close

Enter

Log in using OpenID

23 temmuz 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
AVUKAT ......
2
AVUKAT ......
3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
KONU
Avukat ...... Ankara ....... Ağır
Türkiye Barolar Birliği'nin ...... Esas, ...... Karar nolu ...... tarihli
Ceza Mahkemesi'nin ...... gün, ......
kararı da gözetilerek, Ankara ....... Ağır Ceza Mahkemesi'ne
Esas ve ...... Karar sayılı kararı
müzekkere yazılarak ...... Esas, ...... Karar sayılı kararının
doğrultusunda, hakkında yapılacak
kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasına, kesinleşmiş ise
işlemler
sebebiyle
Yargıtay
kesinleşme şerhli bir örneğinin istenmesine, gelen yanıttan sonra
Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış
dosyanın yeniden Yönetim Kurulu toplantısı gündemine
olduğu başvuru doğrultusunda
alınmasına,
sunmuş
olduğu
beyanların
(Avukat Orhan Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla)
değerlendirilmesi.
Avukat ......'in ...... tarafından
...... tarafından verilen dilekçe üzerine Avukat ...... 'den alınan
sunulan 16.06.2014 tarihli
17.07.2014 tarihli yazılı yanıt doğrultusunda dosyanın Hukuk
dilekçeye ilişkin yanıtlarını içeren
Müşavirliği'ne tevdii ile rapor hazırlanmasının istenmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
...... in Avukat ...... hakkında
vermiş olduğu dilekçe ve adı
geçen avukattan alınan cevap
...... 'in Avukat ...... hakkındaki dilekçesi incelendi, Avukat ......
dilekçesi hakkında hazırlanan
hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
4
Günü: 23/07/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
5
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
6
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
7
ESKİŞEHİR BAROSU
BAŞKANLIĞI
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
......'in başvurusu ve Avukat
......'dan alınan dilekçe hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın Avukat ...... ,
Avukat ......, Avukat...... , Avukat
......'tan alınan ......'in avukatlık
mesleğine kabulüne itirazlarını
içeren dilekçeleri hakkındaki
yazısının değerlendirilmesi.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, TBMM Adalet
Komisyonu tarafından kabul
edilen Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun 153. maddesinin
mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarının tekrar yürürlüğe
girmesine ilişkin yasa değişikliği
önergesi hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
Eskişehir Barosu Başkanlığı'nın
18.07.2014 tarihli kamuoyu
duyurusunun değerlendirilmesi.
......'in Avukat ...... hakkındaki dilekçesi incelendi; Avukat ......
hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Bilgi edinildi,
Gerekli çalışmaların yapılarak Baromuz görüşünün TBMM'ne
iletilmesi, temas ve girişimlerde bulunulması hususunda Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine, kanunu teklifi ile ilgili görüş ve
önerilerin oluşturulması için ayrıca Yasa İzleme Enstitüsü'ne
dosyanın tevdiine,
Bilgi edinildi,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
8
Günü: 23/07/2014
ANKARA BATI ....... TÜKETİCİ T.C. Ankara Batı ....... Tüketici T.C. Ankara Batı ....... Tüketici Mahkemesi'nden gelen 04.07.2014
MAHKEMESİ
Mahkemesi'nin
Avukat
...... tarihli yazı hakkında Avukat ......'ın bilgisine başvurulmasına,
hakkındaki
yazısının yazılı beyanın gelmesinden sonra dosyanın rapor hazırlanmak
değerlendirilmesi.
üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
AVUKAT …..
Ankara Valiliği İl Sağlık
Hukuk Müşavirliği görüşü de dikkate alınarak; İl Sağlık
Müdürlüğü'nün Avukat …..'a
Müdürlüğü'ne yazı yazılarak kurul üyelerine karşı bireysel dava
göndermiş olduğu akraba dışı
açılmasının hukuki açıdan mümkün olmadığı ve Avukat …..'ın
canlıdan organ nakli konulu yazı Baro tarafından görevlendirilerek anılan kurulda görevlendirildiği
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
gözetildiğinde, kişisel bilgilerinin başvurucuya verilmesinin
raporunun değerlendirilmesi.
Anayasal Haklarını ihlal edeceğinin bildirilmesine,
AVUKAT ......
