close

Enter

Log in using OpenID

22 ocak 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
SIRA DOSYA İLGİLİ
NO
NO
1
45409
………………
2
40844
3
KONU
Merhum Av. ……………… vefat
etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta
olan oğlu ……………… 'ün devam
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep
etmekte olan Ankara………………
doğrultusunda, 23.01.2014 günü yapılacak duruşma da dikkate alınarak
Mahkemesi'nin ……………… Esas
Av. ……………… 'ın görevlendirilmesine ve dosyanın acil olarak
sayılı dosyasının takibi için Avukatlık
görevlendirilen avukata iletilmesine,
Kanunu'nun
42.
maddesi
doğrultusunda görevlendirme talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
……………… tarafından hakkında Av. ………………'ın 04.12.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
alınan borç ödemekten aciz vesikası toplantısına Avukatlık Kanunu'nun 5/g , 71 ve 72/a maddeleri
ile ilgili olarak hakkında yapılacak
çerçevesinde davet edildiği, sözlü açıklamada bulunduğu, bu
işlemler sebebiyle Yönetim
açıklamaların 04.12.2013 tarihinde tutanağa geçirildiği, ayrıca aynı
Kurulumuzun 22.01.2014 tarihli
tarihte yazılı açıklamalarda da bulunduğu, 15.01.2014 tarihine kadar
toplantısına davet edilmiş olup,
süre istediği, bu süre içinde Borç Ödemeden Aciz Vesikası'nın
dosyasının incelenmesi, gereğinin
kaldırıldığına dair belge sunmadığı anlaşılmakla; Av. ………………'ın
düşünülmesi.
Avukatlık Kanunu'nun 5/g ve 72/a maddeleri uyarınca Baromuz
levhasından silinmesine, kararın ilgiliye ve gerekli kurum ve kuruluşlara
tebliğine,
Baromuzda stajını tamamlayan ve
ruhsat başvurusunda bulunan
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, ………………'a Staj
……………… hakkında hazırlanan
Bitim Belgesi verilmesine ve Baromuz levhasına yazılmasına,
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
AV. ………………
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
KARAR
ÖZETİ
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
4
44856
AV. ÇİĞDEM ERGÜL
5
44855
RESEN
6
44853
AV. HALUK KUTLU
7
45129
ANKARA
………………MAHKEMESİ
8
45130
ANKARA ………………
MÜDÜRLÜĞÜ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Haymana İlçesi Baro Temsilciliği'nin,
ilçe adliyesinde kullanılmakta olan
fotokopi makinesinin arızası hakkında Sorunun tespiti ve giderilmesi için Baro Müdürüne yetki verilmesine,
bilgi veren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
İlçe adliyelerinde temizlik ve fotokopi İlçe adliyelerinde temizlik ve fotokopi hizmeti sunacak personeller
hizmeti
sunacak
personellerin konusunda çalışma yapmak ve rapor hazırlamak üzere Av.Gökhan
değerlendirilmesi.
Candoğan'a yetki verilmesine, konunun rapor hazırlandıktan sonraki
Yönetim Kurulu toplantısında yeniden görüşülmesine,
Şereflikoçhisar Baro Temsilciliği'nin,
temsilciliklerinde bulunan fotokopi
Sorunun tespiti ve giderilmesi için Baro Müdürüne yetki verilmesine,
makinesinin yenilenmesi talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Ankara ………………
Aynı konu hakkında Av. ……………… tarafından Baromuza başvuruda
Mahkemesi'nin, Av.
bulunulduğu, meslektaşımızın başvurusunun görüş alınmak üzere
………………hakkında Ankara
Avukat Hakları Merkezi'ne gönderildiği anlaşılmakla, Avukat Hakları
……………… İcra Müdürlüğü'nün
Merkezi tarafından sunulacak rapor doğrultusunda konunun yeniden
13.01.2014 tarihli tutanağını içeren
değerlendirilmesine,
yazısının değerlendirilmesi.
Ankara ………………
Müdürlüğü'nün, Av.
Konunun değerlendirilerek ayrı ayrı rapor hazırlanması için, İcra
..................hakkında tutulan
Hukuku Kurulu ve Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine,
09.01.2014 tarihli tutanağı içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
9
45185
AV. ..................
Av. .................. vefatı sebebiyle,
merhumun yetki belgesi ile takip
ettiği dosyalar hakkında bilgi veren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
10
45255
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI
KURUMU
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın,
19.02.2014 tarihinde düzenlenecek
olan 8. Çocukla Adli Görüşmeci
Eğitim Programı için Av. Itır Karaca,
Av. Funda Boyraz ve Av. Alim
Yaban'ın görevlendirilmesi talepli
yazısının değerlendirilmesi.
CAT Güvenlik Hizmetleri Ltd.
