close

Enter

Log in using OpenID

4 haziran 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
1
59039
İLGİLİ
KONU
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
2
AVUKAT AHMET İYİMAYA
3
AVUKAT …………….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, sigorta aracılık
hizmetleri yapan firmaların 1136
Türkiye Barolar Birliği'nin yazısının web sayfasında yayınlanmasına,
Sayılı Avukatlık Kanunu'na aykırı
meslektaşlarımızdan gelen ihbarların Hukuk Müşavirliği'nce takip
uygulamaları hakkında Baroların
edilmesine,
hukuki girişimlerde bulunması talepli
yazısının değerlendirilmesi.
T.B.M.M. Adalet Komisyonu
Başkanı Avukat Ahmet İyimaya'nın,
Yazı ekindeki yasa teklifinin incelenmek üzere Yasa İzleme Enstitüsü'ne
İnsan Zararları İhtisas Mahkemelerine
tevdiine,
ilişkin kanun teklifi hakkındaki basın
açıklamasının değerlendirilmesi.
Avukat …………..'nün ………… tarih, ……….. gelen evrak sayılı
dilekçesi ile 2012 yılından bu yana ve halen ………… ilinde görev
yaptığını belirttiği, bunun üzerine ………. tarih ……….. giden evrak
……………. ilinde görev yaptığı
sayılı yazı ile sözlü açıklamaları dinlenmek ve yazılı cevabı istenmek
tespit edilen Avukat …………..'nün
üzere Yönetim Kurulu toplantısına davet edildiği, yazının bizzat
sicil dosyasının ve hakkında
kendisine 11.03.2014 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmakla, Avukatlık
yapılacak işlemlerin
Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca Avukat …………..'nün Baromuz
değerlendirilmesi.
levhasından kaydının silinmesine, kararın ilgiliye, Türkiye Barolar
Birliği’ne ve UYAP'a işlenmek üzere Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak
tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
…………………. MAHKEMESİ
……………
4
5
Günü: 04/06/2014
59464
6
MÜLTECİ -DER
AVUKAT ………..
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…………..Mahkemesi
…………Daire Başkanlığı'nın,
Avukat ……………'nun muhtelif
tarihlerde sergilediği tutum ve
davranışlar ile mahkeme düzenini
bozması sebebiyle, adı geçen avukat
hakkında işlem yapılması talepli
yazısının değerlendirilmesi.
Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin,
20.06.2014 tarihinde Ankara'da
yapılacak olan AB Projesi kapanış
toplantısına ilişkin davetinin
değerlendirilmesi.
Avukat ………….'ın, hamilelik ve
doğum sebebi ile vergi kaydını
kapamış olması sebebiyle, vekil
olduğu dosyaların takibinin Avukat
……………. tarafından
yürütüleceğini bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Bilgisi olması açısından yazının bir örneğinin Avukat ………….'na
tebliğine, ……….. Mahkemesi …………… nezdinde yapılacak işlemler
konusunda Avukat Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine,
Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin, 20.06.2014 tarihinde Ankara'da
yapılacak olan AB Projesi kapanış toplantısına Baromuzu temsilen
Avukat Sadık Onur Gelbal ve Avukat Barış Mutlu'nun katılmalarına,
Konunun Avukatlık Kanunu'nun 42. maddesi kapsamına girip girmediği
konusunda araştırma yapmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne
gönderilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
7
………………………….
8
DOÇ. DR. ERHAN BÜKEN
9
……………………
10
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
11
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
……………..'in , Avukat ………….,
Avukat……………… , Avukat
…………… ve Avukat
………………..'nın Almanya'da
sürdürmekte oldukları 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu'na aykırı
faaliyetleri hakkında bilgi veren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Erhan Büken'in, Gelincik
Projesi dosya kayıtlarının retrospektif
olarak incelenmesi hususunda izin
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat………….., Avukat………….., Avukat ………….. ve Avukat
………………..'dan dilekçedeki iddialar ile ilgili olarak yazılı bilgi
istenmesine,
Talebin kabulüne, ……………………………………
……………………'nun halen Avukatlık Kanunu'nun 11 ve 12.
Baromuz levhasına yazılma talebinin
maddelerine göre levhaya kabule engel bir işle uğraşıp uğraşmadığının
görüşülmesi.
tespiti için ilgili yerlere yazı yazılmasına,
…………'ın Baromuz levhasına
yazılma istemi doğrultusunda
Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, …………..'ın Baromuz
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
levhasına yazılma isteminin reddine,
raporunun değerlendirilmesi.
