close

Enter

Log in using OpenID

16 temmuz 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
62929
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
2
63687
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
3
AVUKAT …….
4
AVUKAT …….
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
KONU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Genel
Sekreterliği'nden alınan, Ankara
Bilgi edinildi,
Hakimi ………… hakkındaki
27.06.2014 tarihli yazıyı içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Öztoprak, Özdemir, Özkurt Avukatlık
Ortaklığı'nın Ortaklık Ana
Sözleşmesi'nde değişiklik
Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda Öztoprak, Özdemir, Özkurt
yapılmasına ilişkin 31.03.2014 tarihli Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi 3. nolu eki ile ortaklık imza
dilekçesi doğrultusunda hazırlanan sirkülerinin onaylanarak ilgililere iletilmesine,
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Avukat ……… 'ın, ………. ve
………….. 'ndan alınan 13.06.2014 Avukat ………'dan gelen dilekçe de dikkate alınarak, ……. ve …….
tarihli dilekçe doğrultusunda sunmuş tarafından Baromuza sunulan 10.06.2014 tarihli dilekçe ile ilgili rapor
olduğu yanıtları içeren dilekçesinin sunmak üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
değerlendirilmesi.
Avukat ……. 'nın, Avukat ……. 'ın
Avukat ……. 'nın 09.07.2014 tarihli dilekçesi doğrultusunda "…….”
Baro levhasında görünen adres
adresine Baro personeli tarafından gidilerek, anılan adreste kayıtlı
bilgilerinin kendisine ait olduğunu
avukatların tespitinin yapılmasına, tespit sonucunda hazırlanacak
bildiren dilekçesinin
raporun Yönetim Kurulu'na sunulmasına,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
5
……. BAROSU BAŞKANLIĞI
6
AVUKAT …….
7
63622
ÇORUM BAROSU BAŞKANLIĞI
8
62774
AVUKAT KAYA YELEK
9
AVUKAT …….
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
……. Barosu Başkanlığı'nın, Avukat ……. Barosu Başkanlığı'ndan gelen 08.07.2014 tarihli dilekçede yazılı
……. hakkındaki 08.07.2014 tarihli hususlar çerçevesinde inceleme yapılarak, rapor hazırlanmak üzere
yazısının değerlendirilmesi.
dosyanın Hukuk Müşavirliğine tevdiine,
Avukat ……. 'ın, Avukat ……. 'in
birlikte çalıştıkları bürolarından
Avukat ……. 'ın dilekçesi doğrultusunda ……. sicil numaralı Avukat
ayrılması sebebiyle baro levhasında ……. 'in "……. " adresinden ayrıldığı anlaşıldığından, Avukat ……. 'in
adı geçen avukatın adres bilgilerinin MERNİS adresine tebligat yapılarak yeni büro adresini bildirmesinin
silinmesini talep eden dilekçesinin
istenilmesine,
değerlendirilmesi.
Çorum Barosu Başkanlığı'nın,
sürdürmekte oldukları bir soruşturma
Çorum Barosu Başkanlığı'nın 07.07.2014 tarihli yazısı çerçevesinde
kapsamında, Ankara'da ikamet eden
Ankara'da bulunan dört tanığın ifadeleri alınması için Avukat Hatice
tanıklarının ifadesinin Baromuzca
Korkmaz'ın görevlendirilmesine,
alınması talepli yazısının
değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi'nin, Avukat
……. lehine görevlendirilen merkez Avukat ……. ile ilgili Avukat Hakları Merkezi tarafından sunulan
üyeleri Avukat ……. ve Avukat
görüşün değerlendirilmek üzere muhakkik olarak Avukat Erol Yılmaz
…….'un görevden çekilme taleplerini Aras'a tevdiine,
bildiren yazısının değerlendirilmesi.
Avukat …….'ün, adliye girişi
kapısında 21.04.2014 tarihinde
Avukat ………….. tarafından sunulan 18.07.2014 tarihli dilekçede
tutulan tutanak hakkında yanıtlarını yazılı husus gözetilerek, işlem yapılmasına yer olmadığına,
sunan dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
10
11
Günü: 16/07/2014
T.C. YARGITAY
……….. CEZA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
62880
Yargıtay ……….. Ceza Dairesi
Başkanlığı'nın Avukat ………. ,
Avukat ………. ve Avukat ……….
hakkındaki 10.07.2014 tarihli
yazısının değerlendirilmesi.
