ισολογισμος χρησης 2013

ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 55848/73/Β/03/04 & ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 117857827000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αξία
Β.
1.
3.
4.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.
1.
3.
4.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια & τεχνικά έργα
Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις &
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
0,00
449.809,44
280.746,14
730.555,58
0,00
0,00
0,00
164.142,81
164.142,81
0,00
0,00
0,00
379.809,44
275.812,73
655.622,17
0,00
0,00
0,00
164.142,81
164.142,81
0,00
0,00
379.809,44
111.669,92
491.479,36
0,00
1.300.121,30
7.218.537,44
0,00
545.360,99
1.300.121,30
6.673.176,45
1.198.280,30
7.218.537,44
0,00
545.360,99
1.198.280,30
6.673.176,45
6.421,78
16.446,00
1.132.588,76
716.901,67
10.391.016,95
1.121,32
655,59
418.084,42
0,00
965.222,32
5.300,46
15.790,41
714.504,34
716.901,67
9.425.794,63
6.421,78
16.446,00
1.043.378,04
496.438,22
9.979.501,78
1.121,32
655,59
418.134,42
0,00
965.272,32
5.300,46
15.790,41
625.243,62
496.438,22
9.014.229,46
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
6α. Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα
υλικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.
1.
3.α
11.
0,00
449.809,44
116.603,33
566.412,77
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αξία
Απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)
Χρεώστες διάφοροι
IΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.425.794,63
9.014.229,46
18.913,14
0,00
18.913,14
83.913,14
0,00
83.913,14
109.042,65
100.000,00
501.791,23
710.833,88
105.289,64
50.441,77
250.197,40
405.928,81
6.113,03
0,00
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(268.000 μετοχές των 3,00 € έκαστη )
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
537,54
60.768,82
61.306,36
594,31
11.236,68
11.830,99
797.166,41
501.672,94
5.648,98
6.788,82
10.795.022,79
10.014.170,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
2.Έσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
2.283.857,25
1.832.233,63
451.623,62
11.488,60
463.112,22
112.638,77
50.109,14
0,00
0,00
55,08
6,03
275.868,43
162.747,91
300.364,31
55,08
275.874,46
24.544,93
0,00
0,00
0,00
7.756,40
16.032,58
23.788,98
Γ.
Ι.
1.
8.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ομολογιακά Δάνεια Εσωτερικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ.
1.
2α.
3.
4.
5.
6.
7.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρ/μένες)
Τράπεζες λογ/μος βραχ. Υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
755,95
0,00
0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
128.456,39
-22.516,14
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ΖΗΜΙΩΝ)
προηγουμένων χρήσεων
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως
2. Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
Ζημίες εις νέο
1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
-325,83
-22.841,97
-3.370,57
-26.212,54
0,00
0,00
0,00
755,95
1,84
4.397,01
4.397,01
-38.050,97
-13.248,60
872.188,88
372.996,25
5.575.050,60
0,00
5.575.050,60
5.760.000,00
0,00
5.760.000,00
855.366,62
306.391,26
707.305,91
606.000,00
35.718,95
193.333,79
703.684,11
156.034,38
513.408,99
750.000,00
23.298,28
123.175,71
560.000,00
1.083.666,78
4.347.783,31
560.000,00
1.051.572,86
3.881.174,33
9.922.833,91
9.641.174,33
0,00
0,00
10.795.022,79
10.014.170,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012
755,95
-26.212,54
-13.248,60
24.570,71
0,00
-12.492,65
-3.369,46
-22.188,86
-38.050,97
0,00
-1.641,83
0,00
11.606,77
-13.248,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :
25,34
0,00
25,34
2.415,78
980,13
101.842,84
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
0,00
0,00
2.119,03
2.119,03
0,00
2.444,86
381.846,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.256.256,32
1.158.858,20
97.398,12
8.542,13
105.940,25
117.718,26
10.738,13
804.000,00
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012
0,00
-26.212,54
Ηράκλειο 30 Απριλίου 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ - 954301
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ - 482957
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΕ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 696 Α΄ ΤΑΞΗΣ