close

Enter

Log in using OpenID

3. DODATNA NASTAVA 1/7 Aktivnost, program i/ili

embedDownload
3. DODATNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
3.1. HRVATSKI JEZIIK
- upoznavanje s vrednotama jezika
- njegovanje hrvatskoga književnog jezika
- proširivanje znanja
- uspješnost na različitim razinama natjecanja
Učenici četvrtog razreda
Ljiljana Centrih-Lovrić, prof. hrvatskog jezika i bibliotekar i učenici
Nositelj programa :
- motivira učenike za dodatnu nastavu
- upućuje ih na načine korištenja knjižne i neknjižne građe, dogovara s
učenicima plan i način rada
-organizira individualni i grupni rad s učenicima motiviranim za dodatnu
nastavu iz hrvatskoga jezika
- nastava se realizira proširivanjem temeljnog znanja iz područja sintakse
(sintagma, rečenično ustrojstvo... i ostalo gradivo četvrtoga razreda)
korištenjem dodatne odgovarajuće literature:
- pravopis (paralelna analiza pravopisa različitih autora: Babić-FinkaMoguš, Matičin pravopis)
- gramatike više autora (Težak-Babić, Hrvatska gramatika grupe autora,
autora Pranjkovića i Silića)
- jezični priručnici (Jezični savjetnik)
- udžbenici različitih autora – usporedna analiza (Pranjković, DujmovićMarkusi)
- upoznavanje s poviješću hrvatskoga jezika 19. i 20. stoljeća
- učenicima omogućuje i usustavljivanje znanja iz prethodnih razreda,
rješavanje i analizu testova s ranijih natjecanja
- tijekom nastavne godine, ovisno o uspješnosti na pojedinim razinama
natjecanja
- do školskog natjecanja – jedan sat tjedno
- za županijsko natjecanje – dva sata tjedno
- za državno natjecanje – tri i više sati prema potrebi i mogućnostima učenika
Udžbenici i priručnici prema potrebi (ako ih učenici sami ne posjeduju ili ih u
školskoj knjižnici nema dovoljno za individualni rad).
Održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme.
- odlična ocjena iz gramatike u redovnoj nastavi
- nagrade i pohvale za postignuća
3.2. LATINSKI JEZIK (1)
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- pripremiti učenike za školsko, županijsko i državno natjecanje
- proširiti znanje latinskoga jezika
- potpuno osamostaliti učenike za rad na tekstu
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
1/7
3. DODATNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
- rad s posebno motiviranim i nadarenim učenicima
- postizanje što boljih rezultata na natjecanjima
- promicanje vrijednosti klasičnih jezika i grčko-rimske antike
- Angela Crnobrnja, prof. latinskoga jezika i učenici drugih razreda
- frontalni, individualni i grupni rad
- nastavni sadržaji:
1) kompletna gramatika latinskoga jezika
2) testovi sa školskih, županijskih i državnih natjecanja prijašnjih godina
3) dodatni tekstovi rimskih pisaca
za vrijeme školske godine:
- do školskog natjecanja u siječnju - 1 sat tjedno
- do županijskog i državnog natjecanja - više sati tjedno
- 1 sat neposredno odgojno-obrazovnog rada tjedno koji nastavnici ulazi u
tjednu satnicu
- troškove vezane za odlazak na državno natjecanje podmiruju organizatori
natjecanja i škola
- brojčane ocjene u imeniku
- usmene i pisane pohvale i nagrade
3.2. LATINSKI JEZIK (2)
- motivirati nadarene učenike za nastavak učenja latinskog jezika
- proširiti znanje latinskoga jezika
- potpuno osamostaliti učenike za rad na tekstu
- rad s posebno motiviranim i nadarenim učenicima
- promicanje vrijednosti klasičnih jezika i grčko-rimske antike
- Angela Crnobrnja, prof. latinskoga jezika i učenici trećih razreda
- frontalni, individualni i grupni rad
- nastavni sadržaji: 1) kompletna gramatika latinskoga jezika
2) tekstovi iz Familia Romana i Roma aeterna
3) dodatni tekstovi rimskih pisaca
- 1 sat tjedno
- održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme
- nagrada je stečeno znanje
3.3. NJEMAČKI JEZIK
- Razvijanje jezičnih vještina čitanja, slušanja, govorenja i pisanja. Razvijanje
logičnog zaključivanja i argumentiranja. Usvajanje i utvrđivanje vokabulara i
jezičnih zakonitosti potrebnih za služenje jezikom u pisanom i govornom
obliku. Globalno i detaljno razumijevanje pročitanog i odslušanog teksta,
tumačenje dobivenih informacija i kritička procjena sadržaja. Pismeno i
usmeno izražavanje osjećaja, iskustava i argumentirano obrazlaganje vlastitih
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
2/7
3. DODATNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
stavova.