Sağlık Hukuku Kurulu Başkan
Yardımcısı Avukat Cahid Doğan'ın,
Avukat Emre Baturay Altınok'un
"Biyometrik Kimlik Doğrulama
Sistemi" hakkında yapmış olduğu
başvuru doğrultusunda hazırladığı
raporun değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi'nin, Avukat
………'nin ……… Mahkemesi
kaleminde yaşadığı soruna ilişkin
başvurusu doğrultusunda hazırlamış
olduğu raporun değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi'nin, Avukat
Özlem Saygılı ve Avukat Mustafa
Ceylan'ın mahkemeler tarafından
duruşma saatlerine riayet
edilmemesine ilişkin başvuruları
doğrultusunda hazırlamış olduğu
raporun değerlendirilmesi.
AVUKAT CAHİD DOĞAN
12
63398
AVUKAT KAYA YELEK
13
63400
AVUKAT KAYA YELEK
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Yargıtay ….. Ceza Dairesi'nin 10.07.2014 tarihli dilekçesinde
bahsedilen hususla ilgili olarak rapor hazırlanması için dosyanın Hukuk
Müşavirliği'ne tevdiine,
Sağlık Hukuku Kurulu Başkanlığı'ndan gelen 09.07.2014 tarihli rapor ve
başvuru dilekçesi çerçevesinde yapılacak işlemlere esas olmak üzere
dosyanın incelenmek üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Avukat ………'nin 11.06.2014 tarihli dilekçesi doğrultusunda Avukatlık
Kanunu hükümleri ve evrensel düzenlemeler göz önüne alınarak dosya
inceleme ve örnek alma konusunda avukatların yetkilerini içerir bir yazı
yazılarak Ankara ….. İş Mahkemesi'ne iletilmesi için dosyanın Hukuk
Müşavirliği'ne iletilmesine,
Avukat Özlem Saygılı ve Avukat Mustafa Ceylan'ın dilekçeleri
doğrultusunda; duruşma saatlerine uyulması konusunda Ankara Barosu
tarafından daha önce HSYK’ya yapılan başvuru ve bu başvuruya verilen
yanıt ilgi tutularak duruşma saatlerine mahkemeler tarafından uyulması
hususunda HSYK ve Adalet Komisyonu'na yazı yazılmasına, başvuru
sahibi meslektaşlarımıza işlem hakkında bilgi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
14
63399
AVUKAT KAYA YELEK
15
63393
AVUKAT KAYA YELEK
16
AVUKAT KAYA YELEK
17
AVUKAT KAYA YELEK
18
AVUKAT KAYA YELEK
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Hakları Merkezi'nin, Avukat Avukat ………tarafından verilen 18.06.2014 dilekçe ek tutularak,
………'ın başvurusu doğrultusunda ……… otobüs işletmesine yazı yazılmasına, olayla ilgili bilgi
hazırlamış olduğu raporun
istenmesine, yazının hazırlanması için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne
değerlendirilmesi.
