close

Enter

Log in using OpenID

15 ocak 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
SIRA
NO
1
Günü: 15/01/2014
DOSYA İLGİLİ
NO
...............
2
KONU
KARAR
ÖZETİ
Staj döneminde çalıştığı
T.C. …………'ndan alınan …….. gün ve ………….. gelen evrak sayılı
anlaşıldığından almış olduğu ücretin yazı doğrultusunda belirtilen ……….TL. maaş tutarının üç katını bir ay
üç katını ödemesi hususunun
içerisinde ödemesi hususunda ilgiliye yazılı bildirimde bulunulmasına,
görüşülmesi.
yeniden Baromuz levhasına yazılma talebinin ödeme yapıldıktan sonra
değerlendirilmesine,
............ vekili Av. ............ tarafından,
............. İcra Müdürlüğü'nün ............
esas sayılı dosyası ile başlatılan icra
Talep doğrultusunda, Borç Ödemeden Aciz Belgesini kaldırmak ve buna
takibi neticesinde hakkında alınan
ilişkin belgeleri Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Av. ............ 'e
aciz vesikası nedeniyle 08.01.2014
26.02.2014 tarihine kadar süre verilmesine, dosyanın belirtilen tarihli
tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza
toplantıda yeniden görüşülmesine,
davet edilmiş olup, sunmuş olduğu
dilekçesinin ve sicil dosyasının
incelenmesi.
AV. ...............
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
3
4
43726
5
6
7
44065
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 15/01/2014
GELİR
İDARESİ
BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 2 ve 1 - Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 2 Nolu Daimi Takdir Komisyonu
ANKARA
VERGİ
DAİRESİ 3 Nolu Daimi Takdir Komisyonu
asil üyeliklerine Av. Ahmet Eren Altay (Baro Sicil : 18252) ve Av.
BAŞKANLIĞI
üyeliklerine üç yıl süre ile görev
Sinem Demiray Güneşol'un (Baro Sicil : 19540), yedek üyeliklerine Av.
yapacak iki asıl ve iki yedek üyenin Muradiye Tahmaz (Baro Sicil : 12853) ve Av. Dr. Serkan Ağar'ın (Baro
belirlenmesi hususu
Sicil : 16539) atanmalarına,
2- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 3 Nolu Daimi Takdir Komisyonu
asil üyeliklerine Av. Gülbahar Güler Boyraz (Baro Sicil :20597) ve Av.
Senem Başbay'ın (Baro Sicil:18142), yedek üyeliklerine Av. Şafak
Akyüz (Baro Sicil :18022 ) ve Av. Bekir Baykara'nın (Baro Sicil:12601)
atanmalarına,
3 - Kararın atanan avukatlara ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na
bildirilmesine,
............
Staj başvurusu için ödemiş olduğu
Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak ödenmesi konusunda
staj kaydiyesi bedelinin iadesi talebini
Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
içeren dilekçesinin değerlendirilmesi.
RE'SEN
Sembol Lift Asansör San. Tic. Ltd.
Sözleşmenin imzalanmasına, konuya ilişkin olarak Başkanlık Divanı'na
Şti'nin Asansör bakım sözleşmesinin
yetki verilmesine,
görüşülmesi.
RUHSAT TÖRENİ
ISPARTA BAROSU BAŞKANLIĞI
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Isparta Baro Başkanlığı'nın
06.01.2014 tarih 2014/2 sayılı yazının Bilgi edinildi,
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
8
44061
9
43865
10
44485
11
44692
12
44405
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 15/01/2014
GELİR
İDARESİ
BAŞKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi
Talebin web sayfasından meslektaşlarımıza duyurulmasına, başvuruların
ANKARA
VERGİ
DAİRESİ Dairesi Başkanlığı'nın (7 ve 8 Nolu
21.01.2014 tarihine kadar toplanmasına, başvurular doğrultusunda
BAŞKANLIĞI
Daimi Takdir Komisyonları) üç yıl
yapılacak atamaların bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında karara
(7 ve 8 Nolu Daimi Takdir süre ile görev yapacak iki asıl ve iki
bağlanmasına,
Komisyonlar)
yedek üyenin belirlenmesi hususu
AV. ÇAĞLAR ALTUN
Havacılık Hukuku Kurulu 2014 Yılı
Başvuru doğrultusunda gerekli incelemenin yapılarak, Yönetim
Faaliyet Programı ve Tahmini Bütçesi
Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av.
hakkındaki 03.01.2014 tarihli
Gökhan Candoğan'ın görevlendirilmesine,
dilekçesinin görüşülmesi
BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI Büro Emekçileri Sendikası Ankara 1
ANKARA 1 NOLU ŞUBESİ
Nolu Şubesi'nin 22.02.2014 tarihinde Büro Emekçileri Sendikası Ankara 1 Nolu Şubesi'nce düzenlenecek olan
düzenlenecek olan genel kurulları için genel kurul için ABEM konferans salonunun 22.02.2014 tarihinde
ABEM konferans salonunun tahsisini 1.000,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
talep eden yazısının
değerlendirilmesi.
ANKARA BÖLGESİ VETERİNER
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri
HEKİMLERİ ODASI
Odası'nın, odalarına kayıtlı üyelerin
Talebin değerlendirilerek, konu hakkında Yönetim Kurulu'nu
Baromuz sosyal tesislerinden
bilgilendirmek üzere Av. Saygın Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine,
indirimli olarak yararlanması talepli
yazısının değerlendirilmesi.
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
İzmir Barosu Göç ve İltica
İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından 31 Ocak - 02 Şubat
Komisyonu tarafından 31 Ocak - 02 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Göç ve Adli Yardım 1.
Şubat 2014 tarihleri arasında
Çalıştayı'na katılacak isim/isimlerin belirlenmesi için Adli Yardım
düzenlenecek olan Göç ve Adli
Kurulu Başkanlığı'nın görevlendirilmesine, katılımcıların yol ve
Yardım 1. Çalıştayı'na ilişkin davet konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına,
yazısının değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
13
.....................
14
.....................
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Baromuzda stajını tamamlamış ve
ruhsat
başvurusunda
bulunmuş Dosyanın incelenerek, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar
olup,dosyasının
incelenmesi, rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
gereğinin düşünülmesi.
