ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 117910401000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
600,00
7.059,28
7.659,28
0,00
2.049,08
2.049,08
600,00
6.996,50
7.596,50
600,00
6.995,98
7.595,98
0,00 Ι. Κεφάλαιο µετοχικό
0,52 (6000 µετ.των 10,00 Ευρώ)
0,52 1. Καταβληµένο
61.103,06
9.770,24
51.332,82
5.915,54
5.915,25
0,29 1. Τακτικό αποθεµατικό
5.915,25
V. Αποτελέσµατα εις νέο
0,29 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµών χρήσεως εις νέο
60.000,00
60.000,00
1.138,54
1.138,54
1.138,54
1.138,54
84.644,48
103.074,42
-18.429,94
84.644,48
84.644,48
0,29 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV)
42.708,60
145.783,02
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού λόγω εξόδου
365.065,66
από την υπηρεσία
7.819,21
0,00
7.819,21
0,00
72.140,42
16.750,53
89.105,33
19.442,98
19.912,30
245.828,57
463.180,13
27.043,52
66.835,00
98.046,88
58.122,37
15.425,11
191.711,64
457.184,52
145,39
145,39
513.853,33
0,00
0,00
602.967,54
410,00
410,00
0,00
0,00
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
61.103,06
9.770,24
51.332,82
5.915,54
51.332,82
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2.Γραµµάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισµένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ + ∆IV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
347.651,52
9.445,57
44.344,84
0,00
27.752,35
429.194,28
21.798,57
126.599,82
5.460,00
15.661,27
534.585,32
169,30
30.687,85
30.857,15
460.051,43
27.917,93
40.043,48
67.961,41
602.546,73
420,00
420,00
513.853,33
420,00 1.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
420,00
602.967,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ +∆)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοι
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίαs διαθέσεωs
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
600,00
9.108,36
9.708,36
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00 2.Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
0,00
410,00
410,00
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
592.394,86 Καθαρά αποτελέσµατα(κέρδη ή ζηµίες)χρήσεως
231.829,48 Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων
360.565,38 Σύνολο
601.138,82
394.390,30
206.748,52
316.777,92
1.981,65
318.759,57
-112.011,05
249.512,79
1.552,72
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι &
συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012
-103.074,42
84.644,48
-18.429,94
108.553,88
108.553,88
Μείον : Φόρος εισοδήµατος
251.065,51 Κέρδη προς διάθεση ή
109.499,87 Ζηµιές εις νέον
22.770,86
85.783,02
-18.429,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεµατκό
265,11 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
642,82
-112.653,87
109.234,76
10.046,58
467,13
0,00
680,88
-103.074,42
108.553,88
1.138,54
84.644,48
85.783,02
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα
(κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
AΘΗΝΑ 30/04/2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3.918,29
3.918,29
13.511,23
0,00
13.511,23
ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Α∆Τ ΑΚ 604434
0,00
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
-103.074,42
108.553,88
ΜΙΚΕ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α∆Τ ΑΗ 596224
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0001608/Α'ΤΑΞΗΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α∆Τ ΑΙ 125579