tevdiine,
Avukat Hakları Merkezi'nin, Avukat
Demet Erdin'in Avukat Hakları
Merkezi Üyesi olarak görev alma
Avukat Demet Erdin'in Avukat Hakları Merkezi üyeliğine kabulüne,
talebi doğrultusunda hazırlamış
olduğu raporun değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi'nin Avukat Avukat ………'un dilekçesi doğrultusunda aynı konuda daha önce
………'un Ankara ………
Adalet Komisyonu’na yapılan başvuru ve sunulan çözüm önerilerinin bu
Mahkemesi Hakimi ……… hakkında kez Adalet bakanlığı ve HSYK'ya yazı ile bildirilmesine, yazının
yapmış olduğu başvuru doğrultusunda hazırlanması için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, yazı
sunmuş olduğu raporun
hazırlanırken Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan alınan 30.06.2014
değerlendirilmesi
tarih 10226 sayılı yazının da dikkate alınmasına,
Avukat Hakları Merkezi'nin Avukat
Görkem Ataş'ın Avukat Hakları
Avukat Görkem Ataş'ın Avukat Hakları Merkezi üyeliği talebinin
Merkezi Üyesi olarak görev alma
değerlendirilmesi için Avukat Erol Yılmaz Aras'ın görevlendirilmesine,
talebi doğrultusunda hazırlamış
olduğu raporun değerlendirilmesi
Avukat Hakları Merkezi'nin , Avukat Avukat ……… ile Avukat ………'nu dilekçeleri doğrultusunda Ankara
………'in ve Avukat ………'nun
………. Tüketici Mahkemesi kaleminde kararların tebliği ve diğer
Ankara ………. Tüketici Mahkemesi kalem işleri konusunda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulamadığı
hakkındaki başvuruları doğrultusunda görüldüğünden, yakınma dilekçeleri de ilgi tutularak HSYK ve Adalet
hazırlamış olduğu raporun
Komisyonu Başkanlığı'na şikayette bulunulmasına, dosyanın Hukuk
değerlendirilmesi
Müşavirliği'ne tevdiine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
19
AVUKAT SADIK ONUR GELBAL
20
AVUKAT MEHMET İLKER
ÖZKURT
21
KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI
22
ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezi'nin 01.11.201204.07.2014 tarihleri arası faaliyet
Bilgi edinildi,
raporunun değerlendirilmesi
CMK Uygulama Merkezi'nin Ankara
CMK Uygulama Merkezi Başkanlığı'nın 14.07.2014 tarihli yazısı
………. Çocuk Mahkemesi'nin
ekindeki rapor doğrultusunda; Ankara ………. Çocuk Mahkemesi'nin
……… Esas sayılı dosyası
……… Esas sayılı dosyasına yeni bir görevlendirme yapılmasına gerek
hakkındaki raporunun
görülmediğine, durumun ilgili avukata yazılı olarak bildirilmesine,
değerlendirilmesi
…… Barosu Başkanlığı'ndan alınan
Avukat……, Avukat…… ,
…… Barosu Başkanlığı'ndan alınan 03.03.2014 tarihli dilekçeler ve
Avukat…… , Avukat …… ve Avukat Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda; Avukat …… ve Avukat
…… hakkındaki 03.03.2014 tarihli ……'e web sayfası ile ilgili düzeltilmesi gereken hususları bildirir yazılı
yazı doğrultusunda hazırlanan Hukuk bildirim yapılmasına, yazının hazırlanması için Hukuk Müşavirliği'ne
Müşavirliği raporunun
görev verilmesine,
değerlendirilmesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın,
Ankara ……. Mahkemesi Hakimi
Ankara ……… Mahkemesi Hakimi ……… tarafından yapılan şikayet
……'ün …… hakkındaki 2013/muh.
dilekçesi ek tutularak, Avukat ………'den bilgi istenilmesine,
Sayılı dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
23
63370
24
63558
25
63357
26
63579
Günü: 16/07/2014
ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen dilekçe doğrultusunda
Müdürlüğü'nün, Avukat ………'a
"Akraba Dışı Canlıdan Organ Nakli Etik Komisyonu"nun kararı ile ilgili
göndermiş olduğu akraba dışı
……… vekili Avukat ……… tarafından yapılan başvurunun Baro
canlıdan organ nakli konulu, davalı
tarafından görevlendirilen kurul üyesi meslektaşımızın kişisel
……… vekili 02.07.2014 tarihli
sorumluluğu ile ilgili hukuki mütalaa hazırlanması ve İl Sağlık
dilekçesini içeren yazısının
Müdürlüğü'ne iletilmesi için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
değerlendirilmesi.