…………'in Avukat …………'le
ilgili şikayeti ve şikayet üzerine
Avukat ………….'den alınan cevap Avukat ………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesi hakkındaki Hukuk
Müşavirliği raporunun görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
12
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
13
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
14
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığından alınan, Avukat
………….'nin, Baromuza kayıtlı
Avukat …………….. ve Avukat ………….. haklarında ayrı ayrı disiplin
Avukat …………….. ve Avukat
soruşturması açılmasına,
…………..'la ilgili dilekçesi
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
raporunun görüşülmesi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Bakanlık Muhabere Bürosu Avukat
ve Noter Suçları Bürosu'nun Avukat
…………….. hakkındaki ………….. Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Avukat
gün ve B.M. ………….. Hukuk
…………..hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan
Hukuk Müşavirliği raporunun
görüşülmesi.
Avukat Nihal Yılmaz'dan alınan,
temyizden feragat halinde temyiz
yoluna başvurma harcının iade edilip
edilmeyeceğine yönelik uygulama
Başvuru doğrultusunda Vergi ve İdare Hukuku Kurulu’ndan görüş
birliği bulunmadığından görüş
istenilmesine,
alınması talepli yazı doğrultusunda
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
raporunun değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
15
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
16
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
17
59044
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
18
59045
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Hukuk Müşavirliği’nin görüşü de gözetilerek Adli Yardım İstemcisi
Adli Yardım İstemcisi M.K. ile yeni
M.K.’ın itirazının reddine, taahhüdün ihlalinde alacağın tamamının
bir taahhütname yapılması hakkındaki
muaccel hale geleceği ve takibe geçileceği kaydı konularak, bir önceki
Hukuk Müşavirliği raporunun
taahhütnameye göre maddi bir kayıp olmaksızın, borcun 4 eşit taksitle
görüşülmesi.
tahsiline yönelik yeni bir taahhütname yapılmasına,
Hukuk Müşavirliği’nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
Adli Yardım İstemcisi K.Y.(G) ile
K.Y.(G) ile taahhüdün ihlalinde alacağın tamamının muaccel hale
yeni bir taahhütname yapılması
geleceği ve takibe geçileceği kaydı konularak, bir önceki taahhütnameye
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
göre maddi bir kayıp olmaksızın, borcun 6 eşit taksitle tahsiline yönelik
raporunun görüşülmesi.
yeni bir taahhütname yapılmasına,
Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı
Avukat Meral Erdoğan'ın, Gelincik
Merkezi'nde görev almak üzere
Avukat Didem Yücel'in Baromuz bünyesinde brüt ………….TL. ücret
atanan erkek rehber avukatların
ile avukat olarak istihdamına, Avukat Özlem Günel Tekşen'in
görevleri hakkında bilgi talep eden ve 07.07.2014 tarihinde baromuz bünyesindeki avukatlık görevinden
görevinden istifa eden Avukat Özlem ayrılacağı dikkate alınarak, en geç 07.06.2014 tarihinde Baromuz
Günel Tekşen'in yerine alınacak olan bünyesinde göreve başlamasına, sözleşme imzalanması konusunda
avukatın merkez işleyişini öğrenmesi Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
açısından bir ay erken işe başlatılması
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı
Avukat Meral Erdoğan'ın, 30-31
Konuya ilişkin olarak Avukat Orhan Şimşek, Avukat Hatice Korkmaz
Mayıs 1 Haziran 2014 tarihli gönüllü
ve Avukat Beyza Elif Cabbar'a yetki verilmesine,
avukat eğitimi hakkındaki
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
19
20
21
59678
59429
59548
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 04/06/2014
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
İHSAN MEMİŞ
BAHTİYAR HIRA
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı
Avukat Meral Erdoğan'ın, 30-31
Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilen Gönüllü
Avukatlar Eğitiminin yazılı sınavının
12.06.2014 tarihinde, mülakatın ise
19-20 Haziran 2014 tarihlerinde
yapılmasına ilişkin dilekçelerinin
değerlendirilmesi.
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği
Araştırma Derneği tarafından, trafik
ve yol güvenliğinde toplumsal
bilinçlenme sağlamak amacıyla
düzenlemeyi planladıkları konferans
için Baromuzdan destek talep eden
yazısının değerlendirilmesi.
