close

Enter

Log in using OpenID

APLIKACIJA ZA PROJEKTE

embedDownload
RAZVOJNO PODRUČJE KRIVAJA
PROJEKAT PODRŠKE POLJOPRIVREDI 2013
APLIKACIJA ZA PROJEKTE
1. OPĆI PODACI O ORGANIZACIJI
Adresa
Udruženje proizvoĎača mlijeka „Romanija“
Sokolac
Sokolac 71 350 Omladinska broj 1
Odgovorno lice
Obradović Dragomir
Osobe odgovorne za finansije u
Organizaciji
Telefon/fax
Obradović Dragomir
Web/mail
__
Broj rješenja o registraciji organizacije
BROJ:RU -3/02
Identifikacijski broj organizacije
(ako postoji)
Naziv i sjedište banke
4401593980005
Puni naziv organizacije
057/480-765
NLB Razvojna Banka AD Filijala Sokolac
ul. Cara Lazara bb
Broj banke
562-012-3-0000028-12
Broj računa u banci
Godina osnivanja organizacije
562-001-00000855-15
15.12.2001. godine
Tip organizacije (vrsta pravnog statusa:
udruženje, fondacija, zadruga ili drugo)
Broj uposlenika na puno radno vrijeme
Udruženje
Broj uposlenika na ugovor ili kraće radno vr.
Nijedan
Broj volontera u organizaciji
24 volontera
Godišnji budžet za 2012. godinu
2000 KM
Izvori finansiranja u prošloj godini
Članarina i Opština Sokolac
Organizacija posjeduje strateški plan za koji
period
Godišnji plan rada za 2013. godinu
Nijedan
World Vision – Aplikacija za projekte poljoprivrede razvojnog područja Krivaja
2. PODACI O PROJEKTU
Naziv projekta
„Nabavka Laktofriza“
Vrijeme-rok implementacije
Od marta 2013. godine do juna 2013.
godine
BiH-Republika Srpska-Opština Sokolac
Lokacija
Nosilac projekta
Partneri na projektu
Udrženje proizvođača mlijeka
„Romanija“ Sokolac
Opština Sokolac
3. SAŽETAK PROJEKTA
Opština Sokolac je brdsko planinsko područje koje se nalazi ispod planine
Romanije.Prirodni uslovi su povoljni za razvoj poljoprivrede i stočarstva. U prijeratnom
periodu ova regija je bila veoma poznata kao područje sa razvijenim stočarstvom i
proizvodnjom visokokvalitetnog mlijeka. Taj kvalitet se održao do dana današnjeg.
Od ukupne teritorije Opštine Sokolac poljoprivredno zemljište zauzima površinu od
32.477 hektara u okviru kojeg se pod livadama i pašnjacima nalazi 6/7 (28.148 ha), a
pod oranicama i voćnjacima 1/7 (4.326ha). Za 70% stanovništva opštine egzistencija je
vezana za poljoprivrednu proizvodnju. Naš projekat se odnosi na nabavku laktofriza.
Jedan od najvažnijih logističkih aspekata u mljekarstvu je prikupljanje mlijeka od
poljoprivrednika za isporuku, preradu i distribuciju centrima. Na opštini Sokolac postoji
organizovan otkup mlijeka. Proizvodnja mlijeka na našoj opštini je osnovni izvor prihoda
mnogim porodicama, od kojih je većina nezaposlena i roditelji su maloljetne djece.
Nabavkom laktofriza bi se riješio problem čuvanja kvalitetnog i bakteriološki ispravnog
mlijeka. Partnerska institucija na ovom projektu će biti Opština Sokolac koja je uložila
ogroman napor za regulisanje ranijeg problema otkupa mlijeka od individualnih
domaćinstava. Zahvaljujući proaktivnoj politici opštinskih vlasti, osnovan je partnerski
odnos izmeĎu individualnih proizvoĎača mlijeka i mljekara „Milkos“ d.d Sarajevo i
„PaĎeni“ d.o.o Bileća. Implementacijom ovog projekta bi se povećala proizvodnja mlijeka
što bi dovelo do povećanja ekonomskih prihoda krajnjih korisnika. Ukupan budžet ovog
projekta je 10. 380,00 KM.
4. OPIS PROBLEMA
Proizvodnja mlijeka na našoj opštini se zasniva na individualnim domaćinstvima.
Osnovan je partnerski odnos izmeĎu individualnih proizvoĎača mlijeka i mljekara
„Milkos“ d.d Sarajevo i „PaĎeni“ d.o.o Bileća. Važna je činjenica da Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pruža podsticaje za
