close

Enter

Log in using OpenID

çalışma ilişkileri ve etik - Çocuk Gelişimi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ÇOCUK GELİŞİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK
Dersin Kodu :
24.11.2014
CGUE2017
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
3
3
0
0
3
3
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
Temel Kavramsal Boyut,Ahlak Teorileri,İş Etiği Kavramı ve Tarihsel Gelişimi,Çalışma Kavramı ve Modernite
Öncesi Toplum,Modern Toplumun Yükselişi ve Püriten Etik,Post-Modern Toplum Püritenizm ve Yeni
Çalışma Etiği,Hedonizm, Tüketim Toplumu ve Narsisizm,Meslek Etiği ve Türkiye’de Ahilik
Geleneği,Protestan ve İslam Çalışma Etiği Karşılaştırması, Çalışma Yaşamında Temel Etik Sorunlar,
Çalışanların ve Yöneticilerin Karşılıklı Etik Sorumlulukları, Etik İkilemler, Etik-dışı Davranışlar, Çalışma
Etiği İle İlgili Örnek Olay İncelemesi, Çalışma Etiği İle İlgili Güncel Tartışmalar ve Genel
Değerlendirme
Çalışma etiği ve ilgili kavramları tanımlar, Çalışma kavramının tarihsel gelişim evrelerini sıralar,Temel ahlak
teorilerini açıklar,Türkiye’de çalışma etiği ile ilgili sorunları analiz eder, Din ile çalışma etiği arasında ilişki
Dersin Öğrenme Çıktıları :
kurar,Çalışma yaşamında güncel etik sorunları
tartışır.
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders
Dersin İşleniş Yöntemi :
Videosu
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
Sayfa 1 / 3
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
80
Toplam
2
100
Derslerin sürekli
Eğitim faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi kompleks bir süreçtir. Bu nedenle dersin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
iyileştirilmesi için tek bir ölçme ve değerlendirme aracı yerine, birden fazla araçtan yararlanılması
(anket, mülakat, vb.) ön
öngörülmektedir. Eğitimde etkinliğin artırılması amacı doğrultusunda ölçme ve değerlendirmede kullanılan
görülen ölçme ve
tekniklere yönelik olarak yapılan mevcut çalışmalar çerçevesinde, dersin amaç ve hedefleri, içeriği, ders
değerlendirme araçları
konularının sıralanışı, ders materyalleri, öğretim yöntemleri ve ölçme planlamasının değerlendirilmesi için;
nelerdir ve hangi amaca
belli değerleme ölçeklerine dayanan öğrenci anketleri, öğrencilerle yapılan görüşmeler ve yönetimin
yönelik uygulanmaktadır? değerlendirmelerine başvurulması planlanmaktadır. Söz konusu ölçüm ve değerlendirmelerin, her yarıyıl
sonunda yapılması öngörülmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
8
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
8
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
75
3
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Temel Kavramsal Boyut
"İş Etiği Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Çalışma Kavramı ve Modernite Öncesi
Toplum
Modern Toplumun Yükselişi ve Püriten
Etik
Post-Modern Toplum Püritenizm ve Yeni Çalışma
Etiği
Hedonizm, Tüketim Toplumu ve
Narsisizm
Meslek Etiği ve Türkiye’de Ahilik
Geleneği
Protestan ve İslam Çalışma Etiği
Karşılaştırması
Çalışma Yaşamında Temel Etik Sorunlar
Çalışanların ve Yöneticilerin Karşılıklı Etik
Sorumlulukları
Etik İkilemler, Etik-dışı Davranışlar
Çalışma Etiği İle İlgili Örnek Olay
İncelemesi
Sayfa 2 / 3
13
14
Çalışma Etiği İle İlgili Güncel Tartışmalar
Ahlak teorileri
Hafta
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
Çocukların tüm gelişim özelliklerini (bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil, ahlak vb.) bilir.
Çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular.
Çocuk gelişimi alanında ön lisans düzeyinde alan ve genel kültür ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri
tanımlayabilir, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri uygular.
Türkçeyi doğru ve güzel konuşur, çocukların da Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına özen gösterir.
Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini
uygulayabilir.
Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir.
Çocuk gelişimi alanında gerekli sorumlulukları alır.
Çocukların iyi birer birey olmaları için sabırla, şefkatle ve özveriyle çalışır.
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur, aile katılımını önemser.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.
Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar.
Çalışma yaşam ve ortamında mesleki etik kurallarına uyar.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
Bu ders, programın yeterliliklerine dokuz noktada üst değerde, üç noktada ise orta değerde katkı
sağlamaktadır.
25.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content