Bahtiyar Hıra'nın, gelirinin tamamı
Soma'da hayatını kaybeden maden
işçilerinin ailelerine bağışlanacak
olan sergisi için 09.06.2014 27.06.2014 tarihleri arasında uygun
görülecek 3 gün Baromuz Sanat
Galerisinin tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Konuya ilişkin olarak Avukat Orhan Şimşek, Avukat Hatice Korkmaz
ve Avukat Beyza Elif Cabbar'a yetki verilmesine,
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği tarafından, trafik
ve yol güvenliğinde toplumsal bilinçlenme sağlamak amacıyla
düzenlemeyi planladıkları konferans konusunda Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a yetki verilmesine,
İlgilinin sergi gelirlerini Soma'da meydana gelen kazada yaşamını
yitirenlerin ailelerine bağışlayacağı dikkate alınarak, Avukat Atila Sav
Sergi Salonu'nun 26-29 Haziran tarihleri arasında 3 gün süre ile bedelsiz
olarak tahsisine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
22
59549
23
BİLGE KAN ECDER
RE'SEN
24
25
Günü: 04/06/2014
Bilge Kan Ecder'in resim sergisi için Avukat Atila Sav Sergi Salonu'nun
Bilge Kan Ecder'in, düzenlemeyi
17-23 Kasım 2014 tarihleri arasında günlük 75,00.TL+KDV bedel ve
planladığı resim sergisi için Baromuz
Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında tahsisine, sözleşme
Sanat Galerisi'nin tahsisini talep eden
imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na, eser seçimi konusunda
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Mesleğinin ilk beş yılında bulunan Mesleğinin ilk beş yılında bulunan avukatlara, Baromuz avukatlarına
avukatların, Baromuz sosyal
yapılan indirime ayrıca %10 ek indirim uygulanmasına, indirimin
tesislerinde indirim uygulanması
duyurulması ve uygulanması konusunda Avukat Sami Saygın
hususunun görüşülmesi.
Yazıcıoğlu'na yetki verilmesine,
59243
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
1 – Avukat ………….. hakkında tutuklu ……..'in dilekçesindeki
iddialarına ilişkin olarak re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
2 – Avukat ………….. hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar Adli
Yardım listelerinden çıkarılmasına, Avukat ………….. 'ya görevinin
sona erdiğinin bildirilmesine,
3 - ………….. 'e Adli Yardım Merkezi tarafından yeni bir avukat
atanmasına, kararın ilgiliye ve Adli Yardım Merkezi'ne bildirilmesine,
……………………
……………….. Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu tutuklusu ……………'in
Avukat …………... hakkındaki
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT ELİF DAŞKIN
Avukat Elif Daşkın'ın Baromuz vasi
kütüğünde görev alma talepli
Avukat Elif Daşkın'ın Baromuz vasi kütüğünde görevlendirilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
26
27
Günü: 04/06/2014
………………. 'in …………….. Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu
dikkate alınarak, duruşmaları takip etmeme iddiası ile ilgili olarak
Avukat ………….. 'in, ………….. 'in Avukat ……………. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
hakkında yapmış olduğu başvuru
2 – Avukat……………….. hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar
doğrultusunda sunmuş olduğu
CMK Merkezi listelerinden çıkarılmasına ve Avukat …………..'e,
yanıtlarını içeren dilekçesinin
……………….'in davası ile ilgili görevinin sona erdiğinin
değerlendirilmesi.
bildirilmesine,
3 - …………………..'e ilgili davayı takip etmek üzere yeni bir müdafii
atanmasına, kararın ilgiliye ve CMK Merkezi'ne bildirilmesine,
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı'nın,
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı'nın törenine Baromuzu temsilen Avukat
14-15 Haziran 2014 tarihlerinde
Sema Aksoy ve Avukat Sema Güleç Uçakhan’ın görevlendirilmelerine,
yapılacak törene ilişkin davetinin
yol ve konaklama giderlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına,
değerlendirilmesi.
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Avukat Hakları Merkezi'nin,
……………'ın Yargıtay 6. Ceza
Konunun Hukuk Müşavirliği'nce ve AHM Başkanı Avukat Kaya Yelek
Dairesi'nde karşılaştığı soruna ilişkin
ile koordinasyonlu biçimde yürütülmesi için dilekçe ve eklerinin Hukuk
olarak merkez üyesi Avukat
Müşavirliği'ne gönderilmesine,
………………… tarafından tutulan
tutanağın değerlendirilmesi.
Adli Yardım talepçisi A.K.'nin,
1 - Avukat ………….. hakkında A.K.'nin dilekçesindeki iddialarına
davasını takip etmek üzere Adli
ilişkin olarak re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
Yardım Merkezi'nce atanan Avukat
2 - Avukat ………….. hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar Adli
………….. hakkındaki dilekçesinin
Yardım listelerinden çıkarılmasına,
değerlendirilmesi.
