close

Enter

Log in using OpenID

22 nisan 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
İLGİLİ
1
AVUKAT …………..
2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KONU
KARAR
ÖZETİ
Avukat …………..'un büro adresinde Avukat …………..'a ilişkin olarak Ankara …………..Asliye Ceza
ve Baro levhasında kayıtlı
Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih, ………….. gelen evrak sayılı
telefonları aranarak Baro personeli yazısında UYAP'da kayıtlı büro adresine tebligat yapılamadığının
tarafından tutulan tutanakların ve belirtildiği, bu yazıya istinaden ilgilinin Baromuz levhasındaki
adı geçenin sicil dosyasının
adresinde 17.04.2014 tarihinde tutanak tanzim edildiği, Avukat
incelenmesi, gereğinin
…………..'un ………….. /Ankara adresindeki bürosunda
düşünülmesi.
………….. isimli bir kişinin bulunduğu ve ilgili avukatı
tanımadığını beyan ettiği anlaşılmakla; Avukat …………….
hakkında Avukatlık Kanunu'nun 72/c uyarınca işlem yapılma
ihtimaline binaen, aynı yasanın 71. maddesi uyarınca yazılı cevabı
istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere 28.05.2014
tarihinde saat 17:30'da yapılacak olan Yönetim Kurulu
toplantısına çağrılmasına, tebligatın Baromuz kayıtlarındaki ev ve
iş adresine ayrı ayrı yapılmasına,
Baromuz levhasına yeniden
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda; Avukatlık Kanunu
yazılmak üzere başvuruda bulunan
Geçici 20. maddesinde yer alan, 10 Mayıs 2001 tarihinden önce
ve halen sınıf öğretmeni olarak
ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık
görev yapmakta olan Serpil
mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını
Güler'in talebine ilişkin, Baromuz
yapmakta olanlar hakkında kazanılmış hak kabul edilmiş
Hukuk Müşavirliği tarafından
olduğundan Serpil Güler'in başvurusunun kabulü ile Baro
hazırlanan raporun
levhasına yeniden yazılmasına,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
3
55257
Günü: 22/04/2014
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
4
RE'SEN
5
RE'SEN
6
54741
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
AVUKAT KEMAL ERGÜN
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye
Barolar
Birliği 1 - Avukatlık Kanunu tasarısı üzerinde çalışma yapmak üzere tüm
Başkanlığı'nın "Avukatlık Yasası yönetim kurulu üyelerine görev verilmesine,
Değişikliği" çalışmaları konulu 2 - Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın yazısının web
yazısının değerlendirilmesi.
sayfasında Baromuza kayıtlı tüm avukatlardan görüş alınmak
üzere ilan edilmesine,
3 - Tüm bu işlemler için 10 gün süre verilmesine,
4 - Öneriler toplandıktan sonra bu konuda çalışma yapmak üzere
Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasına,
www. …………..av.tr adresli web
Avukat …………..'e ait olan www. …………...av.tr sitesi, içeriği
sayfası hakkında yapılacak
konusunda Hukuk Müşavirliği'nce inceleme yapılarak, Yönetim
işlemlerin değerlendirilmesi
Kurulu'na rapor sunulmasına,
Avukat ………….. hakkında Baromuza
Avukat ………….. hakkında re'sen disiplin soruşturması
ulaşan
ihbar
mektubunun
açılmasına,
değerlendirilmesi.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi'nin, kurul tarafından
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin 15.04.2014 tarihli
yapılan uzlaştırmacı avukat
yazısı ile ilgili değerlendirme yapmak ve Yönetim Kuruluna bilgi
görevlendirmeleri hakkında
vermek üzere koordinatör Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sema
sunmuş olduğu yanıt yazısının
Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
7
55223
AVUKAT ASLI ERDEMİR
8
55208
AVUKAT HÜRRİYET SÜMER
KALA
9
55131
AVUKAT EGEMEN TOMAK
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Aslı Erdemir'in Hava
Hukuku Sertifika Programı'na
Talebin kabulü ile iadesi gereken bedelin ödenmesi konusunda
kayıt olmak için yatırmış olduğu
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
bedelin bir miktarının iadesini
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat Hürriyet Sümer Kala'nın
Hava
Hukuku
Sertifika
Talebin kabulü ile iadesi gereken bedelin ödenmesi konusunda
Programı'na kayıt olmak için
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
yatırmış olduğu bedelin bir
miktarının iadesini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Egemen Tomak'ın,
17.04.2014 tarihli Tiyatro topluluğu başvurusunun kabulüne,
Baromuz Tiyatro Topluluğu
Amerikalı yazar Suzan Yankowitz'in "Kutular (Kimim Ben?)"