AVUKAT ASLI ERDOĞDU DEMİR Avukat Aslı Erdoğdu Demir'in,
soyadı değişikliği ile yenilenecek
olan e-imza cihazı için yenileme
Avukat Aslı Erdoğdu Demir'in 15.07.2014 tarihli e- imza ile ilgili
ücreti talep edilmesine yönelik
şikayetinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na iletilmesine,
uygulama hakkında itirazlarını içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT AYBİKE ATCI
Avukat Aybüke Atcı'nın, mart ayında
yatırmış olduğu ruhsat kaydiyesi
Avukat Aybike Atcı'nın talebi doğrultusunda var ise iadesi gereken
bedelinden fazla yatırmış olduğu
miktarın hesaplanarak ödenmesi konusunda Sayman Avukat Sema
meblağın iadesini talep eden
Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT BERNA ÖZPINAR
Avukat Berna Özpınar'ın, Olcay
Özkaplan tarafından düzenlenecek
Avukat Berna Özpınar'ın dilekçesi doğrultusunda daha önce 22-28
olan resim sergisi için 22-28 Aralık
Aralık 2014 tarihlerinde tahsisine karar verilen Avukat Atila Sav Sanat
2014 tarihlerinde tahsis edilen Avukat
Galerisi'nin, bir önceki Yönetim Kurulu kararındaki koşullarla 05-11
Atila Sav Sanat Galerisi'nin tahsis
Ocak 2015 tarihleri arasında tahsisine,
tarihlerinin
ertelenmesi
talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
27
28
Günü: 16/07/2014
DENETLEME KURULU
62662
AVUKAT SONER ALPER
29
RE'SEN
30
AVUKAT ORHAN ŞİMŞEK
31
63700
Ankara Barosu Denetleme
Kurulu'nun 01.07.2014 tarihli, 2014/3 Bilgi edinildi,
sayılı raporunun değerlendirilmesi.
Avukat Soner Alper'in staj kurulu
üyeliğinden istifa ettiğini bildiren
Bilgi edinildi,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu yeni üyeliklerinin
Son dönemde Staj Kurulu'nda yaşanan istifalar ve stajyer avukat
değerlendirilmesi hususu.
başvurularının artması sebebiyle ihtiyaca binaen, Avukat Kaya Yelek
(16991), Avukat İbrahim Göçmen (13471), Avukat Kemal Şafak
(10224), Avukat Ali Göymen (14758), Avukat Ender Giray (7105),
Avukat Lale Yaşar (10124), Avukat Aydan Zümral Çankaya (8893),
Avukat Orhan Eroğlu (15401) ve Avukat Ayşe Altun'un (8733) Staj
Kurulu üyesi olarak atanmalarına, atama kararının ilgili avukatlara ve
Staj Kurulu'na bildirilmesine,
16.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin görüşülmesi.
Avukat Bihter Bilge Yıldırım'ın,
Eskişehir 4. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülmekte olan
Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/356 Esas sayılı
2014/356 Esas sayılı davanın
dosyasında görülen "İletki" isimli kedinin öldürülmesi sebebiyle açılan
16.07.2014 tarihli duruşmasına
davaya Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu'nun katılmasına, bu
Ankara Barosu Hayvan Hakları
konuda Avukat Bihter Bilge Yıldırım'ın görevlendirilmesine,
Kurulu'nu temsilen katılma talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi
AVUKAT BİHTER BİLGE
YILDIRIM
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
32
Günü: 16/07/2014
RE'SEN
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Hakim Kutlay Telli'nin "Legal
Counter-Terrorism Measures under
the UN Practice and Fighting Terror
through Justice" kitabının basımının
Baromuzca yapılması hususunun
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Hakim Kutlay Telli'nin "Legal Counter-Terrorism Measures under the
UN Practice and Fighting Terror through Justice" kitabı ile ilgili
değerlendirme yapmak üzere Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
33
RE'SEN
Baro personeli ……… tarafından
yapılan usulsüzlüklerin
değerlendirilmesi.
18.07.2014 tarihinde tespit edilen husus çerçevesinde Baro
çalışanı ………'un ifadesine başvurulmuştur. İlgili ifadesinde;
……… isimli avukat katibi ile arkadaş olduğunu, ……… 'un
Barokartını kullanarak para ve Baro pulu yüklediğini, bu şekilde
yaklaşık olarak 4.000,00.TL civarında Baroyu zarara uğrattığını
ikrar etmiştir. İlgilinin Baroya verdiği zarar tazmin edilmiştir.