Şti.'nin, Av. ..................'un barokartı
ile Adliye Binasına girmekte olan
………………….. hakkında tutmuş
olduğu 14.01.2014 tarihli tutanağın
değerlendirilmesi
11
45202
Başkan
Av. Sema
AKSOY
……………….
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Av. .................. başvurusu dilekçesinde belirttiği dosyaların, 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu'nun 42. maddesine göre yapılacak görevlendirmeye
esas olmak üzere incelenmesi için Hukuk Müşavirliği'nin
görevlendirilmesine,
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın,
19.02.2014 tarihinde düzenlenecek olan 8. Çocukla Adli Görüşmeci
Eğitim Programı için Av. Itır Karaca, Av. Funda Boyraz ve Av. Alim
Yaban'ın görevlendirilmesine, görevlendirmenin ilgili avukatlara ve
kuruma bildirilmesine,
Av. ………………….. 'a ait barokartını kullanan ve baroda kayıtlı bir
katip olmadığı tespit edilen …………………'in durumu gözetilerek ,
Av. ………………….. hakkında resen disiplin soruşturması
açılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
12
44894
AV. ADEM KOÇ
13
45329
AV. F. BİLGİ AYZAN
14
44778
AV. HÜSEYİN ÖZARSLAN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Doğa Sporları ve Dağcılık
Kulübü'nün, Mavi Dağcılık Kulübü
İşbirliği ile hazırlanan
Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü ve Mavi Dağcılık Kulübü İşbirliği ile
"Beydağlarında Gökle Kucaklaşan
hazırlanan "Beydağlarında Gökle Kucaklaşan Zirve: Kızlar Sivrisi"
Zirve: Kızlar Sivrisi" isimli belgesel
isimli belgesel gösterimi için 25.02.2014 tarihinde ABEM konferans
gösterimi için 25.02.2014 tarihinde
salonunun ücretsiz olarak tahsisine,
ABEM konferans salonunun tahsisini
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Av. F. Bilgi Ayzan'ın, sürdürmekte
olduğu işlerin yoğunluğu sebebiyle
Talebin kabulüne, Baromuz vasi ve kayyum kütüklerinden isminin
Baromuz vasi ve kayyum
çıkarılmasına,
kütüklerinden isminin çıkarılması
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Cumhuriyet Tarihinde İz Bırakan
Davaların Arşivlendirilmesi ve
Cumhuriyet Tarihinde İz Bırakan Davaların Arşivlendirilmesi ve
Değerlendirilmesi Komisyonu
Değerlendirilmesi Komisyonu tarafından sürdürülmekte olan dava
tarafından sürdürülmekte olan
dosyalarının dijital ortama aktarılması işlemlerine dair faturanın
çalışmalarla ilgili bilgi veren ve dava
ödenmesine, dosyaların dijital ortama aktarılmasına ilişkin işlemlerin
dosyalarının dijital ortama aktarılması
Baromuz bilgisi ve onayı dahilinde, baro bünyesinde yaptırılabileceği
için yapılan masrafa ilişkin faturanın
konusunda Komisyonun bilgilendirilmesine,
ödenmesi hususunun
değerlendirilmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
15
44775
16
17
Günü: 22/01/2014
AV. ŞAMİL DEMİR
Baro Dergisi Editörü Av. Şamil
Demir'in, Seçkin Yayıncılık'ın
Talebin değerlendirmeye alınması ve Yönetim Kurulu'na sunulmak
üzere rapor hazırlanması için Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu'nun
kurmuş oldukları web tabanlı
görevlendirilmesine, talebin rapor hazırlandıktan sonra Yönetim
veritabanına Baromuz dergisinin
eklenmesine ilişkin teklifini sunan
Kurulumuzca değerlendirilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından
28.01.2014 tarihinde düzenlenecek
Talebin kabulüne, Yasa İzleme Enstitüsü tarafından 28.01.2014
olan "İhtiyati Tedbir Kararlarının
tarihinde düzenlenecek olan "İhtiyati Tedbir Kararlarının Temyizi
Temyizi Konulu" panele katılacak
Konulu" panele katılacak olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir'in yol ve konaklama
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, Sayman Avukat Sema Güleç
Dr. Evrim Erişir'in yol ve konaklama
Uçakhan'a yetki verilmesine,
giderlerinin karşılanması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi,
Adli Yardım Merkezi'nce davasını
Başvuru ile ilgili olarak gerekli incelemenin yapılarak, rapor hazırlamak
takip etmek üzere görevlendirilen Av.
ve Yönetim Kurulu'na sunmak üzere dilekçenin Adli Yardım Merkezine
………………. hakkında
gönderilmesine, konunun takibi için Av. Hatice Korkmaz'a yetki
yakınmalarını içeren dilekçesinin
verilmesine,
değerlendirilmesi.