tarafından sahnelenecek olan
oyununun gösterimi için dilekçede yazılı isteklerin kabulü ile, sair
"Kutular" isimli oyunun
konularda Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Beyza Elif
giderlerine ilişkin taleplerini
Cabbar'a , mali konularda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
içeren dilekçesinin
yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
10
11
54954
54814
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 22/04/2014
Avukat Görkem Alyanak'ın,
Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve
İşbirliği Kurulu tarafından
düzenlenen ön staj programı için
AVUKAT GÖRKEM ALYANAK
30.04.2014 tarihinde ABEM'de
sertifika teslim töreni ve kokteyl
düzenlenmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Stajyer Avukat Timur Aydın ve
Avukat Mustafa Köroğlu'nun
"Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Hukuku Kurulu"
kurulması talepli dilekçesinin
STJ. AV. TİMUR AYDIN
değerlendirilmesi.
AVUKAT MUSTAFA KÖROĞLU
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurulu tarafından
düzenlenen ön staj programı için 30.04.2014 tarihinde ABEM'de
sertifika teslim töreni ve kokteyl düzenlenmesine, Sayman Avukat
Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Başvurucular tarafından Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Hukuku adı altında kurul kurulması önerilmiş ise de; Baromuz
tarafından Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte 2013 yılı aralık
ayından itibaren 6458 Sayılı Kanun çerçevesinde çalışmalar
yürütüldüğü, Uluslararası Hukuk Kurultayı bünyesinde 3 ayrı
oturum düzenlendiği, Adli Yardım yükümlülüğünün karşılanması
amacıyla alt kurul oluşturulduğu, kurul üyeleri ve katılmak isteyen
gönüllü avukatlar için iki ayrı eğitim düzenlendiği, Baromuzun
anılan kanundan kaynaklı yükümlülüklerinin karşılanabilmesi için
uzunca bir süreden beri çalışma yürüttüğü gözetildiğinden talebin
reddine ve başvurucuların çalışmalar hakkında bilgilendirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
12
55115
13
55224
14
55416
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 22/04/2014
Hayvan Hakları Kurulu'nun,
Diyarbakır'da öldürülen leopar ile
Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesinin görüşleri doğrultusunda
ilgili 30.04.2014 tarihinde
talebin kabulü ile duruşmaya katılacak olan Avukat Burcu
Diyarbakır Çınar Asliye Ceza
AVUKAT BUĞCAN ÇANKAYA
Yağcı'nın yol ve konaklama giderlerinin Baromuzca
Mahkemesi'nde görülecek olan
karşılanmasına, mali konularda Sayman Avukat Sema Güleç
davaya kurul üyesi Avukat Burcu
Uçakhan'a yetki verilmesine,
Yağcı'nın katılımı talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Öz
Finans-İş
Sendikası'nın
11.05.2014 tarihinde yapacakları
Belirtilen tarihte ABEM konferans salonu daha önce başka bir
Anneler Günü kutlama programı
ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI
etkinlik için tahsis edildiğinden, ABEM binasındaki bir başka
için ABEM konferans salonunun
salonun talep halinde tahsis edilebileceğinin bildirilmesine,
tahsisini talep eden yazısının
değerlendirilmesi.
Avukat İbrahim Çağdan Ünlü'nün,
kayınpederi Aydın Ahmet
Aydın Ahmet Saraçoğlu tarafından düzenlenecek olan resim
Saraçoğlu tarafından 20-26 Ekim sergisi için ABEM sanat galerisinin 20-26 Ekim tarihleri arasında,
AVUKAT İBRAHİM ÇAĞDAN
2014 tarihleri arasında
avukat yakını olması da gözetilerek Baromuzca seçilecek iki adet
ÜNLÜ
düzenlenecek olan resim sergisi eser karşılığında tahsisine, eser seçimi konusunda Avukat Sema
için ABEM sanat galerisinin
Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık
tahsisini talep eden dilekçesinin Divanı'na yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
www.eyvahbosaniyorum.com
www.eyvahbosaniyorum.com sitesinin içeriği konusunda Hukuk
isimli web sitesi hakkında
Müşavirliği'nce inceleme yapılarak, Yönetim Kurulu'na rapor
yapılacak işlemlerin
sunulmasına,
değerlendirilmesi.
