close

Enter

Log in using OpenID

9 nisan 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
KONU
NO
NO
1
……….. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
……….. Esas sayısı ile
yürütülmekte olan kovuşturma
dosyalarının ……….. gün ve
……….. Esas sayılı kararı ile
Avukat…………………..
hakkında verilen "tedbir
mahiyetinde işten yasaklama"
kararını bildiren yazısının
değerlendirilmesi.
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
Avukat ………………….. hakkında Çorum …………………..
Ağır Ceza Mahkemesi'nin ………………….. Esas,
………………….. Karar sayılı ………………….. tarihli kararı
ile "görevi kötüye kullanma ve hizmet nedeniyle güveni kötüye
kullanma" suçlarından ikişer kez ayrı ayrı mahkumiyetine karar
verildiği, kararın temyiz edilmeden kesinleştiği, ayrıca ilgilinin
Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun 26.09.2007 tarih,
………………….. sayılı kararı ile Avukatlık Kanunu'nun 72/d
maddesi uyarınca Baromuz levhasından silinmesine karar verildiği
ve halen Baromuz levhasına kayıtlı olmadığı anlaşılmıştır, her ne
kadar ilgilinin yukarıda açıklanan Ağır Ceza Mahkemesi kararı
uyarınca her hangi bir Baro levhasına kayıt yaptırması mümkün
değil ise de, Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
………………….. Esas, ………………….. tarihli tedbir
mahiyetinde işten yasaklanma kararının ilgiliye tebliğine, ayrıca
Yönetim Kurulumuzun …..2014 tarih ……….. sayılı kararının
yerine getirilmesi için Baro Müdürüne görev verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
2
Günü: 09/04/2014
……… DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun ………………….. Esas,
………………….. Esas sayısı ile ………………….. Karar sayılı, ………………….. tarihli Avukat
yürütülmekte olan kovuşturma
…………………..'un meslekten çıkarma cezası ile
dosyalarında, ………………….. cezalandırılmasına dair verilen kararın …………………..
gün, ………………….. Esas ve tarihinde kesinleştiği, söz konusu kararın infaz için Yönetim
………………….. Karar sayılı
Kurulumuza gönderildiği, Yönetim Kurulumuzun
karar ile Avukat
………………….. tarih ………………….. sayılı kararı ile
………………….. hakkında
ilgilinin Avukatlık Kanunu'nun 72/a ve 74. maddeleri uyarınca
verilen "meslekten çıkarma" cezası ruhsatının geri alınarak bir daha yazılmamak üzere Baro
hakkında bilgi veren yazısının
levhasından silinmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
değerlendirilmesi.
Avukat ………………….. hakkında ………………….. tarihinde
bir daha yazılmamak üzere Baro levhasından silinmesine ve
ruhsatının geri alınmasına karar verildiği için, kesinleşmiş olan
meslekten çıkarma cezasının infazına yasal olarak olanak
bulunmadığı anlaşılmıştır. Kararın ilgiliye ve UYAP'a işlenmek
üzere Adalet Bakanlığı'na, gerekli diğer kurum ve kuruluşlara
bildirilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
3
Günü: 09/04/2014
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
………………….. Esas sayısı ile
yürütülmekte olan kovuşturma
dosyalarında, …………………..
gün ve ………………….. Esas,
………………….. Karar sayılı
karar ile Avukat ……………..
hakkında verilen "9 ay süre ile
işten çıkarma" cezası hakkında
bilgi veren yazısının
değerlendirilmesi.
AVUKAT ………………….
Avukat ………………'un, kardeşi
Avukat …………………. 'ın
rahatsızlığı sebebiyle mesleki
faaliyetine ara verdiğini bildiren
dilekçesinin ve Ankara
…………………Ağır Ceza
Mahkemesi'nin Avukat
…………………. 'ın UYAP
sistemine kayıtlı adresine
ulaşılamadığını bildiren yazısının
değerlendirilmesi.