Avukat ......'ın Ankara ....... İş
Mahkemesi Yazıişleri Müdürü
Avukat ......'ın şikayeti doğrultusunda gerekli yasal yollara
......hakkındaki 17.07.2014 tarihli başvurmak üzere başvurunun Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT ......
CMK Uygulama Merkezi
Duruşma saatlerine uyulması konusunda Baromuz tarafından
Başkanlığı'nın Avukat ......'ın
bugüne kadar yapılan başvurular ve Baromuza ulaşan yanıtlar ve
17.06.2014 tarihli dilekçesi
16.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda bir kez
hakkındaki yazısının
daha tekrarlanacak işlemler ile ilgili Avukat ......'a yazılı olarak
değerlendirilmesi.
bilgi verilmesine,
9
10
11
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
12
13
63757
14
15
Günü: 23/07/2014
AVUKAT KEMAL TACAR
ÇAĞLAR
TMMOB MİMARLAR ODASI
BAŞKANLIĞI
AHMET MERT
63772
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
AVUKAT ÇİĞDEM DURKAN
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Kemal Tacar Çağlar'ın
Avukat Kemal Tacar Çağlar'ın Spor Hukuku Kurulu tarafından
Spor Hukuku Kurulu tarafından
hazırlanması planlanan "Avukat Akın Ataksoy Armağan Kitabı"
hazırlanması planlanan Avukat
hakkındaki talebi değerlendirildi, planlanan armağan kitabı ile
Akın Ataksoy Armağan Kitabı
ilgili daha detaylı makale ve yazar bilgileri ile mali boyutu
hakkında taleplerini içeren
konusunda başvuru sahibinden bilgi istenmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
TMMOB Mimarlar Odası
Başkanlığı'nın 7-8 Kasım 2014
7-8 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Bilirkişilik
tarihlerinde düzenlenecek olan
Sempozyumu'na ilişkin Avukat Rahmi Magat Konferans
Bilirkişilik Sempozyumu için
Salonu’nun günlük 1.000,00.TL+KDV bedel ile TMMOB
Avukat Rahmi Magat Konferans
Mimarlar Odası'na tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda
Salonu'nun tahsisini talep eden
Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
yazılarının değerlendirilmesi.
T-Hos Hukuk Otomasyon
Başvurucuya yazılı bilgi verilerek baromuz üyesi avukatlara
Sistemleri A.Ş.'nin, hazırlamış
yönelik indirim içerir fiyat tarifelerin ve taahhütlerinin sunulması
oldukları otomasyon sisteminin
halinde sözleşme imzalanarak, web sayfamızda bulunan anlaşmalı
tanıtımına ilişkin taleplerini içeren
kurumlar kısmında ilanın yapılabileceğinin bildirilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Baromuz vasi kütüğünde görev
alma
talepli
dilekçesinin Avukat Çiğdem Durkan'ın Baromuz vasi kütüğüne eklenmesine,
değerlendirilmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
16
......
17
AVUKAT GÖKHAN
CANDOĞAN
18
İktisadi İşletme bünyesinde
fotokopici olarak görev yapmakta
olan ......'in sürdürmekte olduğu
görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Hakim Kutlay Telli'nin "Legal
Counter-Terrorism Measures
under the UN Practice and
Fighting Terror through Justice"
kitabının basımının Baromuzca
yapılması hususunun görüşülmesi.
İktisadi İşletme bünyesinde
fotokopi personeli istihdamı
hususunun görüşülmesi.
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Personel ......'in 17.07.2014 , 18.07.2014, 21.07.2014 ve
22.07.2014 tarihlerinde işe gelmediği tutanaklarla sabit olup; haklı
nedene dayalı olarak fesih koşullarının oluşması da gözetildiğinde
istifasının kabulüne, iş akdinin feshine,
Hakim Kutlay Telli'nin "Legal Counter-Terrorism Measures under
the UN Practice and Fighting Terror through Justice" kitabının
500 adet basımının yapılmasına, dizgi ve kitap hazırlandığında
ihale açılmasına, basım ve içerik konusunda Avukat Gökhan
Candoğan'a yetki verilmesine,
İş akdi haklı nedenle feshedilen fotokopi personeli yerine Ankara
Barosu İktisadi İşletmesi bünyesinde fotokopi personeli olarak
görev yapmak üzere net ...... ücret ve 12 aylık iş akdi ile Oğuz
Keleş ve Dilek Demirkıran'ın istihdamına, sözleşmelerin
imzalanması konusunda Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu ve
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
19
Günü: 23/07/2014
RE’SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Ankara Barosu Binası'nda bulunan 1 - Ayşe Dikmen'in Ankara Barosu İktisadi İşletmesi bünyesinde
restoranlar için bulaşıkçı ve garson bulaşıkçı olarak görev yapmak üzere net .......TL ücret ve 12 aylık
istihdamı hususunun
iş akdi ile istihdamına,
değerlendirilmesi.