Dosyasının incelenmesi, gereğinin
.....................'nın Yönetim Kurulumuzun 26.09.2007 tarih 51/2 sayılı
düşünülmesi.
kararı ile 72/d maddesi uyarınca baromuz levhasından silindiği, daha
sonra yeniden yazılma talebinde bulunduğu ve Yönetim Kurulumuzun
28.07.2010 tarih 94/2 sayılı kararı ile barosu levhasına yeniden yazılma
talebinin reddedildiği, bu dönemde .....................Mahkemesinin dört ayrı
kararı ile ……………………… Mahkemesinin iki ayrı kararı ile
mahkum olduğu son olarak ……………………… Mahkemesinin
……………………… esas, ……………………… karar
sayılı……………………… tarihli kararı ile görevi ihmal ve güveni
kötüye kullanma suçlarından mahkum olduğu ve bu kararların
kesinleştiği anlaşılmıştır.
……………………… 'nın halen baromuz levhasına kayıtlı olmadığı, bu
nedenle silinme imkanı bulunmadığı ve ilgilinin mahkum olduğu suçlar
baro levhasından silinerek ruhsatnamenin geri alınmasını gerektirdiği
anlaşıldığından; ilgilinin herhangi bir Baro levhasına yeniden
yazılmasının yasal olarak mümkün olmaması nedeniyle ilgilinin
Avukatlık Ruhsatnamesinin geri alınarak iptal edilmesine, durumun
ilgili yerlere ve UYAP kaydına işlenmek üzere Adalet Bakanlığı’na
bildirilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
AV. ………………………
15
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
……………………… vekili Av.
……………………… tarafından
……………………… . İcra
Müdürlüğü'nün……………………… Av. ……………………… 'ya yapılan tebligatın parçasının Baromuza
ulaşmadığı anlaşıldığından, tebligatın akıbeti ile PTT Genel
Esas sayılı dosyasında hakkında
Müdürlüğü'nden bilgi istenmesine, gelen yanıttan sonra Av.
alınan Borç Ödemekten Aciz
……………………… hakkında yapılacak işlemlerin
Vesikası doğrultusunda hakkında
değerlendirilmesine,
yapılacak işlemler sebebiyle
15.01.2013 tarihli Yönetim Kurulu
toplantımıza davet edilmiş olup,
dosyasının değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
16
40309
AV. ………………………
17
44731
AV. ENDER DEDEAĞAÇ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
………………………
Mahkemesi'nin
……………………… günlü,
Av. …………… 'ın 07.01.2014 tarihinde yapılan tebligat ile Avukatlık
................ Esas ve
Kanunu'nun 71. maddesine göre Yönetim Kurulu toplantısına davet
……………………… Karar sayılı,
edildiği, ancak ilgilinin toplantıya gelmediği anlaşılmakla;
Yargıtay ……………… Ceza
Ankara………….. Mahkemesi'nin …………… günlü,
Dairesi'nin ………………………
…………….Esas ve ………… Karar sayılı, Yargıtay …………….
günlü, ……………………… Esas
Ceza Dairesi'nin ……………. günlü, ………….. Esas ve ………….
ve ……………………… Karar
Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen kararı ile "Hizmet Nedeni ile
sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen
Güveni Kötüye Kullanma" suçundan mahkum olduğu, Avukatlık
kararı doğrultusunda Avukatlık
Kanunu'nun 5/a ve 72/a maddeleri uyarınca Baromuz levhasından bir
Kanunu 72. ve 74. maddeleri
daha yazılmamak üzere silinmesine ve aynı kanunun 74. maddesi
gereğince hakkında işlem yapılması
uyarınca ilgilinin ruhsatnamesinin geri alınarak iptal edilmesine, kararın
söz konusu olduğundan hakkında
ilgili yerlere ve ilgiliye, ayrıca UYAP sistemine işlenmek üzere Adalet
verilen ……………………… gün ve
Bakanlığı'na bildirilmesine,
.......................... sayılı Yönetim
Kurulu kararının ve sicil dosyasının
değerlendirilmesi.
Düzenlemeyi planladığı "Ticari
davalardan seçilmiş örneklerle Hukuk Talebin kabulü ile, atölye çalışmasının düzenlenmesi ve gerekli
Muhakemeleri Kanunu atölye
işlemlerin tesisi konusunda Av. Sema Güleç Uçakhan ve Av. Ender
çalışması" hakkındaki dilekçesinin Dedeağaç'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
18
44724
CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ
19
44395
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ
ODASI
20
44677
STJ. AV. .....................
21
44219
.....................
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
CAT Güvenlik Hizmetleri Ltd.
Şti.'nin, Av. .....................'ın barokartı
Av. .....................'a ait barokartını kullanan ve baroda kayıtlı bir katip
ile Adliye Binasına girmekte olan
olmadığı tespit edilen .....................'ın durumu gözetilerek , Av.
..................... hakkında tutmuş olduğu
..................... hakkında resen disiplin soruşturması açılmasına,
09.01.2014 tarihli tutanağın
değerlendirilmesi
Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın
01.03.2014 ve 08.03.2014 tarihlerinde
Talep edilen tarihlerde konferans salonunun uygun olmaması nedeniyle
düzenlenecek olan genel kurulları için
tahsisin mümkün olmadığının Bilgisayar Mühendisleri Odası'na
ABEM konferans salonunun tahsisini
bildirilmesine,
talep eden yazısının
değerlendirilmesi.
Baromuz staj listesinden İstanbul
Barosu staj listesine naklen yazılacak
Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak ödenmesi konusunda
olması sebebiyle, yatırmış olduğu staj
Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
kaydiyesi bedelinin iadesini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Av. ..................... tarafından
kendisine gönderilen ve isim
benzerliği dışında ilgisi olmadığı
Av. .....................'dan konuya ilişkin yazılı bilgisinin sorulmasına, cevap
iddiasını içeren "Hacizden Önce Son geldikten sonra konunun yeniden Yönetim Kurulu gündemine
Uyarı ve Ödemeye Davet Mektubu" alınmasına,
konulu dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
22
44660
AV. MURAT CAN
İcra Hukuk Mahkemeleri ve İcra
Müdürlüklerinin uygulamaları
hakkında yakınmalarını içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi
23
43723
AV. .....................
24
44138
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
25
44489
AV. .....................
AV. .....................
CAT Güvenlik Hizmetleri Limited
Şirketi'nden alınan 14.11.2013 tarihli
yazı ekinde yer alan tutanak hakkında Bilgi edinildi,
sunmuş olduğu savunmasının
değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.
.....................hakkında resen açılan
kovuşturma sonucunda verilen
..................... gün ve .....................
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın ..................... gün ve .....................