Bu işlem çerçevesinde;
1 - İktisadi İşletme personeli ………'un 18.07.2014 tarihli imzasını
içerir beyanında usulsüzlüğünü ikrar ve Baroyu zarar uğrattığını
da kabul ettiği gözetilerek İş Kanunu hükümleri çerçevesinde iş
akdinin haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshine,
2 - ……… ve Avukat katibi olduğu belirtilen ……… hakkında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunulmasına, bu konuda Hukuk Müşavirliği'ne yetki
verilmesine,
3 - Barokart işlemleri ile ilgili benzeri bir olayın vuku bulmaması
için Baro Müdürü ve Baro Muhasebe servisinin aylık olarak
Barokart işlemlerini TBB ile işbirliği içerisinde denetlemesine ve
rapor olarak Yönetim Kurulu'na sunmasına, bu konuda gerekli
işlemleri yapmak üzere Baro Müdürü'ne görev verilmesine ,
34
STJ.AV. ………
……… staj sicil sayılı …… 'ın
stajının ABEM bölümünün
devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta
uzaması konusunun görüşülmesi
Staj Kurulu'nun kararı doğrultusunda 28 saat devamsızlık yaptığı
anlaşılan Stajyer Avukat ………'ın, TBB Staj Yönetmeliği'nin 18.
maddesi uyarınca Avukatlık Stajının ABEM bölümünün 3 hafta
uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra tekrar görüşmeye
alınmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
35
ADLİ YARDIM
36
ADLİ YARDIM
37
ADLİ YARDIM
38
ADLİ YARDIM
39
ADLİ YARDIM
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1621
sayılı dosyasında talepçi ………'ın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin 2013/1745
sayılı dosyasında Avukat ………'ın
tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2013/1756
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ……… vekili Avukat
………'nin Adli Yardım Kurulu
kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/568
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ………'nın Adli Yardım
Kurulu kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2011/466
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ………'nın Adli Yardım
Kurulu kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1621 sayılı dosyasında talepçi ………'ın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazın ekonomik yarar yokluğundan
istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezi'nin 2013/1745 sayılı dosyasında Avukat
………tarafından Ankara……… Mahkemesi'nin ………Esas sayılı
dosyası ile ilgili olarak Avukat ………'e verilen yetki belgesinin
onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2013/1756 sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ………'nın, hakkında açılan disiplin soruşturması
sonuçlanıncaya kadar Adli Yardım listesinden çıkarılması gerektiğinden
vekili Avukat ………'nin Adli Yardım Kurulu kararına itirazının
reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/568 sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ………'nın, hakkında açılan disiplin soruşturması
sonuçlanıncaya kadar Adli Yardım listesinden çıkarılması gerektiğinden
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2011/466 sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ………'nın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesine göre maktu vekalet ücreti ödenmesi
gerektiğinden reddine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
40
ADLİ YARDIM
43
63033
EREN KARACA
Adli Yardım Merkezinin 2014/1584
sayılı dosyasında talepçi ……….'ın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1618
sayılı dosyasında talepçi ………'nın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
TBB-SYDF Litai Otel Turizm
İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin,
06.07.2014 tarihli, 219119 seri
numaralı, Gelincik Eğitim Semineri
Banket Bedeli karşılığı 5.994,00.TL.
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
41
ADLİ YARDIM
42
ADLİ YARDIM
44
63033
FEHMİ HÜSREV KUTLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
45
63036
MERVE KARADOĞAN
46
63251
ALİ KARGI
Kırıkkale Barosu'nun nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kırıkkale Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/1584 sayılı dosyasında talepçi ………'ın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan
istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1618 sayılı dosyasında talepçi ………'nın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar yokluğundan
istişaren reddine,
TBB-SYDF Litai Otel Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin,
06.07.2014 tarihli, 219119 seri numaralı, Gelincik Eğitim Semineri
Banket Bedeli karşılığı 5.994,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
47
63250
TANAY ÖZKAN
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
48
63272
ECE ÇEYREKLİ
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
49
15752
ONUR YAYLACI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
50
10231
MUHAMMED BURAK EYNALLI
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
51
23246
REHAN DORUK KAPTAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
52
23913
SENA SEÇİL ŞANAL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
53
23662
URAZ BULUT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
54
23795
EMRAH KILIÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
55
24117
KÜBRA KAPLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
56
13800
TUĞBA MAMUR
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
57
23925
OLGU ATÇI
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
58
5859
BURCU BALABAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
59
23721
ABDULMUTTALİP GÜL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
60
5495
HAKAN BİLGEHAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
61
23634
TUĞÇE TANYEL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
62
24020
GÖKSU HAZAR ERDİNÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
63
23626
DİLARA SEPTİOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
64
13690
NİHAN ÇIRPANLIOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
65
23812