- Priprema za maturu/natjecanje
Miranda Hercigonja, prof. njemačkog i španjolskog jezika
- Učenici će raditi na pisanom predlošku i uz audio snimku. Razvijat će
strategije razumijevanja odslušanog i pročitanog teksta pomoću različitih
tipova zadataka i dodatnih pojašnjenja, te zajednički analizirati i vrednovati
vlastite radove.
- Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine
- Troškovi za nabavku nastavnih materijala te za papir za kopiranje
- Rezultati će se vrednovati na maturi/natjecanju.
3.4. FILOZOFIJA
- poticanje učenika na filozofski način mišljenja
- poticanje na različite oblike kreativnog rada – rad na izvornim filozofskim
tekstovima (pismeni i usmeni oblici)
- učiti učenike kako analizirati, artikulirati i evaluirati filozofske pozicije i
argumente
- interdisciplinarno povezivanje sadržaja
- priprema učenika za uspješno svladavanje razredbenog postupka na
fakultetima koji zahtijevaju poznavanje gradiva iz nastavnog predmeta
filozofija/povijest filozofije
- priprema učenika za uspješno svladavanje državne mature iz nastavnog
predmeta filozofija/povijest filozofije
- uvježbavanje čitanja, razumijevanja i interpretiranja filozofskih tekstova
- jačanje sposobnosti apstraktnog mišljenja
- osvještavanje vlastite vrijednosti i vrijednosti drugih ljudi
- vježbanje sposobnosti da se teorijske postavke povežu sa svakodnevnim
životom
- jačanje kritičkog mišljenja i analitičnosti
- jačanje tolerancije spram različitih svjetonazora i gledišta
- potaknuti kod učenika interes za nastavni predmet filozofije
- upoznati učenike s različitim filozofskim postavkama
- osvijestiti kod učenika vrijednost filozofije
- odgojno djelovati na učenika (razvijati interes za različitosti, svijest o samom
sebi i društvu u kojem se nalazi, poticanje na razvoj vlastitih teza i
promišljanja kao i na realizaciju istih)
Katarina Stupalo, prof. filozofije i povijesti
- kao izvannastavna aktivnost
- tijekom školske godine
- održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme
- uspjeh učenika na natjecanjima
- postignuti rezultati na razredbenim ispitima
- postignuti rezultati na državnoj maturi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
3/7
3. DODATNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
3.5. LOGIKA
- unaprijediti poznavanje logike
- zainteresirati učenike za savladavanje nauka logike
- pripremiti učenike za uspješno savladavanje razredbenog postupka na
fakultetima koji zahtijevaju poznavanje gradiva iz nastavnog predmeta logike
- pripremiti učenike za uspješno savladavanje državne mature iz nastavnog
predmeta logike
- jačanje sposobnosti logičkog rasuđivanja
- razvijanje sposobnosti valjanog zaključivanja
- uvježbavanje sposobnosti utvrđivanja istinitosti i neistinitosti različitih oblika
misli
- razvijanje sposobnosti apstraktnog mišljenja
- uvježbavanje sposobnosti rješavanja zadataka iz područja simboličke logike
- potaknuti kod učenika interes za nastavni predmet logike
- upoznati učenike s valjanim oblicima mišljenja te njihovom primjenom u
svakodnevnom životu
Katarina Stupalo, prof. filozofije i povijesti
- kao izvannastavna aktivnost
- tijekom školske godine
- održani sati dodatne nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme
- uspjeh učenika na natjecanjima
- postignuti rezultati na razredbenim ispitima
- postignuti rezultati na državnoj maturi
3.6. POLITIKA I GOSPODARSTVO
- shvatiti vrijednosni sustav svoje društvene sredine i u kritičkom odnosu
izgraditi vlastiti
- razvijati demokratski načina mišljenja
- poticati razumijevanje, toleranciju, kompromis
- osposobiti učenike da razumiju osnovne ekonomske zakonitosti i termine
- naglasiti da je u svim političkim sustavima u demokratskom svijetu političko
obrazovanje mladih neizostavno
- proširivati znanje iz predmeta Politika i gospodarstvo
- za učenike 4. razreda koji pokažu interes
- naučiti učenike da shvate kako u demokratskom svijetu postoje pravila i da će
njihov izbor uvijek povlačiti i njihovu odgovornost
- naučiti učenike da prepoznaju kako su im sadržaji iz gospodarstva važni za
život i da to usvojeno znanje mogu primijeniti
Gordana Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika
- prezentacije
- rad na tekstu: analiza političkih govora, poduzetništvo, dioničarstvo...
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
4/7
3. DODATNA NASTAVA
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- rješavanje prijašnjih testova s državne mature
- organizirati tribine, susrete i posjete odgovarajućim institucijama...