proizvodnju mlijeka i da Opština Sokolac predviĎa podsticaje za sve proizvoĎače mlijeka
sa ovog područija. S obzirom da postoje nedostaci u otkupnoj mreži mlijeka, tj. manjak
laktofriza, njihovom nabavkom bi se otklonio ovaj problem. Novi laktofrizi bi bili locirani u
predjelima gdje ranije nije bio organizovan otkup mlijeka. Strategijom razvoja Opštine
Sokolac za 2013-2020 koja je u skladu sa Strategijom razvoja poljoprivrede u Republici
Srpskoj prepoznaje se važnost stočarstva kao načina oživljavanja nerazvijenih dijelova
Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, s posebnim akcentom na proizvodnju mlijeka.
World Vision – Aplikacija za projekte poljoprivrede razvojnog područja Krivaja
5. CILJ PROJEKTA
Cilj projekta je povećanje prihoda porodica sa troje ili više maloljetne djece, kojima je
osnovni izvor prihoda proizvodnja mlijeka. Nabavkom 2 laktofriza kapaciteta od 200
litara, koji će biti u vlasništvu Udruženja proizvoĎača mlijeka „Romanija“ Sokolac, bi se
omogućilo skladištenje veće količine mlijeka, da bi se ekonomski aktivirale višečlane
porodice koje se bave poljoprivredom, čime bi se osigurali bolji uslovi za život njihove
djece. Na taj način bi se djelimično otklonili nedostaci, koji se ogledaju u nedovoljnoj
pokrivenosti otkupa mlijeka na područiju opštine. Implementacijom ovog projekta se
očekuje da će se u narednoj godini proizvodnja mlijeka povećati do 15%.
6. OPIS AKTIVNOSTI
1) Mart 2013. godine prikupljanje ponuda za nabavku 2 laktofriza
Po dobijenim sredstvima Udruženje proizvoĎača mlijeka „Romanija“ Sokolac će
prikupiti ponude od tri različita ponuĎača. Na taj način će se obezbjediti
pravedna i aktivna konkurencija. Nakon uvida u tri različite ponude, naše
udruženje će izabrati najpovoljnijeg ponuĎača od kojeg će izvršiti nabavku.
2) April 2013. godine nabavka samih ureĎaja
Sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuĎačem
3) April/Maj 2013. godine opremanje dvije otkupne stanice
Otkupna stanica za mlijeko služi u prvom redu da se što sigurnije skladišti
mlijeko do njegovog preuzimanja od strane mljekarske industrije.
4) Jun 2013. edukacija krajnjih korisnika laktofriza
Edukator će održati predavanja na dvije različite lokacije. Edukacija je
namjenjena krajnjim korisnicima, tj. pripadnicima primarnih i sekundarnih ciljnih
grupa.
5) Jun 2013. godine podjela laktofriza krajnim korisnicima
Prilikom izbora vodiće se računa da to budu porodice koje se isključivo bave
poljoprivredom kao svojom osnovnom životnom djelatnošću i kojima je to
osnovni izvor prihoda, a koji su pri tome roditelji troje ili više djece.
World Vision – Aplikacija za projekte poljoprivrede razvojnog područja Krivaja
7.REZULTATI PROJEKTA
1)
2)
3)
4)
5)
Nabavka 2 laktofriza
Opremanje dvije otkupne stanice
Povećanje proizvodnje mlijeka
Smanjenje nezaposlenosti
Povećanje prihoda višečlanih porodica
8.KORISNICI PROJEKTA
Primarne ciljne grupe su višečlane porodice koje se bave poljoprivredom, dok su
sekundarne ciljne grupe porodice koje žive u njihovoj neposrednoj blizini, a takoĎe su
proizvoĎači mlijeka. Nabavkom laktofriza će se omogućiti skladištenje veće količine
mlijeka, i samim tim doći će do veće proizvodnje mlijeka i povećanja prihoda primarnih i
sekundarnih ciljnih grupa.
9. POTREBNI RESURSI
Potrebni resursi za sprovoĎenje ovog projekta su:
Finansijski:
Ljudski:
Fizički:
World Vision, Opština Sokolac i Udruženje proizvoĎača mlijeka
„Romanija“ Sokolac,
Koordinator projekta, asistent koordinatora i edukator,
Nabavka dva laktofriza, opremanje otkupnih stanica-dvije prostorije.
10. MJERE USPJEŠNOSTI I STEPEN REALIZACIJE