DORUKCAN DAVUTOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
66
23564
CANER TEMİZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
67
24134
MAKBULE ÇİĞDEM YILMAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
68
6084
MERT GÖKHAN BİLGEHAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
69
61806
CANAN DEMİRAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
70
61940
NUR ALLAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
71
61911
RABİA TÜFEKÇİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72
61916
EKİN KILINÇDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73
61589
GÖKBERKÖZTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
74
62115
SİBEL EKMEKÇİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
75
61508
EZGİ SELÇUK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
76
61924
SEMA GİZEM ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
77
61555
SERAP ACAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
78
62062
BAYRAM ÖZKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
79
62064
ADEM ERGENÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
80
61660
FATİH ALBAYRAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
81
61687
MÜRÜVVET AYLAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
82
61569
UMUT OZAN KAVALALİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
83
61661
YUSUF KENAN ANDİÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
84
62065
ADİL BERKAY SAYGIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
85
61937
ARZU BAŞGÖL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
86
61923
AZİZE CANSU ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
87
62117
BİLGE ŞEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
88
61743
RÜMEYSA OTMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
89
60942
BAHAR ÖZENSOY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
90
61518
GONCA ÖZTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
91
61587
ESRA BAĞCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
92
62003
CELİL ÜNAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
93
61792
SAİT DURAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
94
62005
OSMAN EŞKİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
95
61585
AYŞE TANDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
96
61839
ABDURRAHMAN ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
97
61828
TUĞÇE KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
98
62072
PELİN YALÇIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
99
62075
BAHAR BOYLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
100
61678
MUSTAFA DAĞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
101
61997
ILGAZ TÜMER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
102
62063
ÖMER KAVUTLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
103
61693
SİNEM ERTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
104
61483
EFE KÖK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
105
60924
ÖZGE DEDA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
106
61565
AHMET BORA AKISKA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
107
61590
ZEYNEP ÇAĞLA ÖZCEBE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
108
61838
OĞUZHAN ERDEM MUTLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
109
61668
EZGİ HİLAL AYDIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
110
62095
TUĞÇEM ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
111
61552
ARİF GÖZEL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
112
61343
ÜSAME YÜCE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
113
60946
TUTKU ÖKE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
114
61837
ÇAĞDAŞ BAYAT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
115
61995
ELİF SULTAN KOÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
116
61996
ALPER APAYDıN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
117
61586
EKİN SÖZEYATAROĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
118
61588
NEBAHAT AYBİKE SEYHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
119
61780
SELİN COŞKUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
120
61843
ÇAĞRI ÇAĞLAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
121
61774
HACER ÜLKÜ DOĞAN KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
122
61805
ALİ KAYAALP
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
123
Günü: 16/07/2014
124
61836
DERYA DEMİRKILINÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj listesine yazılma isteminde bulunan ……..'un durumunun
değerlendirilerek bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına rapor sunmak
üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
125
61424
ÇAĞLA MELİS ŞEREF
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
126
61413
ERKAN TÜRK
Tokat Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
staj listesine yazılma talebi
127
62107
HAYRİYE MELTEM SAMUR
Eskişehir
Barosu'ndan
naklen
Baromuz staj listesine yazılma talebi Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
128
62881
MEHMET AYKAN
Baromuzdan Antalya Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının Antalya Barosu'na
gitme istemi.
gönderilmesine,
Baromuzdan Antalya Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile, Baromuz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2014
gitme istemi.
tarihli kararı ile ilgilinin stajının Avukat yanındaki bölümünün 5 hafta
uzatıldığının Antalya Barosu'na bildirilmesine,
Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının İstanbul Barosu'na
gitme istemi.
gönderilmesine,
Baromuzdan Gümüşhane Barosu'na Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının Gümüşhane
nakil gitme istemi.
Barosu'na gönderilmesine,
Baromuzdan Gaziantep Barosu'na Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının Gaziantep Barosu'na
nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
129
………………..
Staj Listesi'ne yazılma istemi
………………..
