ΚΛΕΙΣΙΜΟ 13_ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ_ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ Ε. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α.Ε.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 )
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65536/062/Β/08/0050 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 43451206000
Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσεως
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Αποσβέσεις
Ποσά Κλειοµένης
Χρήσεως 2013
Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012
Αναπόσβ.Αξία
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.Αξία
3.635,21
593,50
4.228,71
3.635,21
593,49
4.228,70
0,00
0,01
0,01
3.635,21
593,50
4.228,71
3.635,21
593,49
4.228,70
0,00
0,01
0,01
21.311,71
26.812,81
48.124,52
9.423,57
26.811,91
36.235,48
11.888,14
0,90
11.889,04
21.311,71
26.812,81
48.124,52
7.351,40
26.811,91
34.163,31
13.960,31
0,90
13.961,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)
11.889,04
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2.Γραµµάτια Εισπρακτέα
3α.Επιταγές Εισπρακτέες
11.Χρεώστες ∆ιάφοροι
13.961,21
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
119.524,06
3.326,93
109.012,35
350.000,00
3.252,00
8.370,94
470.635,29
116.197,13
350.000,00
8.610,43
11.613,46
486.421,02
180.342,52
4.601,92
184.944,44
132.838,21
6.966,00
139.804,21
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆ΙΙ+∆IV)
655.579,73
626.225,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
667.468,78
640.186,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆εκεµβρίου 2013 ( 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)
I. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (κέρδη)
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (κέρδη)
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (κέρδη)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µέιον): ΄Εκτακτα αποτελέσµατα
Πλέον :
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
1. Καταβληµένο (6.000 µετοχές των 10,00 Ευρώ)
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)
112.934,90
3.922,55
Ποσά Προηγούµενης
Χρήσεως 2012
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
13.492,75
13.492,75
12.620,34
12.620,34
45.699,06
54.434,69
45.699,06
54.434,69
119.191,81
127.055,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια Τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες Λογ.σµός Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
120.544,79
133.616,92
0,00
0,00
11.657,24
1.742,23
23.000,00
391.332,71
427.732,18
548.276,97
3.599,35
5.813,62
12.398,88
1.742,25
25.000,00
330.960,40
379.514,50
513.131,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
667.468,78
640.186,45
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
119.123,55
68.099,83
51.023,72
-8,03
51.015,69
22.927,31
0,00
0,00
3.911,67
0,00
2,52
595,62
Ποσά Κλειοµένης
Χρήσεως 2013
Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2012
Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2013
22.927,31
28.088,38
-3.911,67
24.176,71
-598,14
23.578,57
149.528,70
77.755,56
71.773,14
0,00
71.773,14
24.808,28
0,00
75,34
5.057,51
0,02
38,99
747,64
2.072,17
3.400,12
2.072,17
3.400,12
23.578,57
24.808,28
46.964,86
-4.982,17
41.982,69
Ποσά Προηγούµενης
Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως
(+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)
προηγούµενων χρήσεων
(-):∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
Σύνολο
23.578,57
41.196,08
54.434,69
0,00
78.013,26
50.354,03
0,00
91.550,11
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος είσοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
8.441,79
69.571,47
10.467,58
81.082,53
872,41
23.000,00
45.699,06
69.571,47
1.647,84
25.000,00
54.434,69
81.082,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Μερίσµατα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
-786,61
41.196,08
41.196,08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/04/2014
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ F.M.S. Ε.Π.Ε.
Αρ. Αδείας Γραφείου 24
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΤ ΑΖ152684
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΤ ΑΑ273748
ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΤ ΑΚ 297557/Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕ 7867 Α' ΤΑΞΗΣ