Esas, ..................... Karar sayılı
Esas, ..................... Karar sayılı kararı incelendi, bilgi edinildi,
"Ceza Tayinine Yer Olmadığına"
ilişkin kararlarını bildiren yazısının
değerlendirilmesi.
Av. ..................... 'un mesleği
bırakması nedeniyle vekaletinin
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. maddesi doğrultusunda işlem
bulunduğu dosyalara devam edecek
yapılabilmesi için geçerli bir gerekçenin olup olmadığının bildirilmesi
ve bürosunu devralacak olmaları
halinde dosyanın yeniden gündeme alınacağının başvuruculara
sebebiyle, devir ile ilgili işlemler için
bildirilmesine,
Baromuzdan izin talep eden
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Av. Murat Can tarafından verilen dilekçedeki, icra adliyesindeki tuvalet
kapılarına asılan yazı ile ilgili savcı ve başsavcı vekili ile yapılan
görüşmeler sonucunda yazının kaldırıldığı, diğer konularda yapılan
görüşmelerin devam ettiğine dair ilgiliye cevap verilmesine, Av. Beyza
Elif Cabbar'a bahsedilen hususlar konusunda yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
26
44501
AV. KAYA YELEK
27
44123
.....................
28
44757
AV. NEHİR MİRAY BEDÜK
29
44758
AV. NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat Hakları Merkezi'nin,
Avukat Hakları Merkezi'nin görüşü doğrultusunda .....................
..................... Mahkemesi'nce taraflara Mahkemesi'nin kısa kararın açıklandığı son duruşma tutanaklarının
ve vekillere kısa kararın açıklandığı taraflara ve vekillere verilmemesine ilişkin uygulamasının iptali
son duruşma tutanağının verilmemesi konusunda Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde
hakkında hazırlamış olduğu raporun başvuruda bulunulmasına, konuya ilişkin olarak Hukuk Müşavirliği'ne
değerlendirilmesi.
yetki verilmesine,
Staj başvurusunun iptali talepli
.....................in başvurusu doğrultusunda, askı süreci aşamasında olan
dilekçesinin değerlendirilmesi.
staj başvurusunun iptali ile var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak
ödenmesi konusunda Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Tüketici Hakları Kurulu'nun, 6502
sayılı yeni Tüketici Yasası ile
Tüketici Mahkemelerinin iş yükünün
artacak olması sebebiyle, mahkeme
sayılarının arttırılması için
Başvuru ile ilgili inceleme yapıp, Yönetim Kurulu'na rapor sunmak
Baromuzca Adalet Komisyonu
üzere Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Başkanlığı nezdinde girişimlerde
bulunulması ve Baromuz üyesi
avukatların konu ile ilgili
bilgilendirilmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu'nun, Evren Tüketici Hakları Kurulu'nun raporu doğrultusunda, Evren
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları
Kaymakamlığı tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyeliğine Av. Kemal
Hakem Heyeti üyeliği hakkındaki
Sevim'in (Baro Sicil: 6789) yeniden atanmasına, kararın ilgiliye ve
yazısının değerlendirilmesi.
Kaymakamlığa bildirilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
30
44780
31
44759
32
44297
33
34
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 15/01/2014
AV. DR. MEHMET SAVAŞ ÖZDAĞ Yasa İzleme Enstitüsü tarafından
Başvuru doğrultusunda gerekli incelemenin yapılarak, Yönetim
hazırlanmış olan 2013-2014 adli yılı Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av.
bütçe teklifinin değerlendirilmesi.
Erol Yılmaz Aras'ın görevlendirilmesine,
AV. NEHİR MİRAY BEDÜK
Annesi Merih Bedük tarafından,
Talebin kabulüne, Baromuz üyesi Av. Nehir Miray Bedük'ün birinci
20.05.2014 - 27.05.2014 tarihleri
dereceden akrabası olması sebebiyle 20-27 Mayıs 2014 tarihlerinde
arasında düzenlenecek olan karma
Merih Bedük tarafından açılacak olan karma resim sergisi için ABEM
resim sergisi için ABEM sanat
sanat galerisinin Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında
galerisinin tahsisini talep eden
tahsisine, eser seçimi konusunda Av. Sema Güleç Uçakhan'a , sözleşme
dilekçesinin değerlendirilmesi.
imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
.....................
Vekili Av. ………….'in vefat etmesi
sebebiyle .....................
Mahkemesi'nde görülmekte olan dava ..................... Mahkemesi’ndeki dava dosyasının incelenerek safahatinin
dosyasının akıbeti hakkında
tespiti için Av. Gökhan Candoğan’a yetki verilmesine,
Baromuzdan bilgi talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
RE'SEN
25.01.2014 tarihinde, ABEM
25.01.2014 tarihinde ABEM konferans salonunda "Hukuk
konferans salonunda "Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması" konulu
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu ve Uygulaması" konulu panel panelin düzenlenmesine, etkinliğin koordinasyonu konusunda Sayman
Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
düzenlenmesi hususunun
görüşülmesi.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Türk soylu ..................... 'nun
Baromuz staj listesine yazılma talebi Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, ..................... 'nun
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
talebinin kabulü ile Baromuz staj listesine yazılmasına,
raporunun görüşülmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
35
Günü: 15/01/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
36
Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal
ettiği gerekçesi ile hakkında
taahhütname işletilmesine karar
verilen Adli Yardım İstemcisi N.E.
tarafından yapılan itiraz hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal
ettiği gerekçesi ile hakkında
taahhütname işletilmesine karar
verilen Adli Yardım İstemcisi B.C.
tarafından yapılan itiraz hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal
ettiği gerekçesi ile hakkında
taahhütname işletilmesine karar
verilen Adli Yardım İstemcisi A.A.
tarafından yapılan itiraz hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
37
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
N.E. tarafından yapılan itirazın reddine,
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
B.C. tarafından yapılan itirazın reddine,
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
A.A. tarafından yapılan itirazın reddine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
38
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
39
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
40
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
41
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
42
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal
ettiği gerekçesi ile hakkında
taahhütname işletilmesine karar
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
verilen Adli Yardım İstemcisi T.T.
T.T. tarafından yapılan itirazın reddine,
tarafından yapılan itiraz hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Adli Yardım istemcisi B.T. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım istemcisi
bir taahhütname yapılması hakkındaki B.T. ile bir önceki taahhütnameye göre maddi kayıp olmaksızın
Hukuk Müşavirliği raporunun
taahhütname gereğince işletilen ücretin iki eşit taksitle tahsiline yönelik
değerlendirilmesi.
olarak yeni bir taahhütname yapılmasına,
Adli Yardım İstemcisi N.P. hakkında
Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
verilen fon payı kesintisi kararının
N.P. hakkında Adli Yardım taahhütnamesinin işletilmesine ilişkin
icrası hakkındaki Hukuk Müşavirliği
12.12.2012 gün ve 9/77 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına,
raporunun değerlendirilmesi.