2 - Saim Korkmaz'ın Ankara Barosu İktisadi İşletmesi bünyesinde
garson olarak görev yapmak üzere net .......TL ücret ve 12 aylık iş
akdi ile istihdamına,
3 - Sözleşmelerin imzalanması konusunda Avukat Sami Saygın
Yazıcıoğlu ve Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
20
Günü: 23/07/2014
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Çocuk İzlem Merkezi'nden
sorumlu Başsavcı Vekili Mehtap
Ögeç ile yine merkezde görev
yapan Cumhuriyet Savcısı Atilla
Ceylan'ın talepleri doğrultusunda
Çocuk İzlem Merkezi için
yapılacak CMK
görevlendirmelerinde yaşanan
aksaklıkların giderilmesi
hususunun görüşülmesi
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Çocuk İzlem Merkezi'nden sorumlu Başsavcı Vekili Mehtap Ögeç
ile yine merkezde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Atilla
Ceylan'ın talepleri doğrultusunda; çocuğun üstün yararı ve Çocuk
İzlem Merkezi'nde cinsel suç mağduru çocukların ifadesinin
alındığı dikkate alınarak;
1 - CMK Merkezimize Çocuk İzlem Merkezi'nden gelen avukat
taleplerinde sıradaki avukat öncelikle aranarak, en geç 45 dakika
içerisinde görev yerine gitmesinin mümkün olup olmadığı kontrol
edilerek görevlendirme yapılmasına,
2 - Çocuk İzlem Merkezi'nden gelen avukat taleplerinde birden
fazla mağdur için o an Çocuk İzlem Merkezi'nde bulunan avukatın
görevlendirilmesine, bu görevlendirme sayısının en fazla beş
mağdur ile sınırlandırılmasına,
3 - Çocuk İzlem Merkezleri için yapılacak görevlendirmelerde
mümkün olduğunca Baromuza ait araçlar ile görevlendirilen
avukatların Çocuk İzlem Merkezine gidiş ve dönüşünün
sağlanmasına,
4 - Çocuk İzlem Merkezi ile koordinasyonu sağlamak üzere
Başsavcı Vekili Mehtap Ögeç'in Başkan Yardımcısı Avukat Orhan
Şimşek ile görüşme yapmasına,
5 - Bu kararların uygulanması için CMK personeline ve Baro
Müdürüne yazılı tebligat yapılmasına,
6 - Konuya ilişkin alınan kararın Çocuk İzlem Merkezi'nden
sorumlu başsavcı vekili Mehtap Ögeç'e bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
21
Günü: 23/07/2014
RE'SEN
22
Hukuk Gündemi Dergisi editörü
olarak Avukat Soner Alper'in
atanması hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1605 sayılı dosyasında ......
yargılama masraflarının Adli
Yardım Fonundan karşılanması
hususunun görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1437 sayılı dosyasında
talepçi ...... hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1715 sayılı dosyasında
talepçi ......'un yargılama
masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi.
ADLİ YARDIM
23
ADLİ YARDIM
24
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Soner Alper'in Hukuk Gündemi Dergisi'ne editör olarak
atanmasına,
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1605 sayılı dosyasında Avukat ......
tarafından talep edilen 10,00.TL fotoğraf çekim masrafının Adli
Yardım Fonundan karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1437 sayılı dosyasında talepçi ......