4
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ………………….. 'nun Yönetim Kurulumuzun
………………….. tarih ………………….. sayılı kararı ile
Avukatlık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca Baromuz
levhasından silindiği ve halen Baromuz levhasına kayıtlı olmadığı,
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın …………………..
Esas, ………………….. Karar sayılı ………………….. tarihli
kararı ile 9 ay süre ile işten çıkarma cezası verildiği, bu kararın
14.03.2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla, ilgilinin her hangi
bir baro levhasına kayıt için başvurduğu tarihten itibaren kararın
infazına,
Avukat …………………. 'un 08.04.2014 tarih, …………. gelen
evrak sayılı dilekçesi ile kardeşi olduğunu beyan ettiği Avukat
…………….'ın özürlü ölçüsünde rahatsız olduğunu ve mesleki
faaliyetine ara verdiğini bildirdiği görülmekle, Avukatlık
Kanunu'nun 5/h maddesi uyarınca Avukat …………….'ın
avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya
akılca malul olup olmadığı konusunda ilgili avukattan yazılı bilgi
ve var ise hastane raporlarının istenmesine, gelecek yazı cevabına
göre konunun yeniden görüşülmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
5
6
Günü: 09/04/2014
ANKARA ……………
ÇOCUK AĞIR CEZA
MAHKEMESİ
Ankara ………… Çocuk Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın,
mahkemelerinde görülmekte olan
………….. Esas sayılı
dosyalarının duruşmalarına iki kez
mazeretsiz olarak katılmayan
Avukat …………… hakkındaki
yazısının değerlendirilmesi.
……….. AVUKAT …………..
7
Avukat …………..'ın ,
müvekkilesi avukat katibi
…………..'nun Baromuz katip
kütüğünden silinmesine yönelik
………… gün ve ……….. sayılı
Yönetim Kurulu kararına ilişkin
itirazlarını içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
………….. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin, hakim …………..
'ın Baromuz üyesi Avukat
………………. hakkındaki
dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
……… ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat …………………. 'a Ankara …. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi'nin …………. Esas sayılı dosyasına ait 6. ve 7. celse
tutanakları ile Başkanlığımıza hitaben yazmış olduğu yazıya karşı
beyanının yazılı olarak istenmesine, verilen süre içinde bu yazıya
cevap verilmemesi halinde, Ankara …….. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi'nin …………. Esas sayılı davasının 29.04.2014
tarihinde yapılacak duruşmasına CMK Merkezinden müdafi
atanmasına, kararın Ankara ……... Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesi'ne bildirilmesine,
………….'nun her hangi bir avukatın yanında katip olarak çalışma
talebi bulunmadığı, dilekçenin sadece daha önce alınmış katip
kütüğünden silme kararına itiraz olduğu anlaşılmakla, itirazın
reddine,
…………… Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısı ekindeki tüm
belgelerin incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk
Müşavirliği'ne gönderilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
8
9
Günü: 09/04/2014
RE'SEN
54018
AVUKAT TUNA PEKER
10
54057
T.C.
SİNCAN CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI
11
53898
AVUKAT HİLAL BERBER
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Avukat …………'ın sanık sıfatıyla
yargılanmakta olduğu Ankara
…….. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
……….. Esas sayılı dosyasına
müdafi atanmasına ilişkin
………… gün ve ……… sayılı
Yönetim Kurulu kararının yeniden
değerlendirilmesi.
Avukat Tuna Peker'in, atanmış
olduğu staj kurulu üyeliği
görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
T.C. Sincan Cumhuriyet
Başsavcılığı İdari İşler
Müdürlüğü'nün, Sincan adliyesi
önbürosunda kullanılan sıramatik
sisteminin yenilenmesi için
Turuncu Holding A.Ş. firmasından
aldıkları fiyat teklifini bildiren
yazısının değerlendirilmesi.