AVUKAT …………….
59210
ŞANLIURFA BAROSU
BAŞKANLIĞI
28
AVUKAT KAYA YELEK
29
……………….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
30
59666
Günü: 04/06/2014
AVUKAT HELİN KILIÇ
AVUKAT İLKER BAŞLIOĞLU
31
AVUKAT …………………..
32
AVUKAT ………………..
33
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Helin Kılıç ve Avukat İlker
Başlıoğlu'nun kamuda çalışan
avukatların ihale komisyonlarında
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Satım
görevlendirilmesine ilişkin
Yönetmeliği'nin 6. maddesindeki "Hukuk Müşavirliğinde görevli bir
uygulamanın hukuka aykırılıkları
kıdemli avukat ya da avukat" ifadelerinin iptali için dava açılmasına, bu
hakkında bilgi veren ve Baromuzdan konuda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
destek talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat …………….’un 30-31 Mayıs
1 Haziran 2014 tarihlerinde
Avukat ………………'un seminer başlamadan önce ücret iadesi talep
düzenlenen Gelincik Gönüllü
ettiği dikkate alınarak, talebin kabulü ile yatırmış olduğu 180,00.TL
Avukatları eğitim seminerine
bedelin dilekçesinde belirttiği banka hesabına yatırılmasına, Sayman
katılamayacak olması sebebiyle,
Avukat Sema Güleç Uçakhan’a yetki verilmesine,
yatırmış olduğu bedelin iadesini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat ………………..'ın CMK
CMK semineri yeterli katılım olmadığından ertelendiği için talebin
eğitim semineri için yatırmış olduğu
kabulü ile ilgilinin dilekçesinde belirttiği banka hesabına 180,00.TL.
bedelin, seminerin iptal edilmiş
eğitim ücreti bedelinin iadesine, Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan’a
olması sebebiyle iadesini talep eden
yetki verilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/1119
sayılı dosyasında talepçi M.Ö.'in
Adli Yardım Merkezinin 2014/1119 sayılı dosyasında Avukat
yargılama masraflarının Adli Yardım ……………. tarafından talep edilen 170,40.TL yargılama masrafının
Fonundan karşılanması hususunun
Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
ADLİ YARDIM
Adli Yardım Merkezinin 2014/1336
sayılı dosyasında talepçi G.A.'nun
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1313
sayılı dosyasında talepçi H.K.'ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1259
sayılı dosyasında talepçi A.Ç.'ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1291
sayılı dosyasında talepçi N.H.'in
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1271
sayılı dosyasında talepçi S.S.'ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
34
ADLİ YARDIM
35
36
ADLİ YARDIM
37
ADLİ YARDIM
38
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/1336 sayılı dosyasında Avukat
……………… tarafından talep edilen 8,00.TL fotoğraf çekim
masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1313 sayılı dosyasında Avukat
…………………… tarafından talep edilen 9,80.TL fotoğraf çekim
masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1259 sayılı dosyasında Avukat
………………….. tarafından talep edilen 8,00.TL fotoğraf çekim
masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1291 sayılı dosyasında Avukat
……………….. tarafından talep edilen 258,20.TL yargılama masrafının
Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1271 sayılı dosyasında Avukat
……………. tarafından talep edilen 20,00.TL. fotoğraf çekim
masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
39
ADLİ YARDIM
40
ADLİ YARDIM
41
Adli Yardım Merkezinin 2014/438
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av………….'a icazet verilmesi
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2381
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
……………….'ın icazet verilmesi
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2295
sayılı dosyasında talepçi H.Ç.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1280
sayılı dosyasında talepçi N.K.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2011/1888
sayılı dosyasında talepçi N.A.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
…………'in Avukat …………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
ADLİ YARDIM
42
ADLİ YARDIM
43
ADLİ YARDIM
44
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ……………… tarafından ………… Hukuk Mahkemesi'nin
……….. Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat ……..’ya verilen
yetki belgesinin onaylanmasına,
Avukat ……………… tarafından ……………. Aile Mahkemesi'nin
………….. Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat …………….'a
verilen yetki belgesinin onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2295 sayılı dosyasında talepçi H.Ç.
hakkında kurul bilgisi dışında avukatı azletmesi nedeniyle Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda
Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/1280 sayılı dosyasında talepçi N.K.
hakkında kurul bilgisi dışında avukatı azletmesi nedeniyle Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda
Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2011/1888 sayılı dosyasında talepçi N.A.