'nın avukata her hangi bir bildirimde bulunmaksızın davadan
feragat etmesi nedeniyle hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin
işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk
Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1715 sayılı dosyasında Avukat ......
tarafından talep edilen 20,00.TL fotoğraf çekim masrafının Adli
Yardım fonundan karşılanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
25
ADLİ YARDIM
26
ADLİ YARDIM
27
ADLİ YARDIM
28
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1796 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1796 sayılı dosyasında Avukat ......
talepçi ......'nun yargılama
tarafından talep edilen 12,50.TL. fotoğraf çekim masrafının Adli
masraflarının Adli Yardım
Yardım fonundan karşılanmasına,
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1689 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1689 sayılı dosyasında talepçi
talepçi ......'nin Adli Yardım
......'nin Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar
Kurulu kararına itirazının
yokluğundan istişaren reddine,
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1664 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1664 sayılı dosyasında talepçi
talepçi ......'ın Adli Yardım Kurulu ......'ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar
kararına itirazının
yokluğundan istişaren reddine,
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/1788 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/1788 sayılı dosyasında Avukat ......
talepçi ......'nın yargılama
tarafından talep edilen 12,50.TL fotoğraf çekim masrafının Adli
giderlerinin Adli Yardım fonundan
Yardım Fonundan karşılanmasına,
karşılanması hususunun
görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
29
Günü: 23/07/2014
......
...... staj sicil sayılı ......'ın stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 3 (üç) hafta uzaması
hususunun görüşülmesi
30
64018
HANDE TAZICI
Baro Levhası'ndan silinme istemi
31
64360
NERMİN KAHVECİ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
32
64190
ÖZGE SEVİLAY ACAROĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
33
63955
MEMET ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
34
63776
RAMAZAN TÜZÜN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
35
63946
NERGİZ EKREMOĞLU
36
35321
REZZAN ÖZTÜRK
37
63784
MUSTAFA KEMAL EROĞLU
Bursa Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
İstanbul Barosu'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Kırşehir Barosu'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Kurulu’nun kararı doğrultusunda 29 saat devamsızlık yaptığı
anlaşılan Stajyer Avukat ......’ın, TBB Staj Yönetmeliği’nin 28.,
Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 18. maddesi
uyarınca Avukatlık Stajının ABEM bölümünün 3 hafta
uzatılmasına, uzama süresini tamamladıktan sonra tekrar
görüşmeye alınmasına,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e
maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e
maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e
maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e
maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e
maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Bursa Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kırşehir Barosu'na
gönderilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
38
64434
DİLARA KEBABÇIOĞLU
39
64231
MUHAMMED ALİ ÜNAL
40
24154
NAZ AYDIN
41
23612
MAHMUT GÜLMÜŞ
42
23722
ÖZGE HAZIRBAŞ
43
23803
MEHMET MERT EZMAN
44
17012
METİN ÖRNEK
45
23567
İSMAİL DENİZ HATİPOĞLU
46
24102
CEMRE TATAR
47
23454
OSMAN ERTÜRK ÖZEL
48
23780
BAŞAKAKGÜN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Balıkesir Barosu'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Balıkesir Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
49
24250
GÖKBERKSOY
50
24249
HASAN KÜRŞAT ÇAKIR
51
4791
AHMET FAZIL OKURSOY
52
23642
ÖZLEM ÇALIK
53
23880
ŞAKİRE GÖKÇE ÇETİN
54
23752
UĞUR CAN OLCAY
55
24259
ONUR ALAN
56
23745
57
9421
MUHAMMED ÇAĞATAY
GÜRBÜZ
MEHMET ALİ CANBULAT
58
48582
ASİDE ÇINAR
59
23802
SERTAÇ KADİR ARSLAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
60
62488
ELİF SEDA BULUT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
61
62550
MERVE SEVER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
62
62605
KEZBAN ARICAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
63
62702
ANIL ALTAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
64
62804
İSMAİL ÖZGÜN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
65
62836
BURHAN USLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
66
62247
CANSU TOPAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
67
62837
RAHİME ARICAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
68
62505
TEVFİK ALAFTAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
69
Günü: 23/07/2014
......
70
62511
TANÇE ÇAVDAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj listesine yazılma istemine bulunan ......