Avukat Hilal Berber'in Baromuz
vasi kütüğünde görev alma talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ……………. sanık sıfatıyla yargılanmakta olduğu
Ankara…….. Ağır Ceza Mahkemesi'nin………. Esas sayılı
dosyasına daha önce müdafi olarak atanan Avukat Doğan Erkan'ın
görevinin sonlandırılmasına, bu dosyaya başka bir müdafii
atanması için Avukat Hakları Merkezi'ne görev verilmesine,
Bilgi edinildi,
Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'nün
yazısında belirtilen ve avukat önceliği uygulanmasına yönelik
ekipman ve yazılımların TBB ile barokart anlaşması olan Turuncu
Holding A.Ş.'ye yaptırılacağı anlaşılmakla bu ekipman ve
yazılımın Türkiye Barolar Birliği tarafından yaptırılması için
Türkiye Barolar Birliği'ne yazı yazılmasına, konunun takibi için
Avukat Orhan Şimşek'e görev verilmesine,
Talebin kabulüne, Avukat Hilal Berber'in Baromuz vasi kütüğüne
isminin eklenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
12
53845
Günü: 09/04/2014
STJ. AV. MUHAMMET SIDDIK
SAMİ KARABIYIK
13
53509
MİNE SARIYAL
REZZAN ÖZATA
14
53944
HASAN SANVER
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
23340 staj sicil numaralı Stajyer
Avukat Muhammet Sıddık Sami
Karabıyık'ın, devam etmekte olan
stajını Konya Barosu'nda
tamamlayacak olması sebebiyle,
ödemiş olduğu staj kaydiyesi
miktarından artan bedelin tarafına
iadesini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Düzenlemeyi planladıkları resim
sergisi için ABEM Sanat
Galerisinin Ekim 2014 - Nisan
2015 tarihleri arasında uygun olan
bir dönemde tahsisini talep eden
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Sarar İlkokulu Müdürlüğü'nün,
düzenlemeyi planladıkları yıl sonu
resim sergisi için 28 Mayıs - 1
Haziran 2014 tarihleri arasında
ABEM sanat galerisinin tahsisini
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanması ve iadesi için
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Mine Sarıyal ve Rezzan Özata tarafından yapılacak olan resim
sergisi için ABEM sanat galerisinin günlük 75,00.TL+KDV bedel
ve Baromuzca seçilecek bir eser karşılığında 13-19 Ekim 2014
tarihleri arasında tahsisine, eser seçimi konusunda Avukat Sema
Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
Sarar İlkokulu yıl sonu resim sergisinin çocuklar tarafından
yapılan resimlerin sergisi olduğu anlaşılmakla, 28 Mayıs 2014 ile
1 Haziran 2014 tarihlerinde ABEM sanat galerisinin bedelsiz
olarak Sarar İlkokulu'na tahsisine, sözleşme imzalanması
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
15
Günü: 09/04/2014
AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN İnternet Haftası kapsamında
İnternet Haftası kapsamında 12.04.2014 tarihinde ABEM
12.04.2014 tarihinde ABEM'de
konferans salonunda etkinlik düzenlenmesine, etkinliğin
düzenlenecek olan etkinliklerin
koordinasyonu konusunda Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
değerlendirilmesi.
verilmesine,
AVUKAT SAMİ SAYGIN
Gölbaşı Sosyal Tesisi'ne su kuyusu Gölbaşı Sosyal Tesisi'ne su kuyusu yaptırılması için ihale
YAZICIOĞLU
yaptırılması hususunun
açılmasına, ihale şartlarının belirlenmesi hususunda Avukat Sami
görüşülmesi.
