close

Enter

Log in using OpenID

3. DODATNA NASTAVA 1/5 Aktivnost, program i/ili

embedDownload
3. DODATNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
3.1. HRVATSKI JEZIIK
- upoznavanje s vrednotama jezika
- njegovanje hrvatskoga književnog jezika
- proširivanje znanja
- uspješnost na različitim razinama natjecanja
Učenici prvog razreda
Ljiljana Centrih-Lovrić, prof. hrvatskog jezika i bibliotekar i učenici
Nositelj programa :
- motivira učenike za dodatnu nastavu
- upućuje ih na načine korištenja knjižne i neknjižne građe, dogovara s
učenicima plan i način rada
- organizira individualni i grupni rad s učenicima motiviranim za dodatnu
nastavu iz hrvatskoga jezika
- nastava se realizira proširivanjem temeljnog znanja iz područja sintakse
(sintagma, rečenično ustrojstvo... i ostalo gradivo prvog razreda) korištenjem
dodatne odgovarajuće literature:
- pravopis (paralelna analiza pravopisa različitih autora: Babić-FinkaMoguš, Matičin pravopis)
- gramatike više autora (Težak-Babić, Hrvatska gramatika grupe autora,
autora Pranjkovića i Silića)
- jezični priručnici (Jezični savjetnik)
- udžbenici različitih autora – usporedna analiza (Pranjković, DujmovićMarkusi)
- upoznavanje s poviješću hrvatskoga jezika 19. i 20. stoljeća
- učenicima omogućuje i usustavljivanje znanja iz prethodnih razreda,
rješavanje i analizu testova s ranijih natjecanja
- tijekom nastavne godine, ovisno o uspješnosti na pojedinim razinama
natjecanja
- do školskog natjecanja – jedan sat tjedno
- za županijsko natjecanje – dva sata tjedno
- za državno natjecanje – tri i više sati prema potrebi i mogućnostima učenika
Udžbenici i priručnici prema potrebi (ako ih učenici sami ne posjeduju ili ih u
školskoj knjižnici nema dovoljno za individualni rad).
Održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme.
- nagrade i pohvale za postignuća
3.2. PRIPREME ZA NATJECANJE IZ FILOZOFIJE TE ZA
DRŽAVNU MATURU IZ FILOZOFIJE
- uvježbavanje čitanja, razumijevanja i interpretiranja filozofskih tekstova
- jačanje sposobnosti apstraktnog mišljenja
- osvještavanje vlastite vrijednosti i vrijednosti drugih ljudi
- vježbanje sposobnosti povezivanja teorijskih postavki sa svakodnevnim životom
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
1/5
3. DODATNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
- jačanje kritičkog mišljenja i analitičnosti
- jačanje tolerancije spram različitih svjetonazora i gledišta
- potaknuti kod učenika interes za nastavni predmet filozofije
- upoznati učenike s različitim filozofskim postavkama
- osvijestiti kod učenika vrijednost filozofije
- odgojno djelovati na učenika (razvijati interes za različitosti, svijest o samom
sebi i društvu u kojem se nalazi, poticanje na razvoj vlastitih teza i
promišljanja kao i na realizaciju istih)
Katarina Stupalo, prof. filozofije i povijesti
- kao izvannastavna aktivnost
- rad na tekstu
- rješavanje testova s prethodnih državnih matura i natjecanja
- tijekom školske godine
- održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnice
- troškovi fotokopiranja radnih materijala
- uspjeh učenika na natjecanjima
- postignuti rezultati na razredbenim ispitima
- postignuti rezultati na državnoj maturi
3.3. PRIPREME ZA NATJECANJE IZ LOGIKE
I PRIJEMNI ISPIT NA PRAVNOM FAKULTETU
- jačanje sposobnosti logičkog rasuđivanja
- razvijanje sposobnosti valjanog zaključivanja
- uvježbavanje sposobnosti utvrđivanja istinitosti i neistinitosti različitih oblika
misli
- razvijanje sposobnosti apstraktnog mišljenja
- uvježbavanje sposobnosti rješavanja zadataka iz područja simboličke logike
- potaknuti kod učenika interes za nastavni predmet logike
- upoznati učenike s valjanim oblicima mišljenja te njihovom primjenom u
svakodnevnom životu
Katarina Stupalo, prof. filozofije i povijesti
- kao izvannastavna aktivnost
- rješavanje prijašnjih testova i novih zadataka
- tijekom školske godine
- održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnice
- troškovi fotokopiranja radnih materijala
- uspjeh učenika na natjecanjima
- postignuti rezultati na ispitima
3.4. MATEMATIKA
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- obraditi gradivo predviđeno za natjecanje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
2/5
3. DODATNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
- sudjelovati na različitim razinama natjecanja
- vježbati učenike za samoobrazovanje
- osposobiti učenike za sudjelovanje na raznim matematičkim natjecanjima
- rad s posebno motiviranim i nadarenim učenicima
- postizanje što boljih rezultata na natjecanjima znanja
- jačanje interesa učenika za studij na matematičkom i tehničkim fakultetima
- profesorice matematike: Maja Zelčić, Mirjana Hrašovec, Zorica Granić i
Vesna Gabron
zajednički rad učenika i profesora na dodatnim sadržajima koji se koriste u