Avukat Şerife Özkul Elibol'un
25.04.2014 tarihinde Beyaz TV'de
yayınlanacak olan "Erkan Tan ile Kamu Avukatları Kurulu Başkanı Avukat Şerife Özkurt Elibol'un
Tan Vakti" programına kamu
talebinin kabulü ile kamu avukatlarının sorunları ve çözüm
avukatlarının sorunlarını aktarmak önerileri ile ilgili olarak düzenlenecek TV programına katılmak
üzere konuşmacı olarak katılması üzere yol masraflarının Baromuzca karşılanmasına, Sayman
sebebiyle, yol giderlerinin
Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Baromuzca karşılanması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Atatürkçü Düşünce Vakfı'nın,
26.04.2014 tarihinde
Atatürkçü Düşünce Vakfı'nın, 26.04.2014 tarihinde
düzenleyecekleri konferans için düzenleyecekleri konferans için ABEM konferans salonunun
ABEM konferans salonunun
1.000,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme
tahsisini talep eden yazısının
imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
………………. 'in Avukat ……………….
Avukat ………………. hakkında işlem yapılmasına yer
hakkındaki dilekçesinin
olmadığına,
görüşülmesi
AVUKAT SAMİ SAYGIN
YAZICIOĞLU
15
16
55432
AVUKAT ŞERİFE ÖZKUL
ELİBOL
17
55415
DURUR GÖK
18
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
San. Dış Tic. Ltd. Şti'nin
Avukat ………………. hakkında disiplin soruşturması
Avukat ………………. hakkındaki
açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Avukat ………………. hakkında işlem yapılmasına yer
Bürosunun B.M. ………………. Hukuk
olmadığına,
(………………. ) sayılı Avukat ……………….
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ………………. Genel Avukat ………………. hakkında işlem yapılmasına yer
Hükümler (………………. ) sayılı
olmadığına,
Avukat ………………. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/929
sayılı dosyasında talepçi F.K.'in Adli Yardım Merkezinin 2014/929 sayılı dosyasında talepçi
yargılama masraflarının Adli
F.K.'in fotoğraf çekim masraflarının Adli Yardım Fonundan
Yardım Fonundan karşılanması karşılanmasına,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/475
sayılı dosyasında talepçi S.K.'ın Adli Yardım Merkezinin 2014/475 sayılı dosyasında talepçi
yargılama masraflarının Adli
S.K.'ın fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım fonundan
Yardım Fonundan karşılanması karşılanmasına,
hususunun görüşülmesi
……………….
19
112-IŞL.14-90
20
112-İŞL.14-136
21
112-İŞL.13-458
22
ADLİ YARDIM
23
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
24
ADLİ YARDIM
25
ADLİ YARDIM
26
ADLİ YARDIM
27
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
28
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2013/369
Adli Yardım Merkezinin 2013/369 sayılı dosyasında taahhütname
sayılı dosyasında talepçi
gereğince fon payı ödenmediğinden, talepçi G.K.hakkında Adli
G.K.hakkında Adli Yardım
Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
Taahhütnamesinin işletilmesi
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2012/1866 sayılı dosyasında talepçinin
2012/1866 sayılı dosyasında
hukuki gerekçe olmadan avukatını azlettiği görüldüğünden, talepçi
talepçi N.D. hakkında Adli
N.D.hakkında Adli Yardım taahhütnamesinin işletilmesine,
Yardım Taahhütnamesinin
taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki
işletilmesi hususunun görüşülmesi verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/733
Adli Yardım Merkezinin 2014/733 sayılı dosyasında talepçi
sayılı dosyasında talepçi S.Ö.'nın
S.Ö.’nın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar
Adli Yardım Kurulu kararına
yokluğundan istişaren reddine,
itirazı hususunun görüşülmesi
Adli yardım istemcisi Ö.E. (U.) ile Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli yardım
yeni bir taahhütname yapılması
istemcisi Ö.E. (U) ile bir önceki taahhütnameye göre maddi bir
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
kayıp oluşturmaksızın yeni bir taahhütname yapılmasına, Hukuk
raporunun değerlendirilmesi.
Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli yardım istemcisi M.K.'ın
itirazı hakkındaki Hukuk
Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda Adli Yardım
Müşavirliği raporunun
İstemcisi M.K.'ın itirazının reddine,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
29
Günü: 22/04/2014
Adli yardım istemcisi L.Y. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli yardım
bir taahhütname yapılması
istemcisi L.Y. ile bir önceki taahhütnameye göre maddi bir kayıp
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
oluşturmaksızın yeni bir taahhütname yapılmasına, Hukuk
raporunun değerlendirilmesi.
Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Ünal Madeni Çelik Eşya
Dekorasyon Büro Mobilyaları
Ünal Madeni Çelik Eşya Dekorasyon Büro Mobilyaları Sanayi
Sanayi Ticaret. Ltd. Şti.'nin
Ticaret. Ltd. Şti.'nin 21.04.2014 tarihli, 081654 seri numaralı,
21.04.2014 tarihli, 081654 seri
muhtelif mobilya karşılığı KDV dahil 5.000,00.TL tutarındaki
numaralı, muhtelif mobilya
faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na
karşılığı KDV dahil 5.000,00.TL
yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Yorum Basın Yayın San. Ltd.
Şti.'nin, 18.04.2014 tarihli, 439349
Yorum Basın Yayın San. Ltd. Şti.'nin, 18.04.2014 tarihli, 439349
seri numaralı, 2500 adet Hukuk
seri numaralı, 2500 adet Hukuk Gündemi Dergisi 2014/1 sayısı
Gündemi Dergisi 2014/1 sayısı
basımı karşılığı KDV dahil 4.602,00.TL. tutarındaki faturasının
basımı karşlığı KDV dahil
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
4.602,00.TL. tutarındaki
verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
30
MUHASEBE
31
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
32
MUHASEBE
33
MUHASEBE
34
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Limak İnş.San. ve Tic. A.Ş.'nin,
19.04.2014 tarihli, 038961 seri
Limak İnş.San. ve Tic. A.Ş.'nin, 19.04.2014 tarihli, 038961 seri
numaralı, 11-12-13 Nisan 2014
numaralı, 11-12-13 Nisan 2014 CMK eğitimleri organizasyonu
CMK eğitimleri organizasyonu
bedeli karşılığı KDV dahil 18.771,95.TL. tutarındaki faturasının
bedeli karşılığı KDV dahil
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
18.771,95.TL. tutarındaki
verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Barış Güvenlik Hizmet ve Eğitim
Kurumları Ltd. Şti.'nin 15.04.2014
Barış Güvenlik Hizmet ve Eğitim Kurumları Ltd. Şti.'nin
tarihli, 798243 seri numaralı, 15
15.04.2014 tarihli, 798243 seri numaralı, 15 Mart - 15 Nisan 2014
Mart - 15 Nisan 2014 tarihleri
tarihleri arası özel güvenlik hizmeti ve fazla çalışma ücreti
arası özel güvenlik hizmeti ve
karşılığı KDV dahil 3.780,48.TL. tutarındaki faturasının
fazla çalışma ücreti karşılığı KDV
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
dahil 3.780,48.TL. tutarındaki
verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Millet Mühendislik Paz. San. ve
Tic. Ltd. Şti.'nin 15.04.2014
Millet Mühendislik Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 15.04.2014
tarihli, 022437 seri numaralı, 2500 tarihli, 022437 seri numaralı, 2500 paket A4 fotokopi kağıdı
paket A4 fotokopi kağıdı karşılığı karşılığı KDV dahil 14.661,00.TL. tutarındaki faturasının
KDV dahil 14.661,00.TL.