Adli Yardım İstemcisi Y.A. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım istemcisi
bir taahhütname yapılması hakkındaki Y.A. ile bir önceki taahhütnameye göre maddi kayıp olmaksızın
Hukuk Müşavirliği raporunun
taahhütname gereğince işletilen ücretin sekiz eşit taksitle tahsiline
değerlendirilmesi.
yönelik olarak yeni bir taahhütname yapılmasına,
Adli Yardım istemcisi F.T. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım istemcisi
bir taahhütname yapılması hakkındaki F.T. ile bir önceki taahhütnameye göre maddi kayıp olmaksızın
Hukuk Müşavirliği raporunun
taahhütname gereğince işletilen ücretin sekiz eşit taksitle tahsiline
değerlendirilmesi.
yönelik olarak yeni bir taahhütname yapılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
43
STJ.AV. .....................
44
STJ.AV. .....................
45
STJ.AV. .....................
46
STJ.AV. .....................
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
.....................
Staj
sicil
nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Staj sicil
..................... 'ün stajının ABEM
nolu .....................'ün stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle 9
9 (dokuz) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
(dokuz) hafta uzaması konusunun
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
................ Staj sicil nolu ..................... Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda
'in stajının ABEM bölümünün
..................... Staj sicil nolu ..................... 'in stajının ABEM bölümünün
devamsızlık ve Danışman Avukatın devamsızlık ve danışman avukatın önerisi ile toplam 6 (altı) hafta
önerisi ile toplam 6 (altı) hafta
uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra görüşmeye
uzaması konusunun görüşülmesi
alınmasına,
..................... Stj.sicil nolu
..................... 'ın TBB Staj
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.sicil
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
nolu .....................’ın TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj
Staj İç Yönetmeliği'nin
İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
stajının ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzatma süresi
hükümleri uyarınca stajının ABEM
tamamlandıktan sonra görüşmeye alınmasına,
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
..................... Stj.sicil nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.sicil
..................... ın TBB Staj
nolu ..................... 'ın TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca
Staj İç Yönetmeliği'nin
stajının ABEM bölümünün 2(iki) hafta uzatılmasına, uzatma süresi
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
tamamlandıktan sonra görüşmeye alınmasına,
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2(iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
47
STJ.AV. .....................
48
STJ.AV. .....................
49
STJ.AV. .....................
50
STJ.AV. .....................
51
STJ.AV. .....................
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
..................... Stj.sicil nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.sicil
..................... 'in stajının ABEM
nolu ..................... 'in stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle 8 8 (sekiz) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
(sekiz) hafta uzatılması konusunun görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
..................... Stj.sicil nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.sicil
..................... 'ın stajının ABEM
nolu ..................... 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle
7 (yedi) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
7(yedi) hafta uzatılması konusunun
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
..................... Staj sicil nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Staj sicil
..................... 'ın stajının ABEM
nolu ..................... 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle 8
8 (sekiz) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
(sekiz) hafta uzatılması konusunun
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
..................... Stj.sicil nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.sicil
..................... 'ın stajının ABEM
nolu ..................... 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle 1
1 (bir) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
(bir) hafta uzatılması konusunun
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
.....................
Stj.sicil
nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.sicil
..................... 'nin stajının ABEM
nolu ..................... 'nin stajının ABEM bölümünün devamsızlık
bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
nedeniyle 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan
(iki) hafta uzatılması konusunun
sonra görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
52
STJ.AV. .....................
53
STJ.AV. .....................
54
.....................
Stj.Sicil
nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj.Sicil
.....................
'ın stajının ABEM
nolu ..................... 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle 11
11 (onbir) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
(onbir) hafta uzatılması konusunu
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
..................... Stj. sicil nolu
Staj Kurulu’nun raporu ve görüşü doğrultusunda ..................... Stj. sicil
..................... 'ın stajının ABEM
nolu ..................... 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle
bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzatma süresi tamamlandıktan sonra
(bir) hafta uzaması konusunun
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
ADLİ YARDIM
55
Adli Yardım Merkezinin 2013/1333
sayılı dosyasında talepçi G.B.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/3104
sayılı dosyasında talepçi S.K.'nın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2489
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
.............. 'in Adli Yardım Kurulu
kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
ADLİ YARDIM
56
ADLİ YARDIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2013/1333 sayılı dosyasında talepçi G.B.
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/3104 sayılı dosyasında Av. ………….
tarafından talep edilen yargılama masrafının Adli Yardım Fonundan
karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2489 sayılı dosyasında görevlendirilen
Av………….'in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunda, görev
yetkisi dışında olduğundan şikayet dilekçesi ücret talebinin istişaren
reddine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
57
Günü: 15/01/2014
ADLİ YARDIM
58
Adli Yardım Merkezinin 2013/2193
sayılı dosyasında talepçi T.G.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1535
sayılı dosyasında talepçi G.D.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2948
sayılı dosyasında talepçi Y.K.A.'nun
Adli Yardım Kurulu kararına itiraz
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/13
sayılı dosyasında talepçi Ç.Y.'ın Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2688
sayılı dosyasında talepçi S.Y.'nun
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
ADLİ YARDIM
59
ADLİ YARDIM
60
ADLİ YARDIM
61
ADLİ YARDIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2013/2193 sayılı dosyasında talepçi T.G.
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/1535 sayılı dosyasında talepçi G.D.
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2948 sayılı dosyasında talepçi
Y.K.A.'nun Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar
yokluğundan istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/13 sayılı dosyasında talepçi Ç.Y.'ın Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren
reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2688 sayılı dosyasında Av. ………..'nun
talebinin kabulü ile 93,70.TL. tutarındaki yargılama masrafının Adli
Yardım fonundan karşılanmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
62
ADLİ YARDIM
63
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
64
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
65
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
66
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
67
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
68
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
69
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
70
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2012/166
sayılı dosyasında talepçi H.N.T.