hakkında tahakkuk edilen fon payı kesintisi ödenmediğinden
Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
45
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
46
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
47
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
48
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
49
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
50
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
51
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
52
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………… Asliye Hukuk
Mahkemesinin 18.04.2014 gün,
………… Esas sayılı Avukat
Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Avukat …………'nun Stajyer Avukat
………… hakkındaki dilekçesinin Stajyer Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
görüşülmesi
………… Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat
…………'ın Avukat …………
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………… 'nun (Adli Yardım
Talepçisi) Avukat …………
Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
…………'in (hükümlü) Avukat
…………hakkındaki dilekçesinin
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Avans yatırılmadığından ve re'sen araştırılacak başka bir husus da
…………'ın Avukat …………
bulunmadığından Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
olmadığına,
…………'un Avukat
Adres yokluğu, avans yokluğu ve re'sen araştırılacak başka bir husus da
…………hakkındaki dilekçesinin
bulunmadığından Avukat………… hakkında işlem yapılmasına yer
görüşülmesi
olmadığına,
…………AŞ'nin Avukat …………
Avukat ………… ve Avukat ………… hakkında ayrı ayrı işlem
ve Avukat ………… hakkındaki
yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
53
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
54
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
55
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
56
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
57
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
58
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
59
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
60
112-İşl.13-143
61
112-işl.13-204
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………… Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat
…………'ın Avukat …………
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………… Avukat …………
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
…………'in Avukat …………
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
…………'ın Avukat …………
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Kendi adına asalaten ………… adına
vekaleten Avukat …………'ün
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ………… hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………'ün Avukat …………
Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
…………'in Avukat …………
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
TBB Yönetim Kurulunun ………… Esas, ………… karar ve …………
…………'un Avukat …………
tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat ………… hakkında
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ………… 'ın Avukat
TBB Yönetim Kurulunun ………… Esas, ………… karar ve …………
………… hakkındaki dilekçesinin tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat ………… hakkında
görüşülmesi
disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
112-İşl.13-216
TBB Yönetim Kurulunun ………… Esas, ………… karar ve …………
………… 'ın ………… hakkındaki
tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat ………… hakkında
dilekçesinin görüşülmesi
disiplin soruşturması açılmasına,
63
112-İşl.13-220
…………… vekili Avukat
TBB Yönetim Kurulunun ………… Esas, ………… karar ve …………
…………… 'nın Avukat ………….
tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat ………… ve Avukat
ve Avukat …………….. hakkındaki
………… hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
64
112-İşl.13-320
65
112-İşl.13-363
66
112-İşl.13-382
67
112-İşl.13-397
62
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
TBB Yönetim Kurulunun ………… Esas, ………… karar ve …………
………… 'ın Avukat …………
tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat ………… hakkında
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
disiplin soruşturması açılmasına,
………… 'in Avukat ………… ve TBB Yönetim Kurulunun ………… Esas, ………… karar ve …………
Avukat ………… hakkındaki
tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat ………… ve Avukat
dilekçesinin görüşülmesi
………… hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
BM………….. Hukuk (…….) sayılı Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
(Avukat Beyza Elif Cabbar görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
…………….'nun Avukat
TBB Yönetim Kurulunun …………. Esas, ……………. karar ve
…………….. hakkındaki dilekçesinin
……….. tarihli bozma kararı uyarınca şikayetli Avukat …………..
görüşülmesi
hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
68
Günü: 04/06/2014
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. …………. Hukuk (……….)
sayılı Avukat …………. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Sincan Adliyesi'ndeki avukat
odalarındaki eksikliklerin ve
avukatlara sunulan hizmetlere ilişkin
eksiklikleri bildiren dilekçesinin
görüşülmesi
…………… 'in Avukat………….,
Avukat ………., Avukat …………
ve Avukat ………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………'ın Avukat
…………hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
…………'un Avukat …………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
112-İşl.14-14
Avukat ………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Dilekçede avukat odalarına ilişkin belirtilen eksiklikler konusunda
gereken mal ve hizmet alımlarının tespiti ile, bu tespitlere göre fiyat
tekliflerinin toplanması için Baro Müdürü Erhan Fırıncı, Muhasebe
Müdürü Murat Çelik ve Müdür Yardımcısı Turgay Coşkun'a görev
verilmesine,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
ve re'sen araştırılacak başka bir husus bulunmadığından, Avukat
………., Avukat ………., Avukat ……… ve Avukat …………
hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına,
69
AVUKAT BERRİN ÖZTÜRK
70
112-İşl.14-24
71
112-İşl.14-94
72
112-İşl.14-106
73
112-İşl.14-108
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
…………'ın Avukat …………
ve re'sen araştırılacak başka bir husus bulunmadığından, Avukat
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
74
112-İşl.14-112
………… 'nin Avukat …………
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
(eski kayıtlı) hakkındaki dilekçesinin
ve re'sen araştırılacak başka bir husus bulunmadığından, Avukat
görüşülmesi
………… (eski kayıtlı) hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
75
112-İşl.14-120
76
112-İşl.14-124
77
112-İşl.14-148
78
112-İşl.14-150
79
112-İşl.14-166
80
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ………… sayılı Avukat
…………hakkındaki yazısının
görüşülmesi
………………….. Avukat
……………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………………….. Avukat
……………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………………….. Avukat
……………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………………….. Avukat
……………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………. Staj sicil sayılı
……………'ın stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 3
(üç) hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
STJ.AV……………..