'un Yönetim Kurulu'nun 13.08.2014 tarihli toplantısına
açıklamada bulunmak üzere çağrılmasına, çağrı yapılan
toplantının yakın tarihte olması dikkate alınarak tebligatın APS
olarak yapılmasına ve durumun başvuru sahibine telefonla da
bildirilmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
71
62608
AYÇA DÖNMEZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
72
62688
BURCU ÇALIŞKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
73
62453
TUĞÇE DURMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
74
62547
TUĞBA GÜNGÖR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
75
62604
NAGİHAN ERGİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
76
62801
SEVİN ÇİLLİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
77
62646
AYSUN ARICI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
78
62614
MERAL ARDIHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
79
62631
İREM DEMİRCİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
80
62703
SEVDA SEZER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
81
62116
HAZAL DEMİRBİLEK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
82
62230
ELİF GÜNEY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
83
62624
FURKAN USTAOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
84
62484
MUSTAFA TUNCER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
85
62630
IŞIK YELİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
86
62845
ŞEYMA YİĞİT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
87
62522
KÜRŞAT AYAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
88
62691
GİZEM BALABAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
89
62535
ÖZGÜR ÖZGEÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
90
62692
MERVE KÜBRA KELEŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
91
62638
ASİYE SARI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
92
62841
SERTAÇ GÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
93
62333
İBRAHİM ŞAHİNER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
94
62843
SIRAY TÜYSÜZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
95
62802
EMİNE ŞEKER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
96
62840
MELİSA ATA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
97
62839
TAYLAN ÇALIŞKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
98
62813
ZAFER AYIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
99
62528
SEÇİL ÇAĞLAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
100
62456
SEYYİD BAHADIR ALKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
101
62846
FATMA SALLANTI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
102
62641
DAVUT GÜLGÜN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
103
62460
RUMEYSA DAĞDEVİREN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
104
62667
MÜZEYYEN BEYZA CAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
105
62690
ELİF MİRAY YAZAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
106
62537
BARIŞ KARAKURT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
107
62222
GÜL EZGİ KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
108
62957
AHMET ÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
109
62669
MUHAMMED KUŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
110
62648
BENSU IŞIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
111
62490
BÜLENT DAĞSALI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
112
62282
YUNUS EMRE MAZLUM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
113
62354
AHMET ÇAĞRI ÇETİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
62454 BERİL ASLIYÜKSEK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
115
62266 İSMAİL YALIM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
116
62532 MELİHA ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
117
62645 CİHAN KAYAOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
118
62653 NUR TUĞANA ALBAYRAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
119
62800 DİDEM ERKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
120
62770 EGEMEN AHATOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
121
62842 AYŞE NAZLI ÇUHADAROĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
114
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
122
62498 ESRA ABACI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
123
62232 AYŞE MERVE ZENGİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
124
62343 OĞUZHAN YARDIM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
125
62698 SERDAR KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
126
62844 ALPEREN KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
127
62803 BERKAY YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
128
62539 BURCU KOÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
129
62540 AYŞE MENEKŞE GÖKLÜ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
130
62609 SEVİL YILDIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
131
62623 GÜLCEMAL BAYKAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
132
62606 ABDURRAHMAN GÜMÜŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
133
62223 HASAN PALALIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
134
62853 CANSU YOLDAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
135
62809 GÜLİSTAN DURAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
136
62483 MEHMET REFİK ATALAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
137
61675 ENGİN KURU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
138
62838 DİLEK KARGINLI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
139 62854
ECE ÖZBİLGİÇ
140
64473
HANDE BÜYÜKÇAM
141
64352
YAĞMUR İREM ERDOĞAN
142
63880
SELDA İŞLEYEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İstanbul
Barosu'ndan
naklen
Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine
Baromuz staj listesine yazılma
yazılmasına,
talebi
Baromuzdan Antalya Barosu'na Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının Antalya
nakil gitme istemi.
Barosu’na gönderilmesine,
Eski: Şule Erol (10428),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
Yeni: Zehra Hamide Gürbüz Önal
talebinin kabulüne,
(14379)
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
143
60950
DİDAR VARIMLI
Baro Levhası'na yazılma istemi
144
63947
AHMET COŞTU
145
63826
TUĞBA CANDAN
146
64380
ONUR TUĞLU
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
...... Avukat ...... ve Avukat ......
hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
Avukat......, ...... , Avukat ...... ve
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
147
CEREN SÖZGEN
148
SİNEM TAMA KARAÇAM
149
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
150
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
151
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Avukat ...... ve Avukat ...... hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Avukat ......, Avukat ...... ve Avukat ...... hakkında ayrı ayrı
1 – Baroya bildirim yükümlülüğüne yerine getirmedikleri
iddiasına ilişkin disiplin soruşturması açılmasına,
2- Savunma sınırlarının aşılması iddiasına ilişkin işlem
yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
152
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
153
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
154
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
155
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
156
RE’SEN
157
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
158
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
159
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
160
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Adli Tatil süresince görev yapacak İzin kullanacak personelin durumu , her binada en az bir fotokopi
fotokopi odalarının belirlenmesi odasının çalışmasının sağlanması ve meslektaşların Adli Tatil
süresince fotokopi hizmeti alabilmelerine dikkat edilerek
düzenlenme yapmak üzere Baro Müdürüne görev verilmesine,
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... ve Avukat ...... hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına
dilekçesinin görüşülmesi
yer olmadığına,
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
161
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
162
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
163
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
164
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
165
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
166
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
167
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
168
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
169
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
170
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
171
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... bilgi istenmesine,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
172
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
173
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
174
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
175
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
176
112-İşl.13-259
177
112-İşl.13-292
178
12-İşl.13-293
179
112-İşl.13-299
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Baromuza ulaşan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü'nün, 21.07.2014 tarih 50234 sayılı yazısı
doğrultusunda, incelemenin devamına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
180
181
Günü: 23/07/2014
112-İşl.13-300
38302
112-İşl.13-405
182
112-İşl.13-431
183
112-İşl.13-437
184
112-İşl.13-440
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun ………… Hukuk
(Ankara Emniyet Güvenlik Şube
Müdürlüğü) sayılı Avukat...... ,
Avukat...... , Avukat...... ,
Avukat...... , Avukat...... , ve ......
(eski kayıtlı) hakkındaki yazısının
görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat...... , Avukat......, Avukat......, Avukat......, Avukat......, ve
...... (eski kayıtlı) hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer
olmadığına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …….. tarih ......Esas,
......Karar sayılı kararı uyarınca Av. ...... hakkında disiplin
soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
185
Günü: 23/07/2014
112-İşl.13-444
186
112-İşl.13-468
187
112-İşl.13-472
188
112-İşl.13-473
189
112-İşl.14-82
190
112-İşl.14-116
191
112-İşl.14-134
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun ……….. Hukuk
(İstanbul ……...Ağır Ceza
Mahkemesi) sayılı Avukat...... ,
Avukat...... , Avukat...... ,
Avukat...... , Avukat...... , ve ......
(eski kayıtlı) hakkındaki yazısının
görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat...... , Avukat......, Avukat......, Avukat......, Avukat......, ve
...... (eski kayıtlı) hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer
olmadığına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... ve Avukat ...... hakkında ayrı ayrı
işlem yapılmasına yer olmadığına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
192
112-İşl.14-143
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
193
112-işl.14-144
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
194
112-işl.14-146
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
195
112-İşl.14-149
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
196
112-İşl.14-151
197
112-İşl.14-168
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
198
112-İşl.14-170
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
199
112-İşl.14-181
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
(Avukat Orhan Şimşek görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
Avukat ......hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına
1 - Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
2 - Baro Yönetim Kurulu'nun ...... tarih ve ...... sayılı kararı ile
yapılan görevlendirmenin işlem dosyası ile birlikte bir sonraki
Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
200
112-İşl.14-192
201
112-İşl.14-218
202
112-İşl.14-240
203
...... VEKİLİ
AVUKAT ......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
AVUKAT ......
AVUKAT ......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
204
205
206
207
208
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
2013/Ş.291 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ...... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ...... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
2013/Ş.355 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.403 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.23 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.43 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ...... ,
Avukat ...... , Avukat ...... , Avukat ...... hakkında disiplin ayrı
ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2014/Ş.63 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
209
Günü: 23/07/2014
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
......
AVUKAT ......
2014/Ş.80 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.92 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.170 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.180 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.259 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
214
......
AVUKAT ......
2014/Ş.260 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
215
......
AVUKAT ......
2014/Ş.261 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
216
......
AVUKAT ......
2014/Ş.262 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
217
......
AVUKAT ......
2014/Ş.263 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
210
211
212
213
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ......
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun ...... tarih, ...... Esas,
...... Karar sayılı kararı uyarınca Avukat ...... hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun ...... tarih, ...... Esas,
...... Karar sayılı kararı uyarınca Avukat ...... hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun ...... tarih, ...... Esas,
...... Karar sayılı kararı uyarınca Avukat ...... hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun ...... tarih, ...... Esas,
...... Karar sayılı kararı uyarınca Avukat ...... hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun ...... tarih, ...... Esas,
...... Karar sayılı kararı uyarınca Avukat ...... hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
218
Günü: 23/07/2014
RESEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Baromuza kayıtlı Avukat ......