AV. M. SAVAŞ ÖZDAĞ
45375
Başkan
Av. Sema
AKSOY
………………..
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
18
45178
AV………………
19
45177
AV………………
20
DR. ALİ ASKER DEMİRHAN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Vekil olarak görev yaptığı
……………..Mahkemesi'nde görülen
davada Av. …………………..
tarafından hazırlanan bilirkişi
Başvuru doğrultusunda yanıt hazırlanmak üzere Başkanlık Divanı'na
raporunda kullanılan "Hesap Uzmanı yetki verilmesine,
Avukat" ibaresinin dayanağı
hakkında Baromuzdan bilgi talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Vekil olarak görev yaptığı
…………… Mahkemesi’nde
görülen davada Av. ……………
tarafından hazırlanan bilirkişi
Başvuru doğrultusunda yanıt hazırlanmak üzere Başkanlık Divanı'na
raporunda kullanılan "Avukat Bilişim
yetki verilmesine,
Uzmanı Hukukçu" ibaresinin
dayanağı hakkında Baromuzdan bilgi
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Kırıkkaleli İş Adamları ve
Kırıkkaleli İş Adamları ve Yöneticileri Derneği tarafından 15.02.2014
Yöneticileri Derneği tarafından
15.02.2014 tarihinde düzenlenecek tarihinde düzenlenecek olan toplantı için etkinliğin düzenleneceği 1,5
olan toplantı için Baromuz Yönetim saat için ABEM konferans salonunun 15.02.2014 tarihinde
250,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması
Kurulu'nca belirlenen salon tahsis
ücretinde indirim yapılması talepli
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
21
RESEN
22
AV. GÖKHAN CANDOĞAN
23
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
24
RE'SEN
25
RE'SEN
26
37662
112-İşl-13-374
27
35492
112-İşl-13-364
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
ABEM hizmet binasının tüm elektrik ABEM hizmet binasının tüm elektrik tesisatının incelenerek eksik ve
tesisatının gözden geçirilmesi
hatalı işlerin tespiti için Ankara Elektrik Mühendisleri Odası'ndan
hususunun görüşülmesi
bilirkişi istenmesine, konunun Genel Sekreter Av. Gökhan Candoğan
tarafından takibine,
Elektronik Haberleşme Hukuku
Baromuz bünyesinde Elektronik Haberleşme Hukuku Kurulu
Kurulu oluşturulması hususunun
oluşturulmasına, kurulun koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi olarak Av.
görüşülmesi.
Gökhan Candoğan'ın belirlenmesine,
Baromuz levhasına yazılmak ve
ruhsatname almak üzere başvuruda
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, ………….'nin Baromuz
bulunan …………'nin talebine ilişkin
levhasına yazılmasına,
olarak Hukuk Müşavirliği tarafından
hazırlanan raporun değerlendirilmesi.
2014 Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014 Uluslararası Hukuk Kurultayı kitabının hazırlanması için
kitabının
hazırlanması
için deşifre/çözümleme işlerinin yaptırılması için ihale açılmasına, deşifre,
deşifre/çözümleme işlerinin yapımının çözümleme işlemleri ve kitap haline getirilmesi dahil olmak üzere tüm
ihale edilmesinin görüşülmesi
konularda Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Baro Dergisi'nin 2014/1 sayısının
Baro Dergisi'nin 2014/1 sayısından 2000 adet basılması için ihale
basımı hususunun görüşülmesi.
açılmasına, Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında Re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
28
25001
112-İşl-13-256
29
17195
112-İşl-13-136
30
38303
112-İşl-13-402
31
43448
32
40063
112-İşl-13-414
33
42324
112-İşl-13-480
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
…………….. Hukuk (……….. ) Avukat……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
sayılı
Avukat
………………
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
…………….. Hukuk (……….. )
sayılı Avukat ………………
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
…………….. Hukuk (……….. )
Avukat ……………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
sayılı Avukat ………………
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara ……………. Mahkemesi'nin
………. gün ve …….. (…….) Sayılı
Avukat ……………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………hakkındaki
yazısının görüşülmesi
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat……………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
görüşülmesi
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
34
45076
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
35
43080
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
36
42898
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
37
44118
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
38
40526
112-İşl-13-420
39
42576
112-İşl-13-484
40
42578
41
………… 'ın Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Av. ………… 'in Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Kendi Adına Asaleten ve ………..
……….. Temsilen ………'in
Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
……………………… hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
………… 'un Avukat
…………….hakkındaki dilekçesinin Avukat……………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
görüşülmesi
………… 'un Avukat …………….
