAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
153
67866
EREN UZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
154
67804
SAİME NAZ YILANCIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
155
67865
SAİD GÜNDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
156
67996
EMRAH KARADUMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
157
67984
FATİH DAĞISTANLI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
158
68108
MUHAMMET ÖZDEN ÖZÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
159
68104
BERRAK HATİPOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
160
67516
MERVE NUR UYDURAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
161
67719
HÜSEYİN ÇAKIRMELİKOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
162
67995
ALİ PARPAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
163
67666
MERVE KAŞIKEMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
164
67990
ABUBEKİR ÇAKIR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
165
67422
DUYGU SAĞLAM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
166
68109
EGEMEN SOLHAN ÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
167
67567
NEBİ MÜRSEL İNCE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
168
67860
NURETTİN AKTUNA EVİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
169
67553
ASİYE SEVİL KURUCA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
170
67679
ORHAN YASİN ÖZKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
171
67987
MUHAMMED FIRAT HOCANLI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
172
67994
SEFANUR AYDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
173
67782
COŞKUN ERDEM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
174
67986
CANDAN YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
175
67983
RÜMEYSA KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
176
67803
ELİF YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
177
68110
CEREN ATALAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
178
67718
TUĞÇENAZ UĞURLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
179
67686
BURAK ÇAKIR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
180
67859
UMUT TABAKLI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
181
67668
CİHAN KEMAL GELBAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
182
67778
MERVE ROJDA ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
183
67565
ÖZGE DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
184
67514
SEVİM KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
185
67511
ELİF SEMA ÜNVER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
186
67684
BETÜL ÖZBAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
187
67667
AHMET SADIK GÜNEY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
188
67677
BERFİN OLGA KAPLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
189
67862
ADEM KOÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
190
67671
SEZİN VURAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
191
67636
DOLİN İLSEVEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
192
67675
MERVE DESTİOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
193
67781
MEHMET NEDİM SARI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
194
67519
AYŞEGÜL YÜCE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
195
67863
ONUR YAVUZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
196
67788
İSMAİL CAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
197
68108
GALİP YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
198
66997
GİZEM CAN BİLİCİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
199
68115
İBRAHİM ERCİYAS
Staj Listesi'ne yazılma istemi
200
68107
OKAN YILDIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
201
69264
ENGİN KAHRAMAN
202
69263
MUSTAFA SEVİM
203
69262
BETÜL ERTÜRK
204
69261
TUĞÇE TEKEŞİN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
22849 Staj sicil sayılı Engin
KAHRAMAN'ın Adli Yargı Hakim
Engin Kahraman’ın talebi doğrultusunda ve hakim adayı olduğu da
ve Savcı adaylığı sınavını kazanması
dikkate alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
nedeniyle staj listesinden silinme
talebi hk.
23209 Staj sicil sayılı Mustafa
SEVİM'in Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihat Mustafa Sevim’in talebi doğrultusunda ve çalışmakta olduğu da dikkate
Kurumunda işe başlaması nedeniyle alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
staj listesinden silinme talebi
23069 Staj Sicil sayılı Betül
ERTÜRK'ün Adli Yargı Hakim ve
Betül Ertürk’ün talebi doğrultusunda ve hakim adayı olduğu da dikkate
Savcı adaylığı sınavını kazanması
alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
nedeniyle staj listesinden silinme
talebi hk.
23107 staj sicil sayılı Tuğçe
TEKEŞİN'in Adli Yargı Hakim ve
Tuğçe Tekeşin’in talebi doğrultusunda ve hakim adayı olduğu da
Savcı adaylığı sınavını kazanması
dikkate alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
nedeniyle staj listesinden silinme
talebi hk.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
205
69442
DÖNÜŞ İLKDOĞAN
Dönüş İlkdoğan,
Eski: Zeynep Bahadır (16606),
Yeni: Çiğdem Yıldız (9866)
206
66850
ÜNAL EŞMEK
Baro Levhası'na yazılma istemi
207
67236
KÜBRA YILDIZ
Baro Levhası'na yazılma istemi
208
68372
ALİ EKBER GÜREL
Baro Levhası'na yazılma istemi
209
68944
NEFİSE KIYMET ÖZPINAR BUKİN
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
210
69211
FARUK FEZA ÜSTÜNKAYA
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
211
68204
SÜREYYA YAVUZ
Elazığ Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
212
69475
AVUKAT ABDULLAH KÜLBAY
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