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
tutarındaki faturasının ödenmesi verilmesine,
hususunun görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
35
36
55272
55175
İBRAHİM GÖKHAN YÜCEL
OLCAY MİS
37
54882
ASLI DURMAZ
38
55227
ZEYNEP KUYBU
39
54884
ALİ BATUHAN AYTAÇ
40
54895
BETÜL BENGÜL
41
11336
CANSU YANAR
42
64871
ELİF BİLGİN
43
56498
ERHAN KOÇAK
44
15364
YUSUF ZİYA KORKMAZ
45
11464
AYŞE KÖKSAL
46
6124
ASUMAN AYDIN
47
5895
FIRAT AKYÜZ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Istanbul Barosu'nun nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Kahramanmaraş Barosu'nun nakil Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kahramanmaraş
suretiyle Levha'ya yazma kararı Barosu'na gönderilmesine,
Istanbul Barosu'nun nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Kütahya Barosu'nun nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kütahya Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
48
49
50
13004
13806
13333
CEMİLE ILGAN
EKREM YILMAZ
DİLA ORAK
51
14459
PERİHAN ÖLKER
52
53
54
52956
53842
45833
55
53397
56
57
58
59
60
61
62
63
53701
53732
53057
53113
53006
52950
52988
52106
ZÜBEYİR KAYAHAN
KADİR KILIÇKAYA
DİLAN PEKESEN
MUHAMMED ALİ
MERMEROĞLU
ENES KÜÇÜKKILINÇ
ZEKİ HİMMET
ALİ ERDEM GÜNDOĞAN
FARUK GÜNEŞ
EZGİ TURGUT
HÜLYA YILDIZTAŞ
MEHMET SOĞANLI
ABDURRAHMAN BAYRAM
64
55378
MEHMET BALOĞLU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Eski: Erdem Birsen (16727),
Yeni: Süleyman Ünlü (11722)
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
talebinin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
65
55369
66
67
68
54927
48268
55291
69
53741
70
52329
71
49464
72
55010
73
55384
74
55383
75
55103
76
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 22/04/2014
Eski: Süleyman Göçer (12247),
AZMİ CAN SAPMAZ
Yeni: Burak Bıyıklı (13874)
Baro Levhası'na yazılma istemi
HASAN POLAT
Baro Levhası'na yazılma istemi
TUPBA ALTINSOY
Baro Levhası'na yazılma istemi
YASEMEN BERNA EĞEN
Baro Levhası'na yeniden yazılma
MEHMET EMİN DEMİRPARMAK
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
SÜALP TANYEL
istemi
Istanbul Barosu'ndan naklen
MELİS ABACIOĞLU
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
NECDET ERGÜL
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
GÜL PELİN KAYA
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
YEŞİM KILINÇARSLAN
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
EMRE TUNCEL
talebinin görüşülmesi.
NURDAN AFŞAR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
KÜÇÜKKONYALI
talebinin görüşülmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
talebinin kabulüne,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
77
Günü: 22/04/2014
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.172 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
soruşturmasının görüşülmesi
………………. ve Avukat ……………….haklarında ayrı ayrı
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2013/Ş.184 sayılı disiplin
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
2013/Ş.224 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
soruşturmasının görüşülmesi
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
PERVİN ÖTGEN
79
……………….
AVUKAT ……………….
AVUKAT……………….
……………….
AVUKAT ……………….
80
AVUKAT ……………….
AVUKAT ……………….
78
RE'SEN (…………………..
VASİSİ…………………)
AVUKAT …………………
RE'SEN (…………………..)
AVUKAT …………………
RE'SEN (………………..)
AVUKAT …………………
81
82
83
84
………………..
AVUKAT …………………
85
RE'SEN (………………..)
AVUKAT …………………
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2014/Ş.10 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.72 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.262 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.400 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.40 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
………………. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
……………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
………………. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
……………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
………………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :84
Günü: 22/04/2014
86
ONUR TURAN
87
SALİH GÖKÇE
88
MİKDAT ÇETİN
89
RE'SEN
90
MUHASEBE
Eski:Asker Çatak (12898)
Yeni: Gözde Kaya Güneş (19362)
İş akdinin süresi dolmuş
olduğundan yeniden sözleşme
yapılması hususunun görüşülmesi
İş akdinin süresi dolmuş
olduğundan yeniden sözleşme
yapılması hususunun görüşülmesi
Hizmet aracı alımına ilişkin
tekliflerin değerlendirilmesi
Baro levhası basımına ilişkin
tekliflerin değerlendirilmesi
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
talebinin kabulüne,
Salih Gökçe ile daha önce imzalanan hizmet sözleşmesinin 11 ay
süre ile yenilenmesine, Başkanlık Divanı'na sözleşme imzalanması
konusunda yetki verilmesine,
Mikdat Çetin ile daha önce imzalanan hizmet sözleşmesinin 11 ay
süre ile yenilenmesine, Başkanlık Divanı'na sözleşme imzalanması
konusunda yetki verilmesine,
Baromuz ihtiyaçlarına göre araştırma yapmak ve rapor hazırlamak
üzere Avukat Orhan Şimşek’e görev verilmesine,
1.000 adet Baro levhasının 30.950,00.TL+KDV bedel ile en
uygun teklifi veren Mattek Matbaasına yaptırılmasına,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content