Adli Yardım Merkezinin 2012/166 sayılı dosyasında talepçi H.N.T.
hakkında Adli Yardım
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
Taahhütnamesinin işletilmesi
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
............. vekili Avukat.............
ve
Avukat ............. 'in Avukat ............. Avukat ............. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
............. Mahkemesi'nin ...............
gün ............. (Avukat............. ) sayılı
Avukat ............. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat............. hakkındaki yazısının
görüşülmesi
............. 'in Avukat .............
Avukat ............. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ............. 'nun Avukat.............
Avukat ............. ve Avukat ............. haklarında ayrı ayrı disiplin
, Avukat ............. hakkındaki
soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
............. 'ın Avukat .............
Avukat ............. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
............. (Hükümlü) Avukat.............
Avukat ............. ve Avukat ............. haklarında ayrı ayrı disiplin
, Avukat ............. hakkındaki
soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ............. 'nun Avukat .............
Avukat ............. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
............. 'ın Avukat .............
Avukat ............. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
71
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
72
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
73
112-İşl-13-49
74
112-İŞL-13-181
75
112-İŞL-13-255
76
112-İŞL-13-365
77
112-İşl-13-389
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
............. 'ün Avukat .............
Avukat ............. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
............. 'ın Avukat .............
Avukat ............. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
............. 'ün Avukat ............. ve
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun............. günlü, .............
Avukat ............. hakkındaki
Esas, ............. Karar sayılı kararı doğrultusunda Avukat ............. ve
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ............. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Avukat ............. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
............. (............. ) sayılı
Avukat............. hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Avukat …………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
............. (............. ) sayılı
Avukat............. hakkındaki yazısının
görüşülmesi
............’in Avukat ............ hakkındaki Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından,
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ............ hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
............ Vekili Avukat ............’in
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından,
Avukat ............ hakkındaki
Avukat ............ hakkında şikayet konusu ile ilgili olarak işlem
dilekçesinin görüşülmesi
yapılmasına yer olmadığına, ancak dosyanın tetkikinde ilgili avukatın
Ankara ve Antalya olmak üzere iki adreste büro açmış olduğu tespit
edildiğinden adres tespitlerinin yapılması için dosyanın Hukuk
Müşavirliği'ne gönderilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
78
112-İşl-13-413
79
112-İşl-13-469
80
MUHASEBE
81
MUHASEBE
82
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
............ 'in Avukat ............
Avukat ............ hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
............ 'ın Avukat ............
Avukat ............ hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin, 655879 Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin,
seri no'lu 24.12.2013 tarihli, Master 655879 seri no'lu 24.12.2013 tarihli, Master dikişli özel Ajanda basımı
dikişli özel Ajanda basımı karşılğı
karşılğı KDV dahil 10.867,99. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
KDV dahil 10.867,99. TL. tutarındaki ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine, ödeme
konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin, 655898
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin,
seri no'lu 25.12.2013 tarihli, Master
655898 seri no'lu 25.12.2013 tarihli, Master dikişli özel Ajanda basımı
dikişli özel Ajanda basımı karşılğı
karşılğı KDV dahil 19.224,92. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
KDV dahil 19.224,92. TL. tutarındaki
ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin, 321628
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin,
seri no'lu 20.12.2013 tarihli, Master
321628 seri no'lu 20.12.2013 tarihli, Master dikişli özel Ajanda basımı
dikişli özel Ajanda basımı karşılğı
karşılğı KDV dahil 10.791,00. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
KDV dahil 10.791,00. TL. tutarındaki
ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
83
MUHASEBE
84
MUHASEBE
85
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin, 655896
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin,
seri no'lu 25.12.2013 tarihli, Master
655896 seri no'lu 25.12.2013 tarihli, Master dikişli özel Ajanda basımı
dikişli özel Ajanda basımı karşılğı
karşılğı KDV dahil 1.990,34. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
KDV dahil 1.990,34. TL. tutarındaki
ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin, 655854
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin,
seri no'lu 23.12.2013 tarihli, Master
655854 seri no'lu 23.12.2013 tarihli, Master dikişli özel Ajanda basımı
dikişli özel Ajanda basımı karşılğı
karşılğı KDV dahil 53.375,40. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
KDV dahil 53.375,40. TL. tutarındaki
ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin, 655899
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.'nin,
seri no'lu 25.12.2013 tarihli, Master
655899 seri no'lu 25.12.2013 tarihli, Master dikişli özel Ajanda basımı
dikişli özel Ajanda basımı karşılğı
karşılğı KDV dahil 5.326,22. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
KDV dahil 5.326,22. TL. tutarındaki
ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
86
MUHASEBE
87
MUHASEBE
88
MUHASEBE
89
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Maytaş Turizm ve Taşımacılık'ın,
007667 seri no'lu, 03.01.2014 tarihli, Maytaş Turizm ve Taşımacılık'ın, 007667 seri no'lu, 03.01.2014 tarihli,
Silivri'ye gidiş dönüş kiralama karşılığı KDV dahil 8.850,00. TL.
Silivri'ye gidiş dönüş kiralama
karşılığı KDV dahil 8.850,00. TL.
tutarındaki faturanın ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine,
tutarındaki faturanın ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
TBB- SYDF Litai Hotel & Spa
Turizm İşletmeleri İktisadi
TBB- SYDF Litai Hotel & Spa Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin
İşletmesi'nin 213750 seri no'lu,
213750 seri no'lu, 23.12.2013 tarihli, CMK eğitimi karşılığı olarak KDV
23.12.2013 tarihli, CMK eğitimi
dahil 23.682,00. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
karşılığı olarak KDV dahil 23.682,00.
konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
TL. tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Mutlu Telekomünikasyon Hizmetleri
Ticaret Ltd. Şti.'nin 039042 seri no'lu, Mutlu Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin 039042 seri
31.12.2013 tarihli, toplu sms bedeli no'lu, 31.12.2013 tarihli, toplu sms bedeli karşılığı KDV dahil 5.091,65.
TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
karşılığı KDV dahil 5.091,65. TL.
tutarındaki faturasının ödenmesi
Divanı’na yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi.
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin
028740 seri no'lu, 31.12.2013 tarihli,
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin 028740 seri no'lu, 31.12.2013
Stajyer ve personel kimlik kartı,
tarihli, Stajyer ve personel kimlik kartı, fotokopi çekim bedeli karşılığı
fotokopi çekim bedeli karşılığı KDV
KDV dahil, 8.283,75. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
dahil, 8.283,75. TL. tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
90
MUHASEBE
91
MUHASEBE
92
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin
028739 seri no'lu, 31.12.2013 tarihli,
hizmet bedeli karşılığı KDV dahil
45.091,98 TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Mas- Deha Büro Sistemleri Bilişim
San. A.Ş.'nin 333937 seri no'lu
27.12.2013 tarihli, kopya bedeli
karşılığı KDV dahil 9.172,98. TL.