...... (@....) ismiyle;
tarafından twitter isimli sosyal
"Ankara Barosu omurgasızlardan meydana gelmiş bir
paylaşım sitesinde yayınlanan
topluluktur"
Ankara Barosu ve Ankara Barosu "ankara barosu mevcut yönetiminin elinden secim kaybı nedeniyle
Yönetim Kuruluna yönelik hakaret nasıl bir para havuzu gidiyorsa on seçimin mesruiyetini
içeren yazıların görüşülmesi,
tartisiyorlar"
"ankara barosu secim kaybedenlerinden (ne para dönüosa karsiim)
yeni aforizma: basbakan mudahale etmis de secim kazanılmış, he
yav he"
"ankara barosunun mevcut yönetiminin ne kadar omurgasız
olduğunu seçim sonrası iletilerine gerek olmadan anlayabiliyorduk
da taclandırdılar"
"seçime yine girmeyi düşünen Ankara Barosu mevcut yönetiminin
elinden nasıl bir kazanç kapısı gidiyorsa ibra falan etmemek
lazım"
Şeklinde yazıların yayınlandığı anlaşılmakla;
Yazıların içeriği ile ilgili olarak Avukat ......'den yazılı bilgi
istenmesine, dosyanın 13.08.2014 tarihinde yapılacak Yönetim
Kurulu toplantısında yeniden gündeme alınmasına,
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
219
RE'SEN
220
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
İktisadi İşletme bünyesinde
bulaşıkçı olarak görev yapan
......'nin dosyasının incelenmesi
İktisadi İşletme Personeli ......'ye gönderilen 16.07.2014 tarihli
ihtarnameye verdiği 18.07.2014 tarihli dilekçe incelendi;
1 - ......'nin cevabında belirttiği hususların belgeye dayalı
olmaması, soyut ve işyeri ile ilgili olmayan isnatlar olması,
2 -11.06.2014 tarihinde yaptığı görev yerinin değiştirilmesi
isteminin Yönetim Kurulu'nun 18.06.2014 tarih 92/35 sayılı kararı
ile kabul edilerek Gölbaşı Tesisleri'nde görevlendirilmesine karar
verilmiş olması ancak görevlendirmeye ilişkin yazıyı tebliğ
almamış olması,
3 -18.06.2014, 19.06.2014, 20.06.2014,21.06.2014,23.06.2014,
24.06.2014 tarihlerinde işe gelmemesi, işe gelmediğinin
18.07.2014 tarihli dilekçesinde ikrar etmesi karşısında iş akdinin
haklı nedene dayalı olarak bildirimsiz ve tazminatsız olarak
feshine,
Adli Yardım Merkezi Başkan
Adli Yardım Merkezi önceki Başkan Yardımcısı Avukat Didem
Yardımcılığı için atama yapılması Yücel'in merkez üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Başkan
hususunun görüşülmesi
Yardımcılığı görevine Merkez Yazmanı Avukat Barış Mutlu'nun,
Avukat Barış Mutlu'dan boşalan Merkez Yazmanlığı görevine
Avukat Berrin Öztürk'ün atanmasına, kararın ilgililere ve merkeze
bildirilmesine,
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :97
Günü: 23/07/2014
221
STJ. AV. ......
222
RE'SEN
...... staj sicil numaralı ......'un
dosyasının incelenmesi
...... staj sicil numaralı ......’'un 38 saat devamsızlığı bulunduğu, bu
nedenle Avukatlık Stajının ABEM bölümünün 6 hafta uzaması
gerektiği, bu durumun Staj Kurulu tarafından ilgiliye bildirildiği
ve 6 hafta uzama süresinin 2013/18. grupta devamsızlık yapmadan
tamamlandığı dosyadan anlaşılmakla, Stajyer Avukat ......'un
görüşmeye alınmasına,
Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı'ndan 500 adet
Kurultayı'nın kitap olarak basımı basılmasına, dizgi ve kitap hazırlandığında ihale açılmasına, basım
hususunun görüşülmesi
ve içerik konusunda Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
verilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
427 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content