Saygın Yazıcıoğlu'na yetki verilmesine,
RE'SEN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zafer
Çocuk Bayramı kapsamında
Parkı'nda kutlama etkinlikleri düzenlenmesine, etkinliklerin
düzenlenecek olan etkinliklerin
koordinasyonu konusunda Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'na,
değerlendirilmesi.
mali konularda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a görev
verilmesine, kutlamalar için gereken izinlerin alınması yönünde
Baro Müdürüne görev verilmesine,
RE'SEN
Baro albümü için yeniden ihaleye Daha önce Baro albümünün yapım işini ihale ile alan firmanın
çıkılması hususunun görüşülmesi, bugüne kadar hiçbir iş yapmadığı, yazılı ve sözlü uyarılara rağmen
tasarımına dahi başlamadığı anlaşılmakla, Ankara Barosu 2014
Baro Levhası basım işi için yeniden ihale açılmasına,
RE'SEN
K.K.K. 2. Kolordu Komutanlığı 2. K.K.K. 2. Kolordu Komutanlığı 2. Kolordu Askeri Savcılığı'nın
Kolordu Askeri Savcılığı'nın CMK Avukat ……………..'ün CMK görevlendirmesine karşılık
görevlendirmelerine ilişkin
Yönetmelik gereği talimat işlemini yapan mahkeme ücretinin
ücretleri ödememesi hakkında dava yarısının ödenmesi gerektiği halde soruşturma ücretinin yarısının
açılması hususunun görüşülmesi. ödenmesi yönünde işlem tesis edildiği anlaşılmakla, hukuka aykırı
bu işlemin iptali için dava açılmasına, Hukuk Müşavirliği'ne yetki
verilmesine,
16
17
18
19
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
20
Günü: 09/04/2014
AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN Amerikan Barolar Birliği'nin
avukatlık tarihine ilişkin kitabının
tercümesinin yaptırılması, telif
haklarının alınarak yayınlanması
hususunun görüşülmesi.
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
………..Derneği Adına …………,
……………. 'nin Avukat
………………… hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
……………….'in Avukat
………………. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
…………….. 'in Avukat
……………… hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
…………Vekili Avukat
………………….'nun Avukat
………………. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Avukat ………………. 'in Avukat
……………. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
21
22
23
24
25
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Amerikan Barolar Birliği'nin avukatlık tarihine ilişkin kitabının
basım, çeviri ve telif hakkı bedelleri konusunda araştırma yaparak,
Yönetim Kurulunu bilgilendirmek üzere Avukat Gökhan
Candoğan'ın görevlendirilmesine,
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ……………… hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına,
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
26
112-İŞL-13-380
27
112-İşl-13-442
28
112-İşl-14-38
29
112-İşl-14-84
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M ………….. Hukuk Avukat ……………… hakkında işlem yapılmasına yer
(Av……………) Sayılı Avukat
olmadığına,
…………..hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M ………….. Hukuk
Avukat …………. ve Avukat ………… haklarında ayrı ayrı işlem
(………….. Ağır Ceza
yapılmasına yer olmadığına,
Mahkemesi) sayılı Avukat
…………, Avukat…………..)