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Bestekar Cam Ayna Resim
Çerçeve'nin 035463 seri no'lu,
30.12.2013 tarihli, cam 4+4
aliminyum profil ahşap çerçeve
karşılığı KDV dahil 4.000,00. TL
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Bereket Ticaret Soğutma Tamir
Bakım Tic. San. Ltd. Şti'nin 144481
seri no'lu, 21.12.2013 tarihli, pis su
pompası karşılığı KDV dahil
2.501,60. TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
MUHASEBE
93
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin 028739 seri no'lu, 31.12.2013
tarihli, hizmet bedeli karşılığı KDV dahil 45.091,98 TL. tutarındaki
faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki
verilmesine,
Mas- Deha Büro Sistemleri Bilişim San. A.Ş.'nin 333937 seri no'lu
27.12.2013 tarihli, kopya bedeli karşılığı KDV dahil 9.172,98. TL.
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine,
Bestekar Cam Ayna Resim Çerçeve'nin 035463 seri no'lu, 30.12.2013
tarihli, cam 4+4 aliminyum profil ahşap çerçeve karşılığı KDV dahil
4.000,00. TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
Bereket Ticaret Soğutma Tamir Bakım Tic. San. Ltd. Şti'nin 144481 seri
no'lu, 21.12.2013 tarihli, pis su pompası karşılığı KDV dahil 2.501,60.
TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
94
Günü: 15/01/2014
MUHASEBE
95
MUHASEBE
96
MUHASEBE
97
RE'SEN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
ARCS Ofis Matbaacılık Basım Yayın
Dağıtım Hizmetleri'nin 000996 Seri
ARCS Ofis Matbaacılık Basım Yayın Dağıtım Hizmetleri'nin 000996
no'lu, 26.12.2013 tarihli Ankara
Seri no'lu, 26.12.2013 tarihli Ankara Barosu Dergisi 2013/4 sayılı
Barosu Dergisi 2013/4 sayılı basımın
basımın karşılığı KDV dahil 4.469,00 TL. tutarındaki faturasının
karşılığı KDV dahil 4.469,00 TL.
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Interpress Medya Takip Merkezi'nin,
06.01.2014 tarihli, 102910 seri
Interpress Medya Takip Merkezi'nin, 06.01.2014 tarihli, 102910 seri
numaralı, 08.12.2013-07.12.2014
numaralı, 08.12.2013-07.12.2014 tarihleri arası medya hizmeti karşılığı
tarihleri arası medya hizmeti karşılığı
KDV dahil 4.360,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
KDV dahil 4.360,00.TL. tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
SDD Bilgisayar Yazılım
Hizmetleri'nin, 02.01.2014 tarihli,
909333 seri numaralı, aralık ayı SDD SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri'nin, 02.01.2014 tarihli, 909333 seri
Baronet IVR Robot Kullanım ücreti numaralı, aralık ayı SDD Baronet IVR Robot Kullanım ücreti ve arama
ve arama ücretleri karşılığı KDV
ücretleri karşılığı KDV dahil 3.683,84.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
dahil 3.683,84.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Adli Yardım Kurulu'na üye atanması Av. Pelin Hisarcıklıoğlu'nun (Baro Sicil : 22110) Adli Yardım Kurulu
hususunun görüşülmesi
Üyeliğine atanmasına, kararın ilgili avukata ve Adli Yardım Kurulu'na
bildirilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
98
MUHASEBE
102
43763
TUĞÇE GÜNAL
103
43834
SEZGİ KOCA
TBB-SYDF Litai Otel'in, 06.01.2014
tarihli, 214117 seri numaralı, CMK TBB-SYDF Litai Otel'in, 06.01.2014 tarihli, 214117 seri numaralı,
eğitimi karşılığı 22.828,80/TL.
CMK eğitimi karşılığı 22.828,80.TL. tutarındaki faturasının
tutarındaki faturasının ödenmesi
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi.
İrem Grup Kırtasiye'nin, 08.01.2014
tarihli, 933824 seri numaralı, 3500 İrem Grup Kırtasiye'nin, 08.01.2014 tarihli, 933824 seri numaralı, 3500
adet bloknot karşılığı KDV dahil
adet bloknot karşılığı KDV dahil 4.196,50.TL. tutarındaki faturasının
4.196,50.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
TBB-SYDF Litai Otel'in, 30.12.2013
tarihli, 213944 seri numaralı, Adli TBB-SYDF Litai Otel'in, 30.12.2013 tarihli, 213944 seri numaralı, Adli
Yardım Kurulu Çalıştayı karşılığı Yardım Kurulu Çalıştayı karşılığı 5.520,00.TL. tutarındaki faturasının
5.520,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
CMK vadeli mevduatına ilişkin
Toplanan teklifler içerisinde 32-45 gün için %9,90 oran ile en yüksek
tekliflerin değerlendirilmesi.