213
69468
YILMAZ KOÇ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
214
69469
AVUKAT KÖKSAL SEKMEN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
215
69470
AVUKAT SALİH GÜNER KANAT
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
216
69471
SERKAN HARMANKAYA
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
217
69472
ÖZGÜR YALÇIN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
218
69170
AVUKAT DİLŞAT PEKTAŞ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
219
69193
AVUKAT DERYA UÇAR ÇAĞIL
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
220
69311
AVUKAT MÜFİDE
TOPRAKÇIOĞLU
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
221
68999
İRFAN YILMAZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
222
69072
AVUKAT AYŞE ASLAN KÖPRÜLÜ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
223
69123
ZEHRA KOŞAL
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
224
69562
AVUKAT EMİRHAN TURHAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
225
69302
MEHTAP BAYRAK DALASLAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
226
69473
HAKAN ÜSTÜNDAĞ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
227
69495
AVUKAT HÜSEYİN ÖLMEZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
228
69481
AVUKAT HAKAN ERDİNÇ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
229
69503
MUSTAFA ÖZDEN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
230
69413
AVUKAT YELİZ ÖZTÜRK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
231
69412
AVUKAT SELVİHAN KOYUNCU
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
232
69351
AVUKAT GÜLCAN İNCE
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
233
69337
HÜSEYİN İLKER ERŞAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
AVUKAT HATİCE KORKMAZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
234
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
235
69376
AVUKAT SEVİLAY KURT
BAĞKESEN
236
69502
AVUKAT ONUR RAMAZAN
TUNÇER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
237
69505
AVUKAT ULVİYE TURGUT
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
238
69467
DEMET ÜLKÜ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
239
69476
RÜSTEM TEYRAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
240
69466
YUSUF KOLUKISA
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
241
69477
AVUKAT CAFER ERHAN DOĞAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
242
69358
AVUKAT YUNUS DABAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
243
AVUKAT ALİ İLKE SAĞKAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
244
AVUKAT EMRAH ATLI
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
245
246
69617
Günü: 17/09/2014
AVUKAT EMİRHAN TURAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
AVUKAT OĞUZ CENGİZ İLKTÜRK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
247
HATİCE TEKMİLE DOĞAN
248
ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
249
ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
250
AVUKAT SEMA GÜLEÇ
UÇAKHAN
251
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuz levhasına yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
isteminin görüşülmesi
1- Çocuk Hakları Merkezi'nce 50 kişi ile sınırlı olmak üzere "Çocuk
Adalet Sistemi Eğitim Programı" düzenlenmesine,
Çocuk Hakları Merkezi'nce "Çocuk 2- Buna ilişkin duyuruların yapılmasına,
Adalet Sistemi Eğitim Programı"
3 - HSYK'ya ilgili eğiticilerin temini için yazı yazılmasına,
düzenlenmesi hususunun görüşülmesi 4 - Eğitim programının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Baro Müdürü
Erhan Fırıncı ile Çocuk Hakları Merkezi'nden Avukat Dilruba Kayı'nın
görevlendirilmelerine,
Zonguldak'ta 03.08.2014 tarihinde
Zonguldak'ta 03.08.2014 tarihinde hırsızlık suçlaması ile yakalanıp
hırsızlık suçlaması ile yakalanıp
kelepçelenen küçüğe kelepçe takanlar hakkında suç duyurusunda
kelepçelenen küçüğe kelepçe takanlar bulunulmasına, konu ile ilgili olarak Çocuk Hakları Merkezi ile
hakkında suç duyurusunda
koordineli olarak gerekli işlemleri yapmak üzere Hukuk Müşavirliği'nin
bulunulması hususunun görüşülmesi görevlendirilmesine,
17.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Faaliyet raporunun CD olarak basımı Faaliyet raporunun CD olarak basımı amacıyla 10.000 adet CD alımı
için 10.000 adet CD alım ihalesinin için ihale açılmasına, Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
görüşülmesi.
verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :103
Günü: 17/09/2014
252
STJ. AV. HÜSEYİN TAHA AKGÜL
23385 staj sicil numaralı Stajyer
Avukat Hüseyin Taha Akgül'ün
askere gidecek olması sebebiyle
stajının dondurulması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesine,
253
........
Staj listesine yazılma isteminin
görüşülmesi
254
LEVENT TOKAT
23385 staj sicil numaralı Stajyer Avukat Hüseyin Taha Akgül'ün
askerlik sebebiyle stajının dondurulmasına,
13.08.2014 tarih 99/104 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen
mevzuata aykırılık ortadan kaldırıldığından ........'un staj listesine
yazılmasına,
Levent Tokat’ın (T.C. Kimlik No : 1017176220) Ankara Barosu İktisadi
İşletmesi bünyesinde bulunan Ihlamur Sokak No : 1 Kızılay binasında
garson olarak 11 aylık iş akdi ve .........TL. brüt ücret ile istihdamına, iş
İktisadi İşletme bünyesinde garson akdinin imzalanması hususunda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan
olarak istihdam edilmesi hususunun ile İktisadi İşletmeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sami
görüşülmesi
Saygın Yazıcıoğlu’na yetki verilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
(Mazeretli)
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content