svakodnevnevnom saradnjom sa krajnjim korisnicima i ciljnim grupama pratiće
se implementacija i uspješnost projekta,
edukator će podnositi izvještaj koordinatoru projekta o realizaciji obuke,
uvidom u mjesečnu evidenciju koju vodi otkupljivač mlijeka ustanoviće se koliko
je procentualno došlo do povećanja proizvodnje mlijeka.
11. ORGANIZACIJSKI PROFIL
Koordinator ovog projekta će biti Dragomir Obradović koji je predsjednik Udruženja
proizvoĎača mlijeka „Romanija“ Sokolac. Asistent koordinatora će biti Slaviša Knežević
poljoprivredni inžinjer i edukator na projektu Veljko Krsmanović koji je diplomirani
ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti proizvodnje i otkupa mlijeka.
Udruženje proizvoĎača mlijeka „Romanija“ Sokolac osnovano je 15.12.2001. godine.
Formirano je od strane proizvoĎača mlijeka sa područja Opštine Sokolac, koji ukupno
isporuče 1 100 000 litara mlijeka godišnje. Udruženje je osnovano u želji da se kreira
dugoročna i održiva strategija unapreĎenja sektora proizvodnje sirovog mlijeka, kroz
udruživanje svih proizvoĎača. Glavni cilj udruženja je kontinuirani rad na povećanju
World Vision – Aplikacija za projekte poljoprivrede razvojnog područja Krivaja
proizvodnje kvalitetnog mlijeka. Rad udruženja je usmjeren na unapreĎenje
konkuretnosti sektora proizvodnje sirovog mlijeka, stalno praćenje i indukovanje
zajedničkih potreba i problema proizvoĎača sirovog mlijeka, te da informiše proizvoĎače
o podsticajnim sredstvima.
Neke od realizovanih aktivnosti udruženja su učešće na poljoprivrednim sajmovima,
edukacije na temu povećanja kvaliteta mlijeka i učešće na projektu nabavke muznih grla.
12. ANEKSI
ANEKS 1.
ANEKS 2.
ANEKS 3.
ANEKS 4.
Logički okvir
Plan aktivnosti
Excel budžet
Pismo namjere Opština Sokolac
DA
DA
DA
DA
13. NARATIVNI OPIS BUDŽETA
A1) Predsednik udruženja koordinira projektom (organizuje sastanke, prati
implementaciju projektnih aktivnosti, radi mjesečne izvještaje, prikuplja ponude od
tri različita ponuĎača kako bi se osigurala pravedna i aktivna konkurencija)
A2) Asistent koordinatora pomaže koordinatoru pri implementaciji projektnih aktivnosti
A3) Edukator projekta obučava krajnje korisnike o načinu korišćenja i upotrebe
laktofriza
B1)
B2)
B3)
B4)
Po primljenim ponudama
Nabavka laktofriza
Opremanje otkupnih stanica
Edukator će održati predavanje na kojem će obučiti krajnje korisnike o načinu
korišćenja laktofriza. Planirane su ukupno dvije edukacije na različitim lokacijama
B5) Raspodjela ureĎaja
C1) Trošak za telefon neophodan je zbog telefonskih razgovora sa edukatorom i
partnerima na projektu
C2) Trošak interneta neophodan je zbog komunikacije i slanja izvještaja elektronskim
putem
C3) Trošak struje i vode neophodan je za rad kako osoblju tako i učesnicima projekta
World Vision – Aplikacija za projekte poljoprivrede razvojnog područja Krivaja
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content