Avukat ……………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
…………. Stj.sicil nolu ………'nin Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
stajının
ABEM
bölümünün ……….'nin stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 16
devamsızlık nedeniyle 16 (onaltı) (onaltı) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
hafta uzaması konusunun görüşülmesi görüşmeye alınmasına,
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
STJ.AV………………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
42
STJ.AV………………………
43
STJ.AV………………………
44
STJ.AV………………………
45
STJ.AV………………………
46
STJ.AV………………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
…………. Stj.sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
ın stajının ABEM bölümünün
…………. stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 14
devamsızlık nedeniyle 14 (ondört)
(ondört) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
hafta uzaması konusunun görüşülmesi görüşmeye alınmasına,
…………. Stj.sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara …………. TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca
19,20,21,22,23
ve
24.maddeleri stajının ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzama süresinin
hükümleri uyarınca stajının ABEM bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
…………. Stj.sicil nolu ………….
…………. TBB Staj Yönetmeliğinin Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
…………. …………. TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj
28, Ankara Barosu Staj İç
Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca
24.maddeleri hükümleri uyarınca
stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılmasına, uzama süresinin
stajının ABEM bölümünün 2 hafta bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
uzatılması konusunun görüşülmesi.
…………. Staj sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Staj sicil nolu
stajının
ABEM
bölümünün …………. stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir)
devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
uzaması konusunun görüşülmesi
görüşmeye alınmasına,
…………. Stj.sicil nolu…………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
stajının ABEM bölümünün 12 (oniki) …………. stajının ABEM bölümünün 12 (oniki) hafta uzatılmasına,
hafta uzaması konusunun görüşülmesi uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
47
STJ.AV………………………
48
STJ.AV………………………
49
STJ.AV………………………
50
ADLİ YARDIM
51
ADLİ YARDIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
…………. Stj.sicil nolu ………….
'ın stajının ABEM bölümünün
devamsızlık nedeniyle 8 (sekiz) hafta
uzaması konusunun görüşülmesi
…………. Stj.sicil nolu ………….
stajının ABEM bölümünün
devamsızlık nedeniyle 3(üç) hafta
uzaması konusunun görüşülmesi
…………. Stj.sicil nolu………….
stajının ABEM bölümünün
devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta
uzaması konusunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/33
sayılı dosyasında talepçi M.K.’nın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/70
sayılı dosyasında talepçi N.T.’ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
…………. stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 8 (sekiz)
hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
…………. stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3(üç)
hafta uzatılmasına,uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda …………. Stj.sicil nolu
…………. stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 (üç)
hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/33 sayılı dosyasında talepçi M.K.’nın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan
istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/70 sayılı dosyasında talepçi N.T.’ın
yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
52
Günü: 22/01/2014
ADLİ YARDIM
53
Adli Yardım Merkezinin 2013/2970
sayılı dosyasında talepçi N.G.’in
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
ST Teknik Ses Işık Görüntü
Sistemleri Ticaret Limited Şirketi'nin
10.01.2014 tarihli, 076076 seri
numaralı, teknik ekipman kiralama
bedeli karşılığı KDV dahil
28.921,80.TL tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Pan Danışmanlık Ticaret Limited
Şirketi'nin 13.01.2014 tarihli, 010455
seri numaralı, 2650 adet yaka kartı
karşılığı KDV dahil 5.343,73.TL
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Mattek Matbaacılık Basım Yayın
Tanıtım Ticaret Sanayi Limited
Şirketi'nin 13.01.2014 tarihli, 449280
seri numaralı, 2000 adet ABR
(Ankara Bar Review) basımı karşılığı
KDV dahil 3.978,50.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
MUHASEBE
54
MUHASEBE
55
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2013/2970 sayılı dosyasında talepçi N.G.’in
yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
ST Teknik Ses Işık Görüntü Sistemleri Ticaret Limited Şirketi'nin
10.01.2014 tarihli, 076076 seri numaralı, teknik ekipman kiralama
bedeli karşılığı KDV dahil 28.921,80.TL tutarındaki faturasının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
Pan Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin 13.01.2014 tarihli, 010455
seri numaralı, 2650 adet yaka kartı karşılığı KDV dahil 5.343,73.TL
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine,
Mattek Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım Ticaret Sanayi Limited
Şirketi'nin 13.01.2014 tarihli, 449280 seri numaralı, 2000 adet ABR
(Ankara Bar Review) basımı karşılığı KDV dahil 3.978,50.TL.