130
63598
ZEYNEP ULUS
131
63578
ABDULBAKİ KAYMAK
132
63390
MUHAMMED KILIÇ
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
133
62884
…………..
134
63586
ASLI SEZER
135
63618
GİZEM GENÇ
136
63691
ONUR TURAN
137
63690
İHSAN AKTAŞ
Adalet Komisyonu Başkanlığının stajı
hükümsüz sayması sebebiyle yaptığı Adalet Komisyonu'nun 04.07.014 tarihli kararı çerçevesinde ………..'ın
stajın iptali, adının staj listesinden staj listesinden silinmesine,
silinmesi talebi
Eski: Güzin Pekgüçlü (10919),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Osman Refik Çeltikçi (6833) kabulüne,
Eski: Meral Akkuş (17919),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Emre Adaca (19730)
kabulüne,
Eski: Asker Çatak (12898),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Emre Baykurt (18923)
kabulüne,
Eski: Sadiye Saçlı Sezer (12160), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Akın Balcı (9689)
kabulüne,
Baro levhasına yazılma isteminin
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
görüşülmesi.
138
ÇİĞDEM ÇELİK
139
CENKER GÖKER
Baro levhasına yazılma isteminin
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
görüşülmesi.
140
CENGİZ ÇALIŞKAN
Baro levhasına yeniden yazılma
isteminin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
141
62113
HAYRETTİN ÇAĞLAR
Baro levhasına yeniden yazılma
isteminin görüşülmesi.
142
63265
YILMAZ KARAARSLAN
Bingöl Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
143
62989
GİZEM DENİZ BAYHAN
Niğde Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
144
61787
SELİN KANUN ÖZBAY
Mersin Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
145
63021
FÜLYA BEHZETOĞLU SANLI
Adana Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
146
62960
HAYRİYE AYÇA BAĞÇIVAN
YARKIN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
147
63411
AHMET ÇADIRCI
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
148
63599
UMUT EMEK AŞILIPINAR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
BUĞRA TOKDEMİR
Staj listesine yazılma istemi
149
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
150
RE'SEN
151
AVUKAT SAMİ SAYGIN
YAZICIOĞLU
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İktisadi İşletme personelinin
2014 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere;
maaşlarının bir kısmında düzenleme 1 - ………….'ın maaşının net ………….,00.TL.
yapılması hususunun görüşülmesi
………….'nın maaşının net ………….,00.TL. ,
………….'ün maaşının net ………….,00.TL.,
………….'in maaşının net ………….,00.TL,
………….'ün maaşının net ………….,00.TL ,
………….'ün maaşının net ………….,00.TL,
………….ün maaşının net ………….,00.TL,
………….'in maaşının net ………….,00.TL,
………….'nın maaşının net ………….,00.TL
………….’in maaşının net ………….,00.TL. olarak belirlenmesine,
2 - Baromuz İktisadi İşletmesi bünyesinde görev yapan tüm personele
belirlenen net maaşlarına ek olarak aylık ………….,00.TL. yol ücreti
ödenmesine,
16.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :96
Günü: 16/07/2014
152
AVUKAT ………….
153
RE'SEN
Dosyasının incelenmesi ve gereğinin Yönetim Kurulu'nun …………. Tarih …………. sayılı kararı
düşünülmesi
doğrultusunda Avukat …………. 16.07.2014 günü toplantıya çağrılmış
ise de, ilgili avukatımızın kayıtlı adresine çıkarılan tebligatın taşındığı
ve muhtar kaydı bulunmadığı gerekçesiyle iade edildiği görülmüştür.
Bu çerçevede, Baro levhasında kayıtlı adresinden taşındığına dair bilgi
ve belgeler uyarınca;
1 - Baro personeli tarafından anılan adreste bulunup bulunmadığına dair
tutanak tutularak Yönetim Kurulu'na sunulmasına,
2 - İlgilinin MERNİS ve Baromuz kayıtlarındaki büro adresine tebligat
yapılarak yeni büro adresini bildirmesinin istenilmesine,
3 - İlgilinin 17.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına
çağrılmasına,
Personele ödenecek bayram
Baro ve İktisadi İşletme Personeline Ramazan Bayramı harçlığı olarak
harçlıklarının belirlenmesi
kişi başı ….TL. ödenmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
586 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content