hakkındaki yazısının görüşülmesi
………………. 'ün Avukat
Verilen süreye ve tebligata rağmen avans yatırılmadığından
……………. hakkındaki
Avukat ………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M………….. Genel Avukat …………………. hakkında işlem yapılmasına yer
Hükümler (…………..) sayılı
olmadığına,
Avukat ………………. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
30
Günü: 09/04/2014
112-İşl-14-92
31
………………. 'ın Avukat
……………. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………………. 'nun Avukat
……………. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/855
sayılı dosyasında talepçi Ö.T.'ın
Adli Yardım Kurulu kararına
itirazı hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/638
sayılı dosyasında talepçi A.B.'ın
Adli Yardım Kurulu kararına
itirazı hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/825
sayılı dosyasında talepçi A.D.’in
Adli Yardım Kurulu kararına
itirazı hususunun görüşülmesi
21500 Staj sicil sayılı Stj.Av.Ömer
TÜNEL'in askerlik nedeniyle
dondurduğu stajına kaldığı yerden
devamı istemi
112-İşl-14-124
32
ADLİ YARDIM MERKEZİ
33
ADLİ YARDIM MERKEZİ
34
ADLİ YARDIM MERKEZİ
35
STJ.AV.ÖMER TÜNEL
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/855 sayılı dosyasında talepçi
Ö.T.'ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik ve
hukuki yarar yokluğu nedeniyle istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/638 sayılı dosyasında talepçi
A.B.'ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar
yokluğu nedeniyle istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/825 sayılı dosyasında talepçi
A.D.’in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar
yokluğu nedeniyle istişaren reddine,
21500 Staj sicil sayılı Stj.Av.Ömer TÜNEL'in terhis belgesinden
31.03.2014 tarihinde terhis olduğu, terhis tarihinden itibaren 1 ay
geçmediği anlaşılmakla, askerlik nedeniyle dondurduğu stajına
kaldığı yerden devamına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
36
STJ. AV. …………..
37
STJ. AV. …………..
38
STJ. AV. …………..
39
STJ. AV. …………..
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………….Staj sicil sayılı
………….'ın stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle
1 hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
………….Staj sicil sayılı
………….'un stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle
8 hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
………….Staj sicil sayılı
…………. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle
6 hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
………….Staj sicil sayılı
………….'nin stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle
3 hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
Staj kurulunun görüşü doğrultunda ve TBB Staj Yönetmeliğinin
28., Ankara Barosu Staj İç Kurulu Yönetmeliğinin 18. maddesi
uyarınca ………… Staj sicil sayılı ………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 hafta uzatılmasına, uzama
süresi tamamlandıktan sonra mülakata alınmasına,
Staj kurulunun görüşü doğrultunda ve TBB Staj Yönetmeliğinin
28., Ankara Barosu Staj İç Kurulu Yönetmeliğinin 18. maddesi
uyarınca ………… Staj sicil sayılı ………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 8 hafta uzatılmasına, uzama
süresi tamamlandıktan sonra mülakata alınmasına,
Staj kurulunun görüşü doğrultunda ve TBB Staj Yönetmeliğinin
28., Ankara Barosu Staj İç Kurulu Yönetmeliğinin 18. maddesi
uyarınca ………… Staj sicil sayılı ………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 6 hafta uzatılmasına, uzama
süresi tamamlandıktan sonra mülakata alınmasına,
Staj kurulunun görüşü doğrultunda ve TBB Staj Yönetmeliğinin
28., Ankara Barosu Staj İç Kurulu Yönetmeliğinin 18. maddesi
uyarınca ………… Staj sicil sayılı ………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 hafta uzatılmasına, uzama
süresi tamamlandıktan sonra mülakata alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
40
STJ. AV. …………..
41
STJ. AV. …………..
42
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
………….Staj sicil sayılı
………….'nın stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle
24 hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
Dosyasının incelenmesi, gereğinin
düşünülmesi.
SDD Bilgisayar Yazılım
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin, 01.04.2014
tarihli, 909443 seri numaralı, Mart
ayı Baronet IVR Robot Kullanım
Ücreti ve arama ücretleri bedeli
karşılığı KDV dahil 3.664,55.TL.
