ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30/05/2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ

ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ
ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ ΑΝΔΡΕΑΣ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 114 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
997996589 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 118910404000
Ισολογισμός της 31/12/2013 (2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστ
η αξία
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστ
η αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
2013
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές
των...Ευρώ)
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
145.298,99
257,46
143.736,11
256,46
1.562,88
1,00
145.298,99
257,46
143.670,99
256,46
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
21.007,44
136.995,33
21.006,44
135.222,43
1,00
1.772,90
3.337,78
21.007,44
136.995,33
303.559,22
21.006,44
135.025,44
299.959,33
1. Καταβλημένο
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
1.628,00 (41.00)
1,00 III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων
1,00 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1.969,89 1. Τακτικό αποθεματικό
3.599,89 V Αποτελέσματα είς νέο
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
300.000,00
300.000,00
288.733,78
195.979,59
606.558,96
506.294,31
75.807,33
123.820,00
98.110,91
183.448,41
117.185,21
106.011,23
6.020,36
238.092,21
111.059,33
7.170,99
51.711,10
454.846,14
53.992,37
593.763,31
1.061.405,10
1.223.877,62
17.825,18
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
3.337,78
3.599,89 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
ΙI Απαιτήσεις
1. Πελάτες
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
213.741,90 2. Λοιπές προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
205.724,50
489.215,15
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και
χρεώστες
683.594,62
180.367,58
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
1. Προμηθευτές
75.807,33
11. Χρεώστες διάφοροι
ΙΙΙ Χρεόγραφα
46.018,37
268.333,88
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
30.472,38
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα
30.462,01
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
54.607,33 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.058.067,32
1.220.277,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.061.405,10
1.223.877,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013
Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1.192.810,68
611.565,37
2.515.703,52
1.536.946,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
εκμεταλλεύσεως
581.245,31
978.757,29
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
11.492,50
592.737,81
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
Μείον:
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
297.874,21
16.069,00
994.826,29
731.025,35
294.863,30
12.706,60
75.807,33
262,11
343,36
206.087,56
263.457,58
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30/05/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΟΥΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
2013
Ο Λογιστής
ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
206.087,56
55.878,34
263.457,58
57.163,27
150.209,22
206.294,31
7.510,46
49.944,57
92.754,19
10.314,72
195.979,59