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Staj Kurulu'nun görüşü ve karar doğrultusunda, ………… Staj sicil
sayılı ………….ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3
(üç) hafta uzatılmasına, uzama sonrasında yeniden görüşmeye
alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
81
82
Günü: 04/06/2014
MUHASEBE
Limak Ambassodore Otel'in
02.06.2014 tarihli, 039575 seri
numaralı, Gelincik Semineri
Organizasyon bedeli karşılığı KDV
dahil 24.940,68.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
AVUKAT DİLEK GÜLÇİN BİLGİN
VE ARKADAŞLARI
Gelincik Merkezinde görev alacak
avukatların Adli Yardım
Merkezinden görev almalarına engel
uygulamaya ilişkin dilekçesinin
görüşülmesi
Limak Ambassodore Otel'in 02.06.2014 tarihli, 039575 seri numaralı,
Gelincik Semineri Organizasyon bedeli karşılığı KDV dahil
24.940,68.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Konuya ilişkin olarak çalışma yapmak ve çözüm önerilerini tespit
ederek Yönetim Kurulu'na sunmak için, Adli Yardım Kurulu Divanı ve
Gelincik Merkezi Divanı ile gereken görüşmeleri yapmak için Avukat
Orhan Şimşek, Avukat Beyza Elif Cabbar ve Avukat Hatice Korkmaz'ın
görevlendirilmelerine,
83
59130
CENK AKİL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
84
59383
ÖZGE ÖZDEMİR
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
85
59454
NUR YILMAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
86
59057
NİLAY METİN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
87
59604
TAHSİN GÜÇLÜ ŞİMŞEK
Mersin Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Mersin Barosu'na
gönderilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
88
59577
ZEYNEP BÜŞRA ERDİNÇ
İzmir Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İzmir Barosu'na
gönderilmesine,
89
59382
NURTEN SATILMIŞ
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
90
59378
EMRAH YETİK
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
91
59253
ŞİRİN SEVİLAY AKGÜL
İzmir Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İzmir Barosu'na
gönderilmesine,
92
59273
ONURAKGÜL
İzmir Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İzmir Barosu'na
gönderilmesine,
93
15355
TURGUT KILINÇ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
94
11956
ŞEYDA CEYLAN TOKU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
FEYZULLAH AKYEL
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
95
8232
96
15568 SELCEN BAYÜN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
97
57963 SÜMEYYE AKBAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
98
57694 TAHA MESUT ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
99
58161 MERVE ÜNSAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
100
57763 BÜŞRA NUR EZER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
101
58193 ŞEYDA YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
102
57180
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
103
58318 TUBA ŞENGÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
104
57797 ESRA KOÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
105
57327 İREM ERGÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
106
57029 ASLIHAN TEMEL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
107
57009 AYBİKE SABURLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
108
57313 DUYGU KELEŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
109
57321 AZİZ TANDOĞAN AĞIRMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
NURSELİN KOTİLOĞLU
SOFUOĞLU
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
110
57141 MÜRÜVVET VERGİLİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
111
58373 MELİKE ÖNAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
112
57966 HACER SEVİM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
113
58312 TACISER DOĞUYILDIZI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
114
58359 SEVDE NUR İNDİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
115
58079 NAZLI GÖBEK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
116
57894 BİRSEN KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
117
57420 HAKAN TİMUR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
118
56921 FİKRET KOÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
119
56908 SALİH KUŞBUDU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
120
57618
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
HÜMEYRA SAFİYYE DAVAS
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu’na
gitme istemi.
gönderilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
Baromuzdan Antalya Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Antalya Barosu’na
gitme istemi.