- tijekom školske godine
- troškovi fotokopiranja radnih materijala
- rezultati će se vrednovati na maturi
3.7. MATEMATIKA
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- obraditi gradivo predviđeno za natjecanje
- sudjelovati na različitim razinama natjecanja
- vježbati učenike za samoobrazovanje
- osposobiti učenike za sudjelovanje na raznim matematičkim natjecanjima
- rad s posebno motiviranim i nadarenim učenicima
- postizanje što boljih rezultata na natjecanjima znanja
- jačanje interesa učenika za studij na matematičkom i tehničkim fakultetima
Maja Zelčić, prof. matematike
zajednički rad učenika i profesora na dodatnim sadržajima koji se koriste u
natjecateljskim zadacima te individualni rad učenika na uvježbavanju zadataka
- tijekom nastavne godine prema mogućnosti predavača i raspoloživom
vremenu učenika – poslije nastave ili subotama, učestalije prije natjecanja
-1 nastavni sat profesorice tjedno
- brojčana ocjena u rubriku za učenike koji se plasiraju na županijsko
natjecanje
- usmene i pisane pohvale i nagrade
- uspjeh na natjecanjima će rezultirati zadovoljstvom natjecatelja i njihovih
mentora
3.8. FIZIKA
- potaknuti učenike na nadopunjavanje svojeg znanja iz osnovne škole
- razviti voljan stav i umijeće učenika za samostalno učenje
- nadograditi znanje iz redovne nastave
- priprema učenika za natjecanja iz fizike
- razvoj timskog rada među učenicima
- za učenike 2. i 3. razreda koji su zainteresirani za naprednije učenje fizike
(dodatni sadržaji) i natjecanja iz fizike
Željko Šimek, prof. fizike
- predavanja, praćenje literature, udžbenik, razgovor, rješavanje zadataka,
posjete znanstvenim ustanovama, muzejima
- tijekom cijele nastavne godine 1 školski sat tjedno
-1 nastavni sat profesora tjedno
- učenici se ocjenjuju na indirektan način (uspjeh na natjecanjima, samo
ocjenjivanje i vrednovanje)
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
5/7
3. DODATNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
3.9. INFORMATIKA
- motivirati nadarene učenike za sudjelovanje na natjecanjima
- obraditi što više tema predviđenih za natjecanje
- sudjelovati na različitim razinama natjecanja
- vježbati učenike za samoobrazovanje
osposobiti učenike za što uspješnije sudjelovanje na službenim informatičkim
natjecanjima u programiranju
Zoran Vajić, prof. informatike
- zajednički rad učenika i nastavnika na dodatnim sadržajima koji se koriste u
natjecateljskim zadacima te individualni rad učenika na uvježbavanju
zadataka
- suradnja uživo i online
- rad s dvije grupe (tzv. prva i druga podskupina, u skladu s organizacijom
službenih natjecanja)
- u pravilu subotom, po dogovoru i tijekom tjedna, najmanje 70 sati godišnje za
svaku podskupinu
- stečena znanja puno su iznad razine predviđene redovitom nastavom, što je
najveća nagrada za uloženi trud i vrijeme
- usmene i pisane pohvale i nagrade
3.10. PRIPREME ZA MATURU
Pripreme učenika za uspješno polaganje državne mature i nastavak
visokoškolskog obrazovanja
Sistematizacija i ponavljanje gradiva u svrhu postizanja što boljeg uspjeha na
maturi
predmetni profesori:
- hrvatski jezik: Diana Herak-Jović, Dragica Dujmović-Markusi, Ljiljana
Centrih-Lovrić, Ivan Bašić
- engleski jezik: Stanislav Kovačević, Mirela Majić, Lidija Dizdar
- njemački jezik: Miranda Hercigonja i Katarina Mandir
- etika: Jelica Rubil
- vjeronauk: Sandra Košta
- filozofija/logika: Katarina Stupalo
- psihologija: Vlatka Baretić i zamjena za prof. Povijač
- povijest: Sanjica Frigan Ciuha, Helena Strugar
- zemljopis: Ana Šterc
- glazbena umjetnost: Paško Đeldić
- likovna umjetnost: Slavica Antolić
- biologija: Ljiljana Hrastar i Bojana Domjanović
- kemija: Aleksandra Habuš
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
6/7
3. DODATNA NASTAVA
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- fizika: Martina Tolić
- matematika: Zorica Granić, Maja Zelčić, Mirjana Hrašovec
- informatika: Zoran Vajić
Zajednički rad učenika i profesora na rješavanju prijašnjih testova s državne
mature, individualni rad učenika uz konzultacije s predmetnim profesorom
Prema potrebi i interesu učenika, a u dogovoru s učenicima tijekom nastavne
godine i za vrijeme zimskih i proljetnih praznika
Održani sati ulaze u 40-satno radno vrijeme
Uspjeh na maturi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA L UCIJANA VRANJANINA
7/7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content