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj kurulunun görüşü doğrultunda ve TBB Staj Yönetmeliğinin
28., Ankara Barosu Staj İç Kurulu Yönetmeliğinin 18. maddesi
uyarınca ………… Staj sicil sayılı ………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 24 hafta uzatılmasına, uzama
süresi tamamlandıktan sonra mülakata alınmasına,
Stajyer Avukat ………….'in staj dosyasındaki tüm eksiklikleri
giderdiği, staj süresini tamamladığı, sadece staj bitimindeki
görüşmeye girmediği anlaşılmakla, Yönetim Kurulumuzun
………….tarih, ……… sayılı kararından dönülerek ilgilinin
görüşmeye alınması için Staj Kurulu Başkanlığı'na ve ilgiliye
yazılı bilgi verilmesine,
SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin, 01.04.2014 tarihli, 909443 seri numaralı, Mart ayı
Baronet IVR Robot Kullanım Ücreti ve arama ücretleri bedeli
karşılığı KDV dahil 3.664,55.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
43
Günü: 09/04/2014
MUHASEBE
44
45
46
47
48
49
50
53546
53681
53889
53719
53975
53976
53612
ÖZGE YÜKSEL
İSA ATASOY
ELİF BULDUK
ÇAĞRI SERİN
ÖMER DEMİR
ŞÜKRAN DOĞAN
ERDAL ERCAN
51
53748
BARIŞ KILIÇOĞLU
52
53674
DİDEM KİLİSLİOĞLU
53
53862
EZGİ GÜNAL
54
11653
METEHAN COŞKUN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Mutlucell İletişim Hizmetleri
A.Ş.'nin 01.04.2014 günlü, 13577
Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.04.2014 günlü, 13577
seri numaralı, mart ayı hizmet
seri numaralı, mart ayı hizmet bedeli karşılığı KDV dahil
bedeli karşılığı KDV dahil
10.980,45.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
10.980,45.TL. tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Kahramanmaraş Barosu'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kahramanmaraş
suretiyle Levha'ya yazma kararı Barosu'na gönderilmesine,
Ordu Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Ordu Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Van Barosu'nun Nakil suretiyle
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Van Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
55
56
57
39566
11640
13295
TUNCAY TOSUN
HASAN POLAT
ÖZLEM BURDURLU
58
30985
HİDAYET ERTURUN
59
9526
HATİCE KÜBRA YAMAN
60
11667
HATİCE KÜBRA OKUMUŞ
61
8105
NECDET BASA
62
6694
SILA DEVELİ
63
50
EDA OKUR
64
12970
GAMZE KILINÇ
65
7742
FATIMA BETÜL KOYUNCU
66
67
51744
52078
DERYA AYDIN
HASAN ALP
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
51235
52479
51783
51258
51244
52331
51784
52103
51141
51751
52115
51865
51137
52607
51146
51972
52606
52113
52104
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Günü: 09/04/2014
AYDIN EBRAR GÜNAL
NURDAN KIR
EMRE YILDIRIM
MEMİŞ MERT PEHLİVAN
SEMİHA SERDAROĞLU
HİLAL TOPCU
ATIL KARADUMAN
MERVEYÜCEL
ÖZGÜR ERASLAN
FESİH KAYA
KEMALETTİN ÖZTÜRK
TALAT EREN ERDOĞAN
HALİL ODABAŞI
HANDE EVSEN
HAYRULLAH DEMİR
RECEP DOĞAN
DOĞUKAN KOZAN
MURAT HOTARLIOĞLU
AHMET RASİM ÜNAL
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
52303
51782
51482
51479
50165
52578
52600
51781
51971
50973
53589
FATİH GÖKTUĞ YILDIZ
HAKAN KURT
ALPEREN AKARSLAN
SÜLEYMAN CAN KOCA
ÖMER KÜÇÜK
SALİHA ŞEYMA BOZDEMİR
MİNE BORA
ŞAHİN ŞAHİNCİ
FATMA ARSLAN
HAMİDE EBRU YAVİÇ
MUSTAFA BATUHAN YILDIZ
98
53185
GİZEM SAYAR
99
54076
MEHMET BURAK ŞEN
100
101
102
52575
54017
52520
FARUKAKSOY
GÜLAY YILMAZ
AKAY SAYILIR
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Baromuzdan İstanbul Barosu'na
nakil gitme istemi.
Baromuzdan Muğla Barosu'na
nakil gitme istemi.