gönderilmesine,
İdari yargı hakimlik sınavını
kazanması sebebiyle yaptığı stajın
Ezgi Acar'ın talebi doğrultusunda ve idari hakim adayı olduğu dikkate
iptali, adının staj listesinden silinmesi alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
talebi
İdari yargı hakimlik sınavını
kazanması sebebiyle yaptığı stajın
Gamze Yılmaz'ın talebi doğrultusunda ve idari hakim adayı olduğu
iptali, adının staj listesinden silinmesi dikkate alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
talebi
İdari yargı hakimlik sınavını
kazanması sebebiyle yaptığı stajın
Bünyamin Canbolat'ın talebi doğrultusunda ve idari hakim adayı olduğu
iptali, adının staj listesinden silinmesi dikkate alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
talebi
İdari yargı hakimlik sınavını
kazanması sebebiyle yaptığı stajın
Sinan Karakoca'nın talebi doğrultusunda ve idari hakim adayı olduğu
iptali, adının staj listesinden silinmesi dikkate alınarak Baromuz staj listesinden silinmesine,
talebi
Eski: Reşat Gökhan Basan (16332), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Demet Uslu (9037)
kabulüne,
121
59560
AYŞE SILA KOCAGÖZ
122
59457
EZGİ ACAR
123
58624
GAMZE YILMAZ
124
59326
BÜNYAMİN CANBOLAT
125
59458
SİNAN KARAKOCA
126
59545
FULDEN ÇAKIR
127
59542
BURCU YETİŞ
Eski: Mustafa Bozkurt (22547),
Yeni: Pinar Saraçoğlu Gök (20310)
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
128
58978
EKREM YILMAZ
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
129
57024
MERVE ÇATAL
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
130
58655
TURGUT AYHAN BEYDOĞAN
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
131
58314
ATİLLA HASAN BİLGEN
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
132
57179
SÜLEYMAN YAZAR
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
133
57281
FİLİZ SAY
Antalya Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
134
59367
BETÜL SÖNMEZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinn görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
135
59379
ÖZGÜR YALÇIN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
136
59373
ŞERİFE KORKMAZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
137
59559
NADİDE IŞIK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
138
59639
SERKAN EROGLU
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
139
59370
YELİZ ZÜLEYHA AYDELER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
140
59598
SÜLEYMAN ÖZER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
141
59469
ŞERİFE SEDA ÇOBAN KALIN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
142
59342
ALPEREN ÖZTÜRK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
2013/Ş.140 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
2013/Ş.298 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
………………… VEKİLİ
AV. …………………
Av. …………………
………………… VASİSİ
…………………
Av. …………………
143
144
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
……………VEKİLİ
AV………………
AV. ……………..
………………. VEKİLİ
AV……………….
Av. ………………
145
146
2013/Ş.366 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına
2013/Ş.450 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
147
……………….
Av. ……………….
2013/Ş.452 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
148
……………….
Av. ……………….
2013/Ş.492 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. …………. hakkında
1- Dosyanın takip edilmemesi yönünden disiplin kovuşturması
açılmasına yer olmadığına,
2- Tahsil edilen paranın verilmemesi iddiası yönünden disiplin
kovuşturması açılmasına
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
149
……………….
Av. ……………….
2014/Ş.6 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
150
……………….
Av. ……………….
2014/Ş.54 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
İncelemenin devamına,
151
……………….
Av. ……………….
2014/Ş.62 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
152
……………….
Av. ……………….
2014/Ş.86 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
153
……………….
Av. ……………….
2014/Ş.152 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
……………….
Av. ……………….
2014/Ş.74 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
soruşturmasının görüşülmesi
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1177
sayılı dosyasında talepçi D.Ç.'in
Adli Yardım Merkezinin 2014/1717 sayılı dosyasında Avukat
ADLİ YARDIM
yargılama masraflarının Adli Yardım …………. tarafından talep edilen 170,40.TL. yargılama masrafının Adli
Fonundan karşılanması hususunun
Yardım Fonundan karşılanmasına,
görüşülmesi
Aile Hukuku Sertifika Programı'nın “Evlilik Kurumunun Sona Ermesinin Ekonomik Sonuçları” programına
AVUKAT SEMA GÜLEÇ UÇAKHAN sertifika teslim töreninin
katılanlara sertifika töreni ve kokteyl düzenlenmesine, tarih konusunda
düzenlenmesi hususunun görüşülmesi Avukat Sema Güleç Uçakhan’a yetki verilmesine,
Avukat ………….'in
30-31 Mayıs 1 Haziran 2014
İlgilinin personel tarafından eğitim konusunda yanlış bilgilendirildiği
tarihlerinde düzenlenen Gelincik
AVUKAT …………..
