Κατεβάστε το PDF - SUCCESS International Α.Β.Ε.Ε.

SUCCESS INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Α.Μ.Α.Ε.: 42662/62/Β/99/0104
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 058224104000
Ποσά σε ευρώ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2013
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
6.905,24
1.157.668,89
1.164.574,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως
2.Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα -Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις
& λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
6.905,23
1.156.076,59
1.162.981,82
0,01
1.592,30
1.592,31
6.905,24
1.156.008,89
1.162.914,13
6.905,23
1.151.301,55
1.158.206,78
0,01
4.707,34
4.707,35
646.310,44
846,99
647.157,43
646.310,42
846,89
647.157,31
0,02
0,10
0,12
646.310,44
846,99
647.157,43
646.310,42
846,89
647.157,31
0,02
0,10
0,12
166.357,01
2.055.833,68
1.215.106,53
166.357,01
840.727,15
166.357,01
2.051.524,40
1.133.045,55
166.357,01
918.478,85
2.623.305,15
133.654,53
545.893,31
41.898,60
5.566.942,28
2.542.965,01
116.643,11
522.913,79
4.397.628,44
80.340,14
17.011,42
22.979,52
41.898,60
1.169.313,84
2.619.074,21
133.769,21
545.632,78
41.898,60
5.558.256,21
2.388.969,35
110.383,03
517.726,21
4.150.124,14
230.104,86
23.386,18
27.906,57
41.898,60
1.408.132,07
ΙΙI.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
2.Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή -Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Ανάλωσιµα υλικά-Ανταλλακτικά
& είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3.Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
-Χαρτοφυλακίου
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
42.168,38
70.000,00
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
3.088,17
52.117,35
55.205,52
1.224.519,48
3.088,17
52.117,35
55.205,52
1.463.337,71
36.306,20
31.334,91
96.741,03
13.734,35
136.597,58
21.641,82
225.880,51
164.937,82
21.629,61
297.042,81
3.392.747,14
385.555,83
8.990.264,17
385.555,83
4.927,51
70.000,00
112.168,38
530.239,65
829.506,87
164.096,99
5.414.314,86
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(289.707 µετοχές των 29,34 € εκάστη)
1.Καταβληµένο
8.500.003,38
8.500.003,38
22.493,95
22.493,95
-305.668,02
-4.848.242,79
-5.153.910,81
-116.522,16
-4.731.720,63
-4.848.242,79
3.368.586,52
3.674.254,54
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
3.Τράπεζες λογαριασµός βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
1.591.667,17
731.474,31
590.021,90
45.645,99
55.708,11
747.968,95
3.762.486,43
7.626.580,60
650.909,19
590.422,84
74.754,83
77.198,08
215.399,09
9.235.264,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
7.131.072,95
12.909.519,17
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2013
-305.668,02
-4.848.242,79
-5.153.910,81
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012
-116.522,16
-4.731.720,63
-4.848.242,79
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV)
74.927,51
600.239,65
829.506,87
43.826,92
10.924.320,95
263.567,28
1.198,51
264.765,79
5.904.961,16
125.834,01
94.276,34
220.110,35
11.441.474,11
7.131.072,95
12.909.519,17
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Περισσότερα αναφέρονται στο Προσάρτηµα.
.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:΄Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµίες
3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
495.739,37
424.697,77
71.041,60
1.824,36
72.865,96
82.878,87
39.218,35
6.636.218,09
6.316.739,59
319.478,50
1.824,36
321.302,86
59.443,58
83.977,03
122.097,22
-49.231,26
21,89
50.522,32
143.420,61
177.882,25
7,25
-50.500,43
-50.500,43
-99.731,69
84.029,48
719,39
24.595,00
25.314,39
14.697,69
40,00
-
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ.χρήσεων
Ζηµίες εις νέο
14.737,69
88.634,51
58.556,84
147.191,35
10.576,70
-89.154,99
252.394,02
35.880,99
-84.022,23
93.860,02
19.503,52
3.523,29
23.026,81
124.164,54
218.024,56
334.546,72
216.513,03
-305.668,02
-
334.546,72
-116.522,16
Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 701861
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
Α.∆.Τ. ΑΙ 701788
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΑΚΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 190460