Eski: Özgür Salman (13422),
Yeni: Zühra Karahan Çevik
(21762)
Baro Levhası'na yazılma istemi
Baro Levhası'na yazılma istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Muğla Barosu'na
gönderilmesine,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
talebinin kabulüne,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
103
53849
HÜSEYİN DOĞAN
104
52224
ERDAL DAYIOĞLU
105
50942
HÜSEYİN SİPAHİOĞLU
106
53622
SERKAN OĞUZHAN
107
53677
İHSAN YILDIRIM
108
53673
KANSU KARA
109
53899
AFİYET ALDEMİR
110
NURDAN KÜÇÜKKONYALI
111
54020
FERHATTANSEL
112
54051
GÖKHAN EMRE ALBAY
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
İstanbul Barosu'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
Antalya Barosu'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına
yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına
yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
113
54050
Günü: 09/04/2014
ASIM KADİR İŞYAPAN
114
AVUKAT MELTEM DAĞAŞAN
115
RE'SEN
116
T.C. YARGITAY BİRİNCİ
BAŞKANLIĞI
117
AVUKAT MEHMET SAVAŞ
ÖZDAĞ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Avukat Meltem Dağaşan'ın CMK
Merkezi Üyesi olarak atanması
hususunun görüşülmesi
MySYS firması ile yapılan
sözleşmenin değerlendirilmesi
hususu
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Avukat Meltem Dağaşan'ın (Baro Sicil:13637) CMK Merkezi
Üyesi olarak atanmasına, kararın ilgiliye ve merkez başkanlığına
bildirilmesine,
MySYS firması ile yapılan sözleşmenin tamamlanıp
tamamlanmadığının alınan program ve donanımın çalışıp
çalışmadığının ivedi olarak tespiti ile gerekli görülmesi halinde
sözleşmenin feshi için Hukuk Müşavirliği'ne görev verilmesine,
Yargıtay Başkanlığı 2015-2019
10.05.2014 tarihinde düzenlenecek olan Yargıtay Başkanlığı
Stratejik Planı Hazırlık Çalıştayı'na 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Çalıştayı'na Baromuzu
ilişkin davet yazısının
temsilen katılmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Gökhan
değerlendirilmesi
Candoğan ve Avukat İbrahim Löklüoğlu'nun
görevlendirilmelerine, Baromuzun ilgili bütün kurul, komisyon ve
merkezlerine çalıştay hakkında görüşlerini sunmaları için yazı
yazılmasına,
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından 22.04.2014 tarihinde
22.04.2014 tarihinde ABEM'de
düzenlenecek olan "Basın İş Kanunu Tasarısının Getirdiği
"Basın İş Kanunu Tasarısının
Düzenlemeler" konulu panel için ABEM konferans salonunun
Getirdiği Düzenlemeler" konulu
tahsisine, etkinliğin koordinasyonu konusunda Avukat Erol
panel düzenlenmesi hususunun
Yılmaz Aras'a yetki verilmesine,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :82
Günü: 09/04/2014
118
İKTİSADİ İŞLETME
119
MUHASEBE
120
AVUKAT SEMA AKSOY
121
GAZİ SARI
122
MEHMET ZELKİFLİ YILDIRIM
123
İBRAHİM BELEN
İktisadi İşletme bünyesinde
personel istihdamı hususunun
görüşülmesi
Baro birimlerinde kullanılmak
üzere A4 kağıt alınmasına ilişkin
tekliflerin değerlendirilmesi
09.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına
ilişkin mazeretinin
değerlendirilmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Zihni Yılmaz'ın ABEM'de İktisadi İşletme bünyesinde garson
olarak ………...TL brüt ücret ile 11 aylık sözleşme yapılarak
istihdam edilmesine,
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
5,43.TL+KDV bedel ile en uygun teklifi veren Millet Müh. Taah.
San. Tic. Ltd. Şti'nden 2500 paket A4 fotokopi kağıdı alınmasına,
Mazeretin kabulüne,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content