anlaşılmakla, talebin kabulü ile yatırmış olduğu bedelin bildireceği
Gönüllü Avukatları eğitim seminerine
banka hesabına havalesine,
ilişkin yatırmış olduğu katılım
ücretinin iadesi talebinin görüşülmesi
154
155
156
157
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
Günü: 04/06/2014
158
ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
159
AVUKAT SERKAN AĞAR
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
1 - Gözaltına alınan çocuklara ilişkin verilen takipsizlik kararının
duyurulması ve kararda hukuka aykırı işlem yaptığı belirtilen kamu
görevlilerine ilişkin hukuki başvuruların Hukuk Müşavirliği ile birlikte
Çocuk Hakları Merkezi tarafından yürütülmesine,
2 - Polis şiddetine maruz kaldığı iddia edilen çocuklara ilişkin hukuki
başvuruların Hukuk Müşavirliği ile birlikte Çocuk Hakları Merkezi
tarafından yürütülmesine,
3 - Suça sürüklenen çocuklar ile mağdur çocukların haklarını anlatan
kitapçığa ilişkin Çocuk Hakları Merkezi'nce çalışma yapılmasına, basım
04.06.2014 tarih, 59742 gelen evrak hususunun çalışma ortaya çıktıktan sonra değerlendirilmesine,
sayılı dilekçesindeki taleplerinin
4 - Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Hakları İle İlgili Temel Başvuru
görüşülmesi
Kitapçığı'na ilişkin Çocuk Hakları Merkezi'nce çalışma yapılmasına,
basım hususunun çalışma ortaya çıktıktan sonra değerlendirilmesine,
5 - Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısına ilişkin atölye çalışması düzenlenmesine, Baromuz
ilgili kurul ve merkezlerinden üyelerin bu çalışmaya katılımının
sağlanmasına, bu konuda koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Sami Saygın Yazıcıoğlu'na yetki verilmesine,
6 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe yetkilileri ile istişare
toplantısı ve diğer basın toplantıları konusunda koordinatör Yönetim
Kurulu Üyesi Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'na yetki verilmesine,
Vergi ve prim affı getiren yasa teklifi Vergi ve prim affı getiren yasa teklifi hakkında konferansın, Vergi ve
ile ilgili konferans düzenlenmesi
İdare Hukuku Kurulu tarafından 10.06.2014 tarihinde, Ankara Barosu
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi konferans salonunda düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
160
Günü: 04/06/2014
Avukat …………… hakkında
…………. tarih …………. gelen
evrak sayılı şikayet dilekçesi ile,
ekindeki belgelerin görüşülmesi
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
1 - Avukat ……….. hakkında ………… tarih ………….. gelen evrak
sayılı şikayet dilekçesi ekinde sunulan Ankara Ticaret Sicil
Memurluğu'nun ………… siciline kayıtlı ………….. Limited Şirketi'ne
müdür olarak yetkili kılındığı,
2 - Ankara ……… Noterliği'nce …………. tarih, ………… yevmiye
sayılı imza sirküsünün aynı şirketin temsilcisinin ………… (T.C.
Kimlik :…………….) olduğu anlaşılmakla,
3 - Tüm bu belgeler ve Avukatlık Kanunu'nun 11 ve 12. maddeleri
dikkate alınarak :
a) Avukatlık Kanunu'nun 11 ve 12. maddeleri uyarınca şirket
müdürlüğü avukatlıkla birleşebilen işlerden olmadığından, Avukat
……………'ın levhadan silinme ihtimaline binaen, Avukatlık
Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü
açıklamaları dinlenmek üzere 16.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına saat 15:30'a davet edilmesine,
b) Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'ndan ……….. siciline kayıtlı
………………. Ticaret Limited Şirketi'nin yetkililerini ve ortaklarını
gösterir ticaret sicil gazetesinin belgesinin istenmesine,
c) Ankara ……….. Noterliği'nden …………. tarih, …………
yevmiye sayılı …………………Limited Şirketi'nin imza sirkülerinin
onaylı bir örneğinin ve imza sahibinin kimlik bilgilerinin istenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :90
161
Günü: 04/06/2014
1 – Yerel süreli yayın olarak üç aylık periyotlarla yayınlanmak üzere
“Ankara Barosu İçtihat Dergisi” çıkarılmasına,
2 – Derginin imtiyaz sahibinin Avukat Sema Aksoy, sorumlu yazı işleri
“Ankara Barosu İçtihat Dergisi”
yayınlanması hususunun görüşülmesi müdürünün Avukat Gökhan Candoğan olarak belirlenmesine
RE’SEN
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content