faizi veren Finansbank Esat Şubesi’nde 32 gün süre ile CMK vadeli
mevduatının değerlendirilmesine ilişkin işlemin onanmasına,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
99
MUHASEBE
100
MUHASEBE
104
43740
APTİ YALTIRIK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
105
44322
SEYHAN YİĞİT
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
106
44295
YUNUS EMRE ÜZÜM
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
107
44719
EMRİYE ÖZLEM ŞEKER
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
101
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
108
44717
BEGÜM AYAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
109
44787
MERVE KİRAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
110
44736
EMİNE SABAH
Baro Levhası'ndan silinme istemi
111
42972
SONGÜL USLU
112
42832
SEDA KOLBAKIR
113
43176
BERİL HASDEMİR
114
40795
BEHZAT ACAR
115
44504
BERCİZ TAŞAR
116
44513
İBRAHİM ONUR EKİNCİ
117
44503
ZEYNEP KOCAMAN
118
44505
BARIŞ DEMİROĞLU
119
44616
HANDE HAMARAT
120
44845
EBRU ŞAFAK
121
64488
METİN ATÇI
122
1628
MERVE SANDAL
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
BURSA BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Bursa Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
DİYARBAKIR BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Diyarbakır Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İZMİR BAROSU'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İzmir Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
ADANA BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Adana Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
KONYA BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Konya Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
123
1631
EMİNE KOÇYİĞİT
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
124
4516
NADİDE KODAMAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
125
15926
AHMET KAĞAN TUNA
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
126
3495
VESİLE KAYA
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
127
3457
ŞÜKRİYE FİDAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
128
63884
NEZİHA ÇORUMLU
129
65458
NAZ KAYALI
130
65470
AYŞEGÜL ZENGİN
131
4923
MEHMET KAYKIL
132
65353
ESRA ŞEN
133
5609
SERKAN ÜNAL
134
2132
ALİ YÜCEL
135
66803
ŞENAY ÇALICIOĞLU
136
67338
UMUT BOSTANCI
137
1573
HAŞİM ARLIER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
138
65153
MERVE CEREN DÖNMEZ
139
63748
AHMET ÜNER
140
5531
CELAL ANIL SERBEST
141
8367
GÖRKEM AYYILDIZ
142
1068
ESRA ANIK
143
1406
FATİH KILIÇ
144
8669
NİLAY YILMAZ
145
65782
MERİH TAVŞANCIL
146
63796
ESRA AKKAYA
147
3874
HAYRİYE DEMİRCİ
148
1572
149
6039
HAVVA DENGE AKAL
ARDIÇOĞLU
İZZET ONUR NAZLIAKA
150
65005
GAMZE KÖKER
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
151
5498
SAMET ÇAĞRI GÜLER
ELİF ÇAKRAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
152
65006
BENGİSU SUBAŞI
153
63135
GÜLER YALÇIN
154
24131
SERVİN KARİP
155
43371
156
42693
ÖZGÜN RÜYA ORAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
157
42866
MÜSLÜM ÇİMEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
158
43249
EBRU ASLANBAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
159
43456
SEMİH GÜNGÖR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
160
43459
VİLDAN AKMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
161
43184
ÖMER ÇAKICI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
162
43235
FATMA ARICİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
163
43265
ÖZGE DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
164
43256
ARZU ÇALIŞKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
165
43651
CENNET CEYDA BOĞA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
166
42956
ERGÜL DUYUM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
167
42943
ESRA NUR SİYAHOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
168
42942
SALİHA BATIRLIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
169
43391
HALİL İBRAHİM TUFAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
170
43415
EMRE DİŞLİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
171
43185
ÖZGÜR ÖZEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
172
42831
ASLI ERDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
173
42522
NURCAN YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
174
43091
LİSAN BETÜL KOÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
175
43096
BURAK GARİP
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
176
43264
RABİA ERSOY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
177
43482
BURÇİN KURNAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
178
42958
SALİH KAHRAMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
179
43389
MERVE SATIŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
180
43194
MELİS ERKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
181
43208
YENER İSMAİL ŞEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
182
43095
HAZAL BÜŞRA İLHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
183
43410
RABİA MEHTAP KARA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
184
42695
FEYZA REİS
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
185
43524
AYŞE TATAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
186
42634
UFUK ÇELEBİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
187
42716
CANAN ÖZDEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
188
42403
OSMAN ESEBALI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
189
42859
OĞUZHAN OĞUL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
190
42858
MERVE ORHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
191
42850
FATİH ALPEREN GERÇEKER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
192
43238
MEHMET TEKİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
193
43360
HACER TEKE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
194
42823
AYŞENUR BÖRKLÜ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
195
42500
ZEYNEP DİLARA AYDIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
196
42645
BÜŞRA EROL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
197
43070
SEÇKİN DEMİRCAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
198
43081
VOLKAN YUSUF ÖTEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
199
42825
SEMA ERMİŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
200
42436
NAZLI CEREN BAŞBABASI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
201
42824
MUHAMMET GÖKAY ÇALIŞKAN Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
202
42829
HANİFE BACACI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
203
42865
MUHAMMET ÜSTÜN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
204
42929
ADEM CANDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
205
42922
GAMZE DENİZ GÜNGÖR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
206
42947
GÖKÇEN ARAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
207
42946
İBRAHİM İLKKAN CİHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
208
43236
MELDA VELİOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
209
43160
ABDÜSSAMED ALİ BAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
210
43417
EMİNE GÜNGÖR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
211
43402
MEHMET POYRAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
212
42925
MEHMET CAN UZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
213
43094
TUĞBA ÜNAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
214
43148
BERNA EYMÜR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
215
43147
MELİHA NUR AKAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
216
43564
OSMAN GÖRGÜNOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
217
43183
ÖMER ERKAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
218
43369
TUĞÇE YAĞCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
219
43269
DENİZ RABİA SOYDAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
220
42292
MUHAMMED BAHADIR VURAL
221
43900
BURÇİN ÖZASLAN
222
43677
GÖZDE CANAN PARLAKTAŞ
223
43678
ZANA FERHAT ÖZER
MUHAMMED BAHADIR VURAL,
İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Baromuz staj listesine yazılma talebi
BURÇİN ÖZASLAN, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Antalya Barosu'na
ANTALYA BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
GÖZDE CANAN PARLAKTAŞ,
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Tokat Barosu'na
Baromuzdan TOKAT BAROSU'na
gönderilmesine,
nakil gitme istemi.
ZANA FERHAT ÖZER, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının İstanbul Barosu'na
İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
224
44673
ESRA UNAÇ
225
44096
YASİN TATAR
226
44674
AVZER ŞİMDİ
227
44442
...............
228
44534
...............
229
42755
STJ. AV. ...............
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
ESRA UNAÇ, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Antalya Barosu'na
ANTALYA BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
YASİN TATAR, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Nevşehir Barosu'na
NEVŞEHİR BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
AVZER ŞİMDİ, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Mardin Barosu'na
MARDİN BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
Adalet Komisyonu Başkanlığının stajı
hükümsüz sayması sebebiyle yaptığı Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda adının Baromuz staj listesinden
stajın iptali, adının staj listesinden silinmesine,
silinmesi talebi
Adalet Komisyonu Başkanlığının stajı
hükümsüz sayması sebebiyle yaptığı Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda adının Baromuz staj listesinden
stajın iptali, adının staj listesinden silinmesine,
silinmesi talebi
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle Stajyer Avukat ...............'ye usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
yaptığı stajın iptali, adının staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
listesinden silinmesi talebi
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
230
42755
STJ. AV. ...............
231
42755
STJ. AV. ...............
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
yaptığı stajın iptali, adının staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
listesinden silinmesi talebi
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
yaptığı stajın iptali, adının staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
listesinden silinmesi talebi
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
232
42755
STJ. AV. ...............
233
42755
STJ. AV. ...............