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
56
MUHASEBE
57
MUHASEBE
58
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Transfer Tasarım-Tanıtım Hizmetleri
Limited Şirketi'nin 14.01.2014 tarihli, Transfer Tasarım-Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi'nin 14.01.2014
976528 seri numaralı, Uluslararası tarihli, 976528 seri numaralı, Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda
Hukuk
Kurultayı'nda
kullanılan kullanılan muhtelif baskı malzemesi ve sair malzeme karşılığı KDV
muhtelif baskı malzemesi ve sair dahil 3.270,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
malzeme karşılığı KDV dahil Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
3.270,00.TL tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Barış Güvenlik Hizmet ve Eğitim
Kurumları Limited Şirketi'nin
Barış Güvenlik Hizmet ve Eğitim Kurumları Limited Şirketi'nin
15.01.2014 tarihli, 798157 seri
15.01.2014 tarihli, 798157 seri numaralı, 15.12.2013 - 15.01.2014
numaralı, 15.12.2013 - 15.01.2014 dönemi özel güvenlik hizmeti ücreti karşılığı KDV dahil 3.719,24.TL
dönemi özel güvenlik hizmeti ücreti tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
karşılığı KDV dahil 3.719,24.TL
Divanı’na yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
BB Dağıtım Ticaret Limited
BB Dağıtım Ticaret Limited Şirketi'nin 13.01.2014 tarihli, 127605 seri
Şirketi'nin 13.01.2014 tarihli, 127605
numaralı, Baro ajandası taşıma hizmet bedeli karşılığı KDV dahil
seri numaralı, Baro ajandası taşıma
11 .758,46.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
hizmet bedeli karşılığı KDV dahil
Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
11 .758,46.TL tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
59
MUHASEBE
60
45055
HASAN CAN BOSTAN
CML Uniform - Cemal Canlı'nın
14.01.2014 tarihli, 012641 seri
numaralı, 150 adet Avukat cübbesi
karşılığı KDV dahil 3.483,00.TL
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
61
45056
MELİKE KUTER
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
62
44952
BURHANETTİN BAYRİ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
63
45494
SANİYE GİZEM BİÇER
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
CML Uniform - Cemal Canlı'nın 14.01.2014 tarihli, 012641 seri
numaralı, 150 adet Avukat cübbesi karşılığı KDV dahil 3.483,00.TL
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
64
45046
EVREN IŞIK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
65
45040
AHMET TUNÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
66
45161
SEMİH ADA
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
67
44879
AHMET KÜÇÜKDAĞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
68
45502
İNCİ AKSU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
69
45457
RANA ERPOLAT KAYA
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
70
45504
DERYA AKDOĞAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
71
45295
ÖZDEN ERTAN
72
45294
OKAY ARAS GÖZÜYEŞİL
KAYSERİ BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
ADANA BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Kayseri Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Adana Barosu'na
gönderilmesine,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
73
45227
ÜMİT BİLGEN
74
67704
RİFAT KAÇAR
75
25286
AYŞE GÜLDİKEN
76
67988
EZO ARINCAN YEŞİLOĞLU
77
7116
GÖKÇE BİLGE
78
1644
HALİL ÇELİK
79
6811
MEHMET SAMİ AKKIN
80
7679
ÇAĞATAY KORUCAN
81
6786
MUSTAFA ÖZSAĞLAM
82
7662
BİRCAN BÜNYAMİN KOÇAK
83
52883
BENGÜ TÜRKÖZ
84
56798
ELİF DURMAZ
85
32815
İLKNUR TEMÜR
86
6805
ELİF GÖKSU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
87
67110
HİLAL KOYUNCU
88
63745
BETÜL MAHMURE ONARAN
89
43258
MUSTAFA DURMAZ
90
42855
EMİNE ESRA KAHRAMAN
91
45417
DAMLA AYGÜN
92
45335
İNANÇ AYYILDIZ
93
45510
SONGÜL TURAN
94
44440
KÜBRA SARIYILDIZ
95
45555
İSMAİL ÖZKAN ERDEN
96
45515
HACER SAVAŞ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
EMİNE
ESRA
KAHRAMAN,
İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Baromuz staj listesine yazılma talebi
DAMLA AYGÜN, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının İstanbul Barosu'na
İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
İNANÇ AYYILDIZ, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının İstanbul Barosu'na
İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
SONGÜL TURAN, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Gaziantep Barosu'na
GAZİANTEP BAROSU'na nakil
gönderilmesine,
gitme istemi.
KÜBRA SARIYILDIZ, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Kahramanmaraş Barosu'na
KAHRAMANMARAŞ BAROSU'na
gönderilmesine,
nakil gitme istemi.
İSMAİL ÖZKAN ERDEN,
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Yozgat Barosu'na
Baromuzdan YOZGAT BAROSU'na
gönderilmesine,
nakil gitme istemi.
HACER SAVAŞ,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Eski: HÜRRİYET SÜMER (10303),
kabulüne,
Yeni: HACI HALİL SERT (15096)
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
97
43413
DUYGU ÜSTÜNBAŞ
Baro Levhası'na yazılma istemi
98
45258
YUSUF KAYAALP
99
42918
ASUMAN AYDINOĞLU
100
44079
DENİZ TUNCER
101
45054
CANER İLKAN
102
45271
SERAP(MUT)KAYGUSUZ
103
45205
AV. EMEL YOLDAŞ TÜRKOĞLU
104
45152
SEVİL (TÜRKOĞLU) KARTAL
105
45057
ADEM AKINCI
106
45098
TÜRKAY ALICA
107
45437
AV.ALİ KOZAN
108
45444
CENGİZ ÖZEL
109
45572
EMRE GİRAY GÖRMEZ
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
İSTANBUL BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
110
Günü: 22/01/2014
……………….
………………
AV…………….
……………….
………………
AV…………….
…………… VEKİLİ
AV. …………….
111
112
2013/Ş.396 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.310 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.292 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Av. ……………..
RE'SEN (……………..)
Av. ……………….
RE'SEN (………………….)
Av. ……………………
RE'SEN (……………….)
Av. …………………….
RE'SEN (…………………..)
Av…………………..
RE'SEN (……………………)
Av. ……………….
RE'SEN (……………………)
Av. ……………….
RE'SEN (…………….)
Av. ………………..
RE'SEN (………………….)
Av. ………………….
113
114
115
116
117
118
119
120
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
2013/Ş.266 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.196 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.268 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.286 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.316 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.280 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.340 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.118 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Şikayetten vazgeçme nedeniyle Av. …………………. hakkında işlem
yapılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Dosyanın muhakkik üye Av. Beyza Elif CABBAR'a tevdiine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
121
MUHASEBE
122
MUHASEBE
123
MUHASEBE
124
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Sembol Lift Asansör Sanayi Ticaret
Limited Şirketi tarafından, ABEM
binasında bulunan asansörün
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
olarak sunulan teklifin
değerlendirilmesi
1 – ABEM binasında bulunan asansörün eksikliklerin giderilmesine
yönelik olarak Sembol Lift Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketi
tarafından sunulan 2.640,00.TL.+KDV tutarındaki teklifin kabulüne,
2 – İlgili firma tarafından gereken bakım onarım yapıldıktan sonra
Makine Mühendisleri Odası tarafından tespit edilen bu eksikliklerin
giderilip giderilmediğinin de yine Makine Mühendisleri Odası’ndan
talep edilecek bir bilirkişi tarafından tespit edilmesine,
3 – Bakım onarım ve tespit işlemlerinin teknik açıdan Nazım Yazıcı
tarafından takip edilmesine,
4 – Diğer konularda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Ankara Barosu adına kredi kartı
Baromuz muhasebe servisi tarafından yapılan bazı ödemelerin ancak
alınması hususunun değerlendirilmesi kredi kartı ile yapılabildiği tespit edildiğinden, Ankara Barosu adına
10.000,00.TL. limitli kredi kartı çıkartılması için başvuruda
bulunulmasına, konu hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Baro birimlerinin ihtiyacı olan
Ekli ihtiyaç talep tutanağı ile eksiklikleri bildirilen, kırtasiye, temizlik
kırtasiye, temizlik ve çay ocağı
ve çay ocağı malzemelerinin tedariki için ihale açılmasına, bu konuda
malzemelerinin tedariki hususunun
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
görüşülmesi
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. San.
ve Toptan Satış Anonim Şirketi'nin
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. San. ve Toptan Satış Anonim Şirketi'nin
24.01.2014 tarihli, 195653 seri
24.01.2014 tarihli, 195653 seri numaralı, ABEM binası elektrik
numaralı, ABEM binası elektrik
tüketimine ilişkin 22.360,91.TL tutarındaki faturasının ödenmesine,
tüketimine ilişkin 22.360,91.TL
ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
125
MUHASEBE
126
MUHASEBE
127
AKASYA KANSU
128
ADNAN SABAN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat Sanayi Anonim
Şirketi'nin 18.01.2014 tarihli, 322257
seri numaralı, 1040 adet ajanda
basımı karşılığı KDV dahil
7.311,72.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon
Ürünleri İmalat Sanayi Anonim
Şirketi'nin 18.01.2014 tarihli, 322258
seri numaralı, 1020 adet ajanda
basımı karşılığı KDV dahil
6.315,02.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim
Şirketi'nin 18.01.2014 tarihli, 322257 seri numaralı, 1040 adet ajanda
basımı karşılığı KDV dahil 7.311,72.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Gıpta Ofis-Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim
Şirketi'nin 18.01.2014 tarihli, 322258 seri numaralı, 1020 adet ajanda
basımı karşılığı KDV dahil 6.315,02.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
129
.....................
Dosyasının incelenmesi, gereğinin
düşünülmesi
130
AV. RECEP TURNA
131
AV. KAYA YELEK
Eşi F. Nursel Turna tarafından
düzenlenmesi planlanan sergi için
09.06.2014-15.06.2014 tarihleri
arasında ABEM sanat galerisinin
tahsisini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi
Avukat Hakları Merkezi'nin,
Baromuz üyesi Av. ………. 'ın
………… Mahkemesi'nde
yargılanmakta olduğu dosya için
müdafii görevlendirilmesi talepli
dilekçesi doğrultusunda hazırlamış
olduğu raporun değerlendirilmesi
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
…………. vekili Av. ………… tarafından Ankara ……..İcra
Müdürlüğü'nün ……….. sayılı dosyasında hakkında alınan borç
ödemeden aciz belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler sebebiyle
15.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmek üzere, Av.