natjecateljskim zadacima te individualni rad učenika na uvježbavanju zadataka
- tijekom nastavne godine prema mogućnosti nositelja programa i raspoloživom
vremenu učenika – poslije nastave ili subotama, učestalije prije natjecanja
- vrednovanje kroz ostala zaduženja nastavnica
- troškovi sudjelovanja na Festivalu matematike (Pula) cca: 7000 kn
(sudjelovanje na natjecanju za učenike je besplatno)
- brojčana ocjena u rubriku za učenike koji se plasiraju na županijsko
natjecanje i ispitivanje po dogovoru za učenike koji budu pozvani na državno
natjecanje
- usmene i pisane pohvale i nagrade
- uspjeh na natjecanjima će rezultirati zadovoljstvom natjecatelja i njihovih
mentora
3.5. KEMIJA/BIOLOGIJA
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- obraditi gradivo predviđeno za natjecanje
- sudjelovati na različitim razinama natjecanja
- vježbati učenike za samoobrazovanje
- za učenike 1. i 3. razreda koji su zainteresirani za naprednije učenje kemije
(dodatni sadržaji) i natjecanja iz kemije
Antonija Korač Šubaša, prof. kemije
- predavanja, praćenje literature, udžbenik, razgovor, rješavanje zadataka
- tijekom nastavne godine, ovisno o uspješnosti na pojedinim razinama
natjecanja
- jedan nastavni sat profesora tjedno
- učenici se ocjenjuju na indirektan način (uspjeh na natjecanjima, samo
ocjenjivanje i vrednovanje)
3.6. FIZIKA
- potaknuti učenike na nadopunjavanje svojeg znanja iz osnovne škole
- razviti voljan stav i umijeće učenika za samostalno učenje
- nadograditi znanje iz redovne nastave
- priprema učenika za natjecanja iz fizike
- razvoj timskog rada među učenicima
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
3/5
3. DODATNA NASTAVA
Namjena
- za učenike svih razreda, a koji su zainteresirani za naprednije učenje fizike
(dodatni sadržaji) i natjecanja iz (eksperimentalne) fizike
Nositelji i njihova
odgovornost
Željko Šimek, prof. fizike
Stjepan Sabolek, prof. fizike i matematike
Martina Tolić, prof. fizike
Način realizacije
- predavanja, praćenje literature, udžbenik, razgovor, rješavanje zadataka,
posjete znanstvenim ustanovama, muzejima(, izrada projekta)
- tijekom nastavne godine 2 školska sata tjedno
- nastavni sat profesora tjedno vrednovan kroz ostale poslove
- učenici se ocjenjuju na indirektan način (uspjeh na natjecanjima,
samoocjenjivanje i samovrednovanje)
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
3.7. INFORMATIKA
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- obraditi što više tema predviđenih za natjecanje
- sudjelovati na različitim razinama natjecanja
- vježbati učenike za samoobrazovanje
osposobiti učenike za što uspješnije sudjelovanje na službenim informatičkim
natjecanjima u programiranju
Zoran Vajić, prof. informatike
- zajednički rad učenika i nastavnika na dodatnim sadržajima koji se koriste u
natjecateljskim zadacima te individualni rad učenika na uvježbavanju
zadataka
- suradnja uživo i online
- rad s dvije grupe (tzv. prva i druga podskupina, u skladu s organizacijom
službenih natjecanja)
- u pravilu subotom, po dogovoru i tijekom tjedna, najmanje 70 sati godišnje za
svaku podskupinu
- redovito održavanje računala i nabavka stručne literature
- stečena znanja višestruko su iznad razine predviđene redovitom nastavom, što
je najveća nagrada za uloženi trud i vrijeme
- usmene i pisane pohvale i nagrade
3.8. PRIPREME ZA MATURU
Sistematizirati i ponoviti gradivo te pripremiti učenike za uspješno polaganje
državne mature i nastavak visokoškolskog obrazovanja
- svim učenicima četvrtih razreda
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
4/5
3. DODATNA NASTAVA
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
predmetni profesori:
- hrvatski jezik: Diana Herak, Dragica Dujmović-Markusi, Katarina Matošević,
Ivan Bašić
- engleski jezik: Đurđica Mustapić, Stanislav Kovačević, Mirela Majić, Lidija
Dizdar
- njemački jezik: Miranda Hercigonja, Katarina Mandir
- etika: Jelica Rubil
- vjeronauk: Sandra Košta
- filozofija/logika: Katarina Stupalo, Ivana Bogović
- psihologija: Vlatka Baretić, Vesna Povijač
- povijest: Sanjica Frigan Ciuha, Helena Strugar
- zemljopis: Ana Šterc, Gordana Tašner
- glazbena umjetnost: Paško Đeldić
- likovna umjetnost: Slavica Antolić
- biologija: Ljiljana Hrastar
- kemija: Bojana Domjanović, Aleksandra Habuš
- fizika: Martina Tolić, Stjepan Sabolek, Željko Šimek
- matematika: Zorica Granić, Irena Knežević Ježek, Mirjana Hrašovec
- informatika: Zoran Vajić
Zajednički rad učenika i profesora na rješavanju prijašnjih testova s državne
mature, individualni rad učenika uz konzultacije s predmetnim profesorom
Prema potrebi i interesu učenika, a u dogovoru s učenicima tijekom nastavne
godine i za vrijeme zimskih i proljetnih praznika
Održani sati ulaze u 40-satno radno vrijeme nositelja programa
Uspjeh na maturi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content