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
yaptığı stajın iptali, adının staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
listesinden silinmesi talebi
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
yaptığı stajın iptali, adının staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
listesinden silinmesi talebi
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
234
42755
STJ. AV. ...............
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
235
42755
STJ. AV. ...............
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
236
42755
STJ. AV. ...............
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
237
42755
STJ. AV. ...............
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
238
42755
STJ. AV. ...............
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
239
42755
STJ. AV. ...............
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
240
44812
MURAT ULUSOY
241
44112
TUĞÇE DEMİR
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden
silinmesi talebi
TUĞÇE DEMİR,
Eski: ATİLLA BİLGİÇ (8850),
Yeni: MUSTAFA İNGÖK (12427)
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Stajyer Avukat ............... usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmesine,
Talepten vazgeçme nedeniyle adının Baromuz staj listesinden
silinmesine,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
242
39420
Günü: 15/01/2014
243
43223
SENA ERTEKİN
Hukuk Müşaviri olarak çalışmakta
iken Baromuz levhasına yazılma
talebi
Baro Levhası'na yazılma istemi
244
43157
MEHMET BOYNİKAR
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
245
43526
BİLAL SARITAŞ
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
246
43241
AYHAN BOLAT
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
247
43302
HARUN SERÇE
Baro Levhası'na yazılma istemi
İncelemenin devamına,
248
43945
SEZAİ KOÇKAR
249
43839
SEDA SİNEM DOĞAN KÜNGERÜ
250
42814
SERPİL SÜMER
251
43525
SEHER GÖKALP
252
43354
HATİCE BERRAK AKYOL
253
43821
ENVER ERHAN
254
44141
BANU IŞIK DURU
255
41615
TOLGA CEM SEYFELİ
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Başkan
Av. Sema
AKSOY
RAMAZAN TÜZÜN
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
256
42821 CANAN BAYSAL ASLAN
257
43143
258
43461
259
43986
260
43771
261
43769
262
43765
263
43972
264
43970
265
43711
266
44125
267
44703
268
44428
Başkan
Av. Sema
AKSOY
İZMİR BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
SEMİHA GÜVENÇ
TRABZON BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
HİLAL YÜKEN
BURSA BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
MUSTAFA DEMİRBAG
İSTANBUL BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
AV. ENVER ERKAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
AV. ZEYNEB BERFU TAŞÇI ÇELİK Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
AV. AYŞE ALPEREN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
AV. ADEM ZİR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
AV. SİNAN MIZRAK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
AV. HACI ALİ ALGA
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
MURAT ALTUNDERE
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
NAZAN GÜNERİ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
DURMUŞ TAŞDEMİR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
269
Günü: 15/01/2014
Av. ..............
Av. ..............
..............
(ADLİ YARDIM TALEPÇİSİ)
Av. ..............
.............. sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
.............. sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
.............. VEKİLİ
AV. ..............
Av. ..............
RE'SEN (.............. )
Av. ..............
.............. sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
274
RE'SEN (........................ )
Av. ........................
AV.........................
.............. sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
.............. sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
275
AV.........................
AV. ........................
AV. ........................
AV. ........................
AV. ÖMER ÖZDEMİR
270
271
272
273
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
.............. sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat.............. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ........................
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, ayrıca Yönetmelik gereği
yapılacak işlemleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na sunmak üzere
dosyanın fotokopisinin Adli Yardım Merkezi'ne gönderilmesine,
İncelemenin devamına, noterden azilnamenin tebliğ tarihi ile ilgili bilgi
istenmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ........................
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, ayrıca Yönetmelik gereği
yapılacak işlemleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na sunmak üzere
dosyanın fotokopisinin CMK Merkezi'ne gönderilmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ........................
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………. Günlü
…………. Esas, …………. Karar sayılı kararı doğrultusunda Avukat
…………. ve Avukat …………. haklarında ayrı ayrı disiplin
kovuşturması açılmasına,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
Günü: 15/01/2014
276
RE'SEN
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin
20.06.2013 tarih, 2012/11197 Esas
2013/6909 Karar sayılı kararının
değerlendirilmesi
277
RE'SEN
278
AV. ERTUĞRUL CEM CİHAN
Ceza soruşturması sırasında dijital
delillerin toplanması, incelenmesi,
analizi ve raporlanması konusunda
seminer düzenlenmesi hususunun
görüşülmesi
Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği
tarafından 01.03.2014 tarihinde
düzenlenecek olan panel için ABEM
konferans salonunun tahsisini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi
279
AV. MERAL ERDOĞAN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 20.06.2013 tarih, 2012/11197 Esas
2013/6909 Karar sayılı kararı ile Avukatların kamu görevlisi olarak
kabul edilip zimmet suçunun öznesi olacağı hüküm altına alınmış
olduğundan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlıkla ilgili evrensel
kurallara aykırı olan bu kararla ilgili yasal yollara başvuru yapılmak
üzere Hukuk Müşavirliği'ne görev verilmesine,
Talep doğrultusunda, 24.01.2014 Cuma günü öğleden sonra, ABEM
konferans salonunda ceza soruşturması sırasında dijital delillerin
toplanması, incelenmesi, analizi ve raporlanması konusunda seminer
düzenlenmesine,
Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği tarafından 01.03.2014 tarihinde
düzenlenecek olan panelin programının istenmesine, bu talep yerine
getirildikten sonra ABEM konferans salonunun günlük
500,00.TL+KDV bedel karşılığında sözleşme imzalanarak tahsisine,
sözleşmenin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
Türkiye Barolar Birliği tarafından
Talebin kabulü ile, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek olan
düzenlenecek olan “Çocuk Gelinler”
“Çocuk Gelinler” konulu panele Gelincik Merkezi’ni temsilen katılmak
konulu panel hakkındaki dilekçesinin
üzere Av. Ayşıl Kirişçioğlu ve Av. Yıldız Oğuz’un görevlendirilmesine,
değerlendirilmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :68
280
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 15/01/2014
AV. MERAL ERDOĞAN
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Etimesgut Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezi tarafından öğrenci
velileri için yapılacak olan “İhmalİstismar ve Okulda Şiddetin
Önlenmesi” konulu seminer
hakkındaki dilekçesinin
değerlendirilmesi
15.01.2014 tarihinde, Etimesgut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
tarafından öğrenci velileri için yapılacak olan “İhmal-İstismar ve Okulda
Şiddetin Önlenmesi” konulu seminere konuşmacı olarak katılmak üzere
Av. Ülkercan Özbey İlhan’ın görevlendirilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
34
File Size
424 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content