…………. 'nun Baromuzda kayıtlı olan …………. adresine
Başkanlığımızca gönderilen 23.12.2013 tarihli tebligatın, belirtilen
adresin kapalı ve muhatabın belirtilen adreste bulunmaması sebebiyle
iade edildiği anlaşılmakla, Av. ………….. 'nun Baromuz levhasındaki
büro adresinde bulunup bulunmadığının tespiti için Baro Müdürü Erhan
Fırıncı'nın görevlendirilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz üyesi Av. Recep Turna'nın birinci
dereceden akrabası olması sebebiyle 09.06.2014 - 15.06.2014 tarihleri
arasında düzenlenecek olan sergi için ABEM sanat galerisinin
Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında tahsisine, eser seçimi
konusunda Av. Sema Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması
hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Avukat Hakları Merkezi'nin raporu doğrultusunda, Av. ………. 'ın
yargılanmakta olduğu …………. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ………..
Esas sayılı dosyasını müdafii sıfatı ile takip etmek üzere Av. İhsan
Şahabettin Örsal'ın görevlendirilmesine, yol ve konaklama giderlerinin
Baromuzca karşılanmasına, Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
132
AV. ....................
133
AV. FUNDA BOYRAZ
134
AV. FUNDA BOYRAZ
135
RE'SEN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Ankara ……………. Ceza
Av. …………..'nun…………. tarihli dilekçesi ve ekinde sunduğu
Mahkemesi'nin ……………… günlü,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın …………. tarihli karar
…………… Esas, ………. Karar
düzeltilmesi talepli görüşü doğrultusunda Yargıtay Ceza Genel
sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen
Kurulu'ndaki süreç gözetilerek, ilgilinin Avukatlık Kanunu'nun 5/a,
kararı doğrultusunda hakkında
72.,74 maddelerinin uygulanma ihtimaline binaen, aynı kanunun 71.
yapılacak işlemlere ilişkin olarak
maddesi uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları
sunmuş olduğu 20.01.2014 tarihli
dinlenmek üzere 05.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davet
dilekçenin ve sicil dosyasının
edilmesine,
değerlendirilmesi.
Çocuk Hakları Merkezi'nin, Harun
Çakmak Kız Teknik ve Meslek
Lisesi'nde düzenlemeyi planladıkları Talebin kabulü ile gerekli yazışmaların yapılması ve görevlendirme
çocuk hakları konulu bilgilendirme konusunda Merkez görüşü doğrultusunda hareket edilmesine,
toplantısı hakkındaki dilekçesinin
değerlendirilmesi
Çocuk Hakları Merkezi'nin, çocuk
hakları konusunda düzenlemeyi
Talebin kabulü ile çalıştay konusunda Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu'na ve
planladıkları çalıştay hakkında
mali konular da dahil olmak üzere Av. Sema Güleç Uçakhan’a yetki
taleplerini içeren dilekçesinin
verilmesine,
değerlendirilmesi
Av. Yekta Güngör Özden
Av. Yekta Güngör Özden kütüphanesinin ihtiyacı olduğu tespit edilen
kütüphanesinin ihtiyacı olan süreli
süreli yayınların tedarikine, Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki
yayınların tedariki hususunun
verilmesine,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
136
MUHASEBE
137
RE'SEN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Federal Almanya Büyük Elçiliği Özel Federal Almanya Büyük Elçiliği Özel Okulu'nun,
Okulu'nun, Baromuz Bay ve Bayan 1 - 23.09.2013 tarihli, Bay Voleybol takımı salon sezonluk kira bedeli
voleybol takımlarının antrenman
karşılığı 1.550,00.Avro tutarındaki,
bedeli karşılığı faturalarının ödenmesi 2 - 29.11.2013 tarihli, Bayan Voleybol takımı kasım ayı salon kullanım
hususunun görüşülmesi
bedeli karşılığı 452,48.TL tutarındaki,
3 – 30.12.2013 tarihli Bayan Voleybol takımı aralık ayı salon kullanım
bedeli karşılığı 492,42.TL
tutarındaki faturalarının ödenmesine,
Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
(Av. Orhan Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla)
İcra müdürlüklerinde yaşanan
İcra müdürlüklerinde yaşanan sorunlar hakkında Baromuza ulaşan
sorunlar hakkındaki başvuruların
başvurular ve taleplerin, 23.01.2014 tarihinde Adli Yargı Adalet
değerlendirilmesi
Komisyonu Başkanı ve İcra Müdürlüklerinden sorumlu Cumhuriyet
Savcısı ile görüşme yapacak olan Av. Beyza Elif Cabbar ve Av. İbrahim
Löklüoğlu'na tevdiine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
138
GELİR
İDARESİ
BAŞKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi 1 – Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 7 Nolu Daimi Takdir Komisyonu
ANKARA
VERGİ
DAİRESİ Dairesi Başkanlığı'nın (7 ve 8 Nolu Asil Üyeliklerine Av. Kamil Nadir Sarılkan (Baro Sicil:10642) ve Av.
BAŞKANLIĞI
Daimi Takdir Komisyonları) üç yıl Suat Kıymazaraslan’ın (Baro Sicil:13321), yedek üyeliklerine Av.
(7 ve 8 Nolu Daimi Takdir süre ile görev yapacak iki asıl ve iki Serkan Şahin (Baro Sicil : 19587) ve Av. Yusuf Burak Aslanpınar’ın
Komisyonları)
yedek üyenin belirlenmesi hususu
(Baro Sicil: 19854) atanmalarına,
2 - Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 8 Nolu Daimi Takdir Komisyonu
Asil Üyeliklerine Av. Erol Ergin (Baro Sicil: 17450) ve Av. Yücel
Alaybeyoğlu’nun (Baro Sicil:19332), yedek üyeliklerine Av. Serkan
Güler (Baro Sicil : 19987) ve Av. Bilal Kolbüken’in (Baro Sicil : 20105)
atanmalarına,
3 - Kararın atanan avukatlara ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na
bildirilmesine,
139
...............................
VEKILI AV. ..........................
AV. ...................
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
2013/Ş.304 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Şikayetten vazgeçme nedeniyle Av. ………………… hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
140
Günü: 22/01/2014
1- 03.02.2014 tarihinde Tebligat Hukukundaki Sorular ve Çözüm
Önerileri,
2- 04.02.2014 tarihinde Sır Kavramına Felsefi Bakış,
3- 06.02.2014 tarihinde Sır Kavramına TTK Açısından Bakış,
4- 07.02.2014 tarihinde Sır Kavramına TCK Açısından Bakış,
5- 10.02.2014 tarihinde Sır Kavramının İflas Hukuku Bakımından
Önemi,
6- 11.02.2014 tarihinde Devlet Sırları,
7- 13.02.2014 tarihinde Tıp Hukuku Açısından Sır Kavramı,
8- 18.02.2014 tarihinde Medeni Kanun Bakımından Sır Kavramı ve
Özel Hayatın Gizliliği konulu mesleki eğitim konferanslarının ABEM
konferans salonunda düzenlenmesine, etkinliklerin koordinasyonu
konusunda Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
25.01.2014 tarihinde Baro
25.01.2014 tarihinde Eskişehir'de düzenleneceği bildirilen ödül törenine
BELEDİYESİ
Başkanımız Av. Sema Aksoy'a
Av. Sema Aksoy ile birlikte durumu uygun olan Yönetim Kurulu
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ verilecek ödüle ilişkin davetin
Üyelerinin katılmalarına, yol giderlerinin Baromuz tarafından
değerlendirilmesi
karşılanmasına,
AV. EROL YILMAZ ARAS
Mazeretinin görüşülmesi
Mazeretin kabulüne,
ADLİ YARDIM
Adli Yardım Merkezi'nin 2011/1539 Adli Yardım Merkezi'nin 2011/1539 sayılı dosyasında görevlendirilen
sayılı dosyasında görevlendirilen Av. Av. …………….'ın Ankara …………….Mahkemesi'nin …………….
…………….'ın tevkil yetkisi
esas sayılı dosyası için Av. ………………'e verdiği yetki belgesinin
talebinin görüşülmesi
onaylanmasına,
141
142
143
144
Başkan
Av. Sema
AKSOY
RE'SEN
Şubat ayı içerisinde düzenlenmesi
planlanan etkinlikler
ESİN KÜZECİ
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Günü: 22/01/2014
145
SALİH GÜNER KANAT
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
146
FATİH ARDIÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
147
HİLAL YILDIRIM ARIKAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
148
ŞÜKRİYE DÖNMEZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
149
ŞERİFE KORKMAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
150
BETÜL SÖNMEZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
151
BÜŞRA SEÇİL SARIBAŞ
152
DOĞAN ÖNEN
153
ARZU MERTOL
154
SİNE UZUN
İSTANBUL BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
SAKARYA BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Baro Levhası'na yazılma istemi
155
MERVE SANDAL
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
156
RABİA ERMİŞ
Baro Levhası'na yazılma istemi
157
NACİYE ÖZTÜRK
158
SARA SAKLIYAN
Baromuzdan Kayseri Barosu'na nakil
gitme istemi.
Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil
gitme istemi.
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Kayseri Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Sakarya Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
(Mazeretli)
